Riešenia

Pharm-In poskytuje svoje služby v oblasti registrácie, cenotvorby, farmakoekonomiky a kategorizácie liekov. Pomáhame našim klientom pri uvádzaní nových liekov na slovenský farmaceutický trh a následne pri udržaní ich kompetitívnej ceny a úhrady.  Zabezpečujeme všetky súvisiace činnosti, ktoré si vyžaduje platná legislatíva v oblasti liekovej politiky.

Registrácia a farmakovigilancia

Registrácia lieku a jeho zapísanie do zoznamu registrovaných liekov je základným predpokladom pre uvedenie lieku na farmaceutický trh v Slovenskej republike. Pre promptné a úspešné získanie registrácie lieku je nevyhnutná dôkladná znalosť procesov, legislatívy a potrebnej dokumentácie. Nemenej dôležité je udržiavanie životného cyklu zaregistrovaného lieku t. j. vlastností lieku v súlade s registračnou dokumentáciou po jeho uvedení na trh. Poskytujeme služby a odborné poradenstvo v oblasti registrácie liekov a farmakovigilancie a služby a poradenstvo v …

Kategorizácia

Zabezpečenie dostupnosti lieku a dosiahnutie jeho úhrady zdravotnými poisťovňami si vyžaduje dôkladnú znalosť procesu cenotvorby a kategorizácie. Pharm-In ponúka riešenia, ktoré integrujú klinické a ekonomické argumenty tak, aby sa v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami demonštrovala hodnota a prínos lieku. V oblasti kategorizácie liekov poskytujeme nasledujúce služby:denný monitoring konaní na elektronickom portáli MZ SR Kategorizácia s možnosťou e-mailovej notifikácie (služba MONITOR-In) archivovanie rozhodovacej praxe (služba …

Cenotvorba

Pre zachovanie konkurencieschopnosti je potrebné kontinuálne sledovať cenové návrhy a konania týkajúce sa revízie úhrad a pružne reagovať v termínoch stanovených na podávanie cenových návrhov. Okrem toho je potrebné v pravidelných termínoch podávať informácie o referenčných cenách v krajinách EÚ. V oblasti cenotvorby našim klientom ponúkame:prístup do webovej databázovej aplikácie PRICE-In, ktorá klientov upozorní na zverejnené zmeny cien a úhrad a umožní im rýchly výpočet navrhovanej ceny so želateľným doplatkom vyhľadanie a výpočet …

Farmakoekonomika

Rozpočet na zdravotníctvo je obmedzený a ceny zdravotníckych technológií rastú. Z tohto dôvodu sa farmakoekonomika dostáva do popredia liekovej politiky a farmaceutické spoločnosti musia preukazovať pri vstupe nových liekov ich nákladovú efektivitu a dopad na zdravotný rozpočet. V oblasti farmakoekonomiky našim klientom ponúkame:vypracovanie vlastných, lokálnych farmakoekonomických analýz v súlade s legislatívnymi požiadavkami a metodickými usmerneniami štúdie uskutočniteľnosti, v rámci ktorých sa zhodnotí, či liek spĺňa legislatívne kritériá pre …

Reálne dáta

Zdravotné systémy a jeho jednotlivé subjekty sa čoraz častejšie stretávajú s potrebou dostupnosti dát z reálnej klinickej praxe. Nevyhnutnými sa tieto dáta stávajú najmä pri vstupe nových terapeutických, resp. diagnostických modalít do klinickej praxe. V zmysle platných slovenských metodických odporúčaní sa majú reálne údaje uprednostniť aj pri príprave farmakoekonomických analýz. Reálne dáta môžu zahŕňať klinické a ekonomické údaje a tiež údaje poskytované samotnými …

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás