Základy farmakoekonomiky

Hodnotenie nákladovej efektívnosti v rozsahu štandardov platných v SR

1-dňové školenie

Školenie poskytuje základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti farmako-ekonomiky. Je určené pre pracovníkov farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s hodnotením nákladovej efektívnosti a dopadu na rozpočet pre účely kategorizácie liekov.

Školenie poskytuje okrem základných vedomosti a praktických zručností z oblasti farmako-ekonomiky aj množstvo príkladov z rozhodovacej praxe a pomôže pripravovať žiadosti o úhradu tak, aby sa naplnili legislatívne požiadavky a očakávania regulátorov a minimalizovalo sa tak riziko ich zamietnutia.

Cena zahŕňa:

 • 1-dňové školenie náklady na organizáciu realizáciu školenia
 • Študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe
 • Občerstvenie počas celého vzdelávacieho dňa

Rámcový program školenia:

Význam a využitie FE v zdravotníckej a liekovej politike

 • Ekonomický rozmer zdravotnej starostlivosti
 • Úvod do FE
 • FE ako súčasť HTA a rozhodovacích procesov o úhradách

Organizačný rámec predkladania a hodnotenia FE analýz

 • Miesto FE v rozhodovaní o úhrade v SR
 • Predkladanie a schvaľovanie FE analýz v SR, platná legislatíva a metodika
 • Hodnotiaca a rozhodovacia prax NIHO a MZ SR v HTA a farmakoekonomike

Metodický rámec hodnotenia nákladovej efektivity

 • Perspektíva, populácia, časový horizont, komparátor
 • Výber typu analýzy
 • Vstupy vo FE analýze (klinické dáta, kvalita života, náklady a i.)
 • Adaptácia globálnych modelov na lokálne podmienky
 • Príklady z hodnotiacej a rozhodovacej praxe

Analýza dopadu na rozpočet

 • Metodika prípravy analýzy dopadu na rozpočet
 • Vstupné epidemiologické údaje a výpočet cieľovej populácie
 • Príklady z hodnotiacej a rozhodovacej praxe

Praktická aplikácia FE analýz

 • Príklady FE analýz z portálu MZ SR
 • Úspešné versus neúspešné FE analýzy
 • Najčastejšie chyby vo FE analýzach

Detail školenia

Pripravujeme školenie


Cena na osobu

(bez DPH)

1490,- eur

Cena platí pre otvorené školenie. Pre štátne inštitúcie a školy poskytujeme zľavu. Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 6 účastníkov, maximálny počet účastníkov je 12.


Chcete sa prihlásiť na školenie?

V prípade, že sa chcete záväzne prihlásiť na školenie, zašlite nám e-mailovú správu na pharmin@pharmin.sk. prihlasovací formulár.

Prihlásiť na školenie

  Máte záujem o iné školenie?

  Školenie môže byť otvorené, pre účastníkov z rôznych spoločností, alebo uzavreté, pre zamestnancov jednej spoločnosti s možnosťou prispôsobenia obsahu. Prihlásiť sa môžete individuálne alebo skupinovo. Školenie je 2-dňové, avšak termín, dĺžka a obsah školenia pre ucelené skupiny môžu byť upravené na základe vzájomnej dohody. V prípade záujmu o iný termín školenia alebo individuálne školenie nás kontaktujte.