Základy farmakovigilancie

Základy kategorizácie a cenotvorby

Proces cenotvorby a kategorizácie od základov v rozsahu legislatívnych štandardov platných v SR.

Školenie poskytuje základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti kategorizácie a cenotvorby.

Školenie je určené pre pracovníkov farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s problematikou liekovej politiky (napr. so stanovením ceny lieku v cenovom návrhu, či výpočtom referenčnej ceny lieku).

Školenie môže byť otvorené, pre účastníkov z rôznych spoločností, alebo uzavreté, pre zamestnancov jednej spoločnosti s možnosťou prispôsobenia obsahu.

Prihlásiť sa môžete individuálne alebo skupinovo. Školenie je 2-dňové, avšak termín, dĺžka a obsah školenia pre ucelené skupiny môžu byť upravené na základe vzájomnej dohody.

Cena zahŕňa: všetky náklady na organizáciu realizáciu školenia, študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe, občerstvenie počas vzdelávacieho dňa.

Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 6 účastníkov, maximálny počet účastníkov je 12.

Cena zahŕňa:

 • 2 dňové školenie náklady na organizáciu realizáciu školenia
 • Študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe
 • Občerstvenie počas celého vzdelávacieho dňa

Rámcový program školenia:

Kritériá pri rozhodovaní o cenách a úhradách

 • Financovanie výdavkov na lieky
 • Legislatívne pravidlá pre zaradenie lieku do ZKL a pre stanovenie úhrady a ceny
 • Subjekty v liekovej politike
 • Konania, pravidlá a termíny

Kategorizácia liekov

 • Základné pojmy
 • Procesy a metodika
 • Kritériá pri rozhodovaní o zaradení lieku do úhrad
 • Typy referenčných skupín
 • Emergentný systém

Zoznam úradne určených cien

 • Úradné určenie cien, údaje v zoznamoch
 • Žiadosti

Zoznam kategorizovaných liekov

 • Úradné určenie cien, údaje v zoznamoch
 • Žiadosti

Elektronický portál MZ SR Kategorizácia liekov

 • Sledovanie konaní na portáli Kategorizácia liekov
 • Práca s aplikáciou Monitor-In

Medzinárodné referencovanie cien liekov

 • Konania vo veci referencovania – postup a priebeh
 • Zdroje a metodika výpočtu cien
 • Praktické cvičenie
 • Práca s aplikáciou Price-Ex

Cenotvorba liekov - úvod do praktickej časti

 • Teória a Prax – príklady z portálu MZ SR

Praktické cvičenia

Detail školenia

Pripravujeme školenie


Cena na osobu

(bez DPH)

1.600,- eur

Pre štátne inštitúcie a školy poskytujeme zľavu. Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 6 účastníkov, maximálny počet účastníkov je 12.


Chcete sa prihlásiť na školenie?

V prípade, že sa chcete záväzne prihlásiť na niektorý termín školenia, vyplňte

Prihlásiť na školenie

  Máte záujem o iné školenie?

  V prípade záujmu o iný termín školenia alebo individuálne školenie nás kontaktujte. prihlasovací formulár.