Základy farmakoekonomiky

Hodnotenie nákladovej efektívnosti v rozsahu štandardov platných v SR

Školenie poskytuje základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti farmakoekonomiky. Je určené pre pracovníkov farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s hodnotením nákladovej efektívnosti zdravotníckych technológií, napríklad pri príprave (alebo hodnotení) žiadostí o úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR.

Školenie môže byť otvorené, pre účastníkov z rôznych spoločností, alebo uzavreté, pre zamestnancov jednej spoločnosti s možnosťou prispôsobenia obsahu.

Prihlásiť sa môžete individuálne alebo skupinovo. Školenie je 2-dňové, avšak termín, dĺžka a obsah školenia pre ucelené skupiny môžu byť upravené na základe vzájomnej dohody.

Cena zahŕňa: všetky náklady na organizáciu realizáciu školenia, študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe, občerstvenie počas vzdelávacieho dňa.

Cena zahŕňa:

 • 2 dňové školenie náklady na organizáciu realizáciu školenia
 • Študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe
 • Občerstvenie počas celého vzdelávacieho dňa

Rámcový program školenia:

Význam a využitie FE v zdravotníckej a liekovej politike

 • Ekonomický rozmer zdravotnej starostlivosti
 • Úvod do FE
 • FE ako súčasť HTA a rozhodovacích procesov o úhradách

Organizačný rámec predkladania a hodnotenia FE analýz

 • Miesto FE v rozhodovaní o úhrade v SR
 • Predkladanie a schvaľovanie FE analýz v SR, platná legislatíva a metodika
 • Termíny správnych konaní, proces konaní

Metodický rámec hodnotenia nákladovej efektivity

 • Definícia problému
 • Perspektíva, populácia, časový horizont, komparátor
 • Výber typu analýzy
 • Vstupy vo FE analýze (klinické dáta, kvalita života, náklady, epidemiologické ukazovatele a demografické dáta)
 • Základy modelovania a adaptácia globálnych modelov na lokálne podmienky
 • Diskontovanie, analýza citlivosti
 • Praktické cvičenie

Analýza dopadu na rozpočet

 • Metodika prípravy analýzy dopadu
 • Časový horizont, perspektíva, komparátor
 • Praktické cvičenie

Praktická aplikácia FE analýz

 • Príklady FE analýz z portálu MZ SR
 • Úspešné versus neúspešné FE analýzy
 • Najčastejšie chyby vo FE analýzach
 • Ako hodnotiť FE analýzy
 • Kontrolné zoznamy

Detail školenia

Pripravujeme školenie


Cena na osobu

1.600,- eur (bez DPH)

Pre štátne inštitúcie a školy poskytujeme zľavu. Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 6 účastníkov, maximálny počet účastníkov je 12.


Chcete sa prihlásiť na školenie?

V prípade, že sa chcete prihlásiť na školenie, vyplňte prihlasovací formulár.

Máte záujem o iné školenie?

V prípade záujmu o iný termín školenia alebo individuálne školenie nás kontaktujte.