Základy Market Access

Základy Market Access pre pracovníkov z medicínskych a marketingových oddelení

Základné znalosti a zručnosti potrebné pre orientáciu v oblasti Market Access na Slovensku.

Pod pojmom Market Access sa označuje komplexný proces, ktorý je potrebný na zabezpečenie úhrady za lieky (alebo iné zdravotnícke technológie) a ich dostupnosti pre pacientov. S ohľadom na rôznorodosť činností, ktoré je potrebné v Market Access zabezpečiť je potrebné, aby sa zabezpečila súčinnosť viacerých oddelení.

Školenie je určené pre všetkých pracovníkov farmaceutických spoločností, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s problematikou vstupu nových zdravotníckych technológií do systému úhrad, vrátane pracovníkov z marketingových a medicínskych oddelení.

S ohľadom na rôznorodosť činností, ktoré je potrebné v Market Access zabezpečiť je potrebné, aby sa zabezpečila súčinnosť viacerých odborností v rámci jednej spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby pracovníci z marketingových a medicínskych oddelení rozumeli legislatívnym požiadavkám na prípravu dokumentácie k žiadosti o úhradu a aby na nej vedeli aktívne spolupracovať.

Cena zahŕňa: všetky náklady na organizáciu realizáciu školenia, študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe, občerstvenie počas vzdelávacieho dňa.

Cena zahŕňa:

 • 1-dňové školenie náklady na organizáciu a realizáciu školenia
 • Študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe
 • Občerstvenie počas celého vzdelávacieho dňa

Rámcový program školenia:

Kritériá pri rozhodovaní o cenách a úhradách

 • Legislatívne pravidlá pre zaradenie lieku do ZKL a pre stanovenie úhrady a ceny
 • Subjekty v liekovej politike (Kategorizačná komisia, Kategorizačná rada, OPS)
 • Pravidlá prehodnocovania úhrad pre lieky zaradené v ZKL
 • Konania: proces a termíny
 • Sledovanie konaní na portáli Kategorizácia liekov

Metodický rámec FE analýz

 • Miesto FE v rozhodovaní o úhrade
 • Výber typu analýzy, perspektíva, populácia, časový horizont, komparátor, vstupné údaje
 • Dôvody a princípy modelovania vo FE
 • Praktické ukážky z portálu MZ SR

Adaptácia globálnych modelov na lokálne podmienky

 • Prečo adaptujeme zahraničné modely?
 • Lokálne zdroje údajov a extrapolácia zo zahraničných dát
 • Demonštrácia adaptácie modelu
 • Praktické ukážky z portálu MZ SR

Využitie epidemiológie vo FE

 • Výpočet veľkosti cieľovej populácie
 • Zdroje dát a metodika výpočtu
 • Praktické ukážky z portálu MZ SR

Reportovanie FE analýz

 • Štruktúra formulára S_FE
 • Ako koncipovať odborné texty?
 • Guidelines a praktické rady
 • Príklady z portálu MZ SR

Detail školenia

Pripravujeme školenie


Cena na osobu

1200,- eur (bez DPH)

Pre štátne inštitúcie a školy poskytujeme zľavu.


Chcete sa prihlásiť na školenie?

V prípade, že sa chcete záväzne prihlásiť na niektorý termín školenia, vyplňte

Prihlásiť na školenie

  Máte záujem o iné školenie?

  V prípade záujmu o iný termín školenia alebo individuálne školenie nás kontaktujte. prihlasovací formulár.