Základy farmakoekonomiky

Hodnotenie nákladovej efektívnosti v rozsahu štandardov platných v SR

Školenie poskytuje základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti farmakoekonomiky. Je určené pre všetkých záujemcov, ktorí chcú získať základné informácie o farmako-ekonomike a hodnotení nákladovej efektívnosti, vrátane pracovníkov farmaceutických spoločností a rôznych zdravotníckych inštitúcií.

Zo školenia môžu benefitovať všetci tí, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s hodnotením nákladovej efektívnosti zdravotníckych technológií pri príprave (alebo hodnotení) žiadostí o úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR (napr. pracovníci Market Access oddelení), alebo aj všetci tí, potrebujú získať v tejto oblasti prehľad a porozumieť základným pojmom (napr. pracovníci medicínskych a marketingových oddelení).

Cena zahŕňa: všetky náklady na organizáciu realizáciu školenia, študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe, pri prezenčnej forme účasti aj občerstvenie počas vzdelávacieho dňa.

Cena zahŕňa:

 • 2 dňové školenie náklady na organizáciu realizáciu školenia
 • Študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe
 • Občerstvenie počas celého vzdelávacieho dňa

Rámcový program školenia:

Význam a využitie FE v zdravotníckej a liekovej politike

 • Ekonomický rozmer zdravotnej starostlivosti
 • Úvod do FE
 • FE ako súčasť HTA a rozhodovacích procesov o úhradách

Organizačný rámec predkladania a hodnotenia FE analýz

 • Miesto FE v rozhodovaní o úhrade v SR
 • Predkladanie a schvaľovanie FE analýz v SR, platná legislatíva a metodika
 • Termíny správnych konaní, proces konaní

Metodický rámec hodnotenia nákladovej efektivity

 • Definícia problému
 • Perspektíva, populácia, časový horizont, komparátor
 • Výber typu analýzy
 • Vstupy vo FE analýze (klinické dáta, kvalita života, náklady, epidemiologické ukazovatele a demografické dáta)
 • Základy modelovania a adaptácia globálnych modelov na lokálne podmienky
 • Diskontovanie, analýza citlivosti
 • Praktické cvičenie

Analýza dopadu na rozpočet

 • Metodika prípravy analýzy dopadu
 • Časový horizont, perspektíva, komparátor
 • Praktické cvičenie

Praktická aplikácia FE analýz

 • Príklady FE analýz z portálu MZ SR
 • Úspešné versus neúspešné FE analýzy
 • Najčastejšie chyby vo FE analýzach
 • Ako hodnotiť FE analýzy
 • Kontrolné zoznamy

Detail školenia

Pripravujeme školenie


Cena na osobu

1.600,- eur (bez DPH)

Pre štátne inštitúcie a školy poskytujeme zľavu. Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 6 účastníkov, maximálny počet účastníkov je 12.


Chcete sa prihlásiť na školenie?

V prípade, že sa chcete záväzne prihlásiť na školenie, zašlite nám e-mailovú správu na pharmin@pharmin.sk. prihlasovací formulár.

Prihlásiť na školenie

  Máte záujem o iné školenie?

  Školenie môže byť otvorené, pre účastníkov z rôznych spoločností, alebo uzavreté, pre zamestnancov jednej spoločnosti s možnosťou prispôsobenia obsahu. Prihlásiť sa môžete individuálne alebo skupinovo. Školenie je 2-dňové, avšak termín, dĺžka a obsah školenia pre ucelené skupiny môžu byť upravené na základe vzájomnej dohody.V prípade záujmu o iný termín školenia alebo individuálne školenie nás kontaktujte.