Zdravotná starostlivosť pri pacientoch s ochorením koronárnych artérií a symptomatickým ochorením periférnych artérií

Veronika Melišková1, Martina Ondrušová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: V prípade ochorenia koronárnych artérií (CAD) existuje určitá heterogenita v definíciách jednotlivých literárnych zdrojov. Smernice Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) definujú CAD ako ochorenie charakterizované vo všeobecnosti reverzibilným nepomerom medzi nárokmi myokardu na kyslík a jeho dodávkami, ktorý je spojený s hypoxiou alebo ischémiou a zvyčajne je navodený fyzickou námahou, emóciami či iným stresom alebo sa môže vyskytnúť aj spontánne. CAD je široký pojem a môže byť definované rôzne – od stabilného ochorenia až po akútny koronárny syndróm (AKS) a môže mať akútnu a chronickú formu. Ochorenie periférnych ciev alebo aj periférne artériové ochorenie (PAD) je definované ako progresívna stenóza alebo oklúzia ktorejkoľvek tepny okrem koronárnych a intrakraniálnych artérií. PAD je spôsobené aterosklerózou artérií dolných končatín a niekedy aj stenózou karotickej artérie. Hoci PAD môže ovplyvniť karotídové, chrbticové, mezenterické a renálne artérie a artérie horných končatín, termín PAD sa zvyčajne vzťahuje na arteriálne ochorenie zahŕňajúce dolné končatiny.

Ciele: Na Slovensku nie sú dostupné aktualizované údaje o zastúpení a liečebných algoritmoch pri CAD a symptomatickom PAD. Z tohto dôvodu sa realizoval prierezový kvalitatívny prieskum, ktorého cieľom bolo získať lokálne informácie o liečebných zvyklostiach odborníkov pri  diagnostike a liečbe pacientov s CAD alebo symptomatickým PAD vo vysokom riziku vzniku ischemických udalostí v SR, ako aj získať lokálne informácie o liečebných zvyklostiach pri výskyte aterotrombotických udalostí (infarkt myokardu, ischemická cievna mozgová príhoda), krvácavých udalostí (intrakraniálne krvácanie, nefatálne krvácanie) a iných udalostí súvisiacich s liečbou CAD alebo PAD, či so samotnými ochoreniami (amputácia, žilový trombembolizmus, akútna končatinová ischémia, úmrtie z kardiovaskulárnych príčin).

Metodika: Oslovení odborníci v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Na prieskume participovalo 6 odborníkov (2 angiológovia, 2 kardiológovia, 1 neurológ a 1 chirurg) s dlhodobými skúsenosťami v manažmente pacientov s CAD alebo PAD vo vysokom riziku vzniku ischemických udalostí v SR. Do analýzy sa zahrnuli všetci pacienti s CAD alebo symptomatickou PAD vo vysokom riziku vzniku ischemických udalostí, ktorí boli na pracovisku členov Delphi panelu dispenzarizovaní do času vypĺňania dotazníka, t.j. do septembra 2018. Náklady na lieky, ukončené hospitalizácie a výkony (SVLZ a ŠAS) sa vyhodnotili podľa aktuálnych, oficiálne dostupných zdrojov. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiacoch september až november 2018, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné sa analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Náklady na lieky boli vyčíslované z aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených pre r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených hospitalizácií na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ výkonov zmluvne ustanovených pre r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na zdravotnú starostlivosť sú prepočítané na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku.

Výsledky: V analyzovanom súbore pacientov s ochorením koronárnych artérií a symptomatickým ochorením periférnych artérií boli vyčíslené celkové náklady na definované zdravotné stavy. Celkové náklady na monitoring pacienta (zahŕňajúce náklady na hospitalizáciu, ambulantnú starostlivosť, výkony a liečbu s vylúčením antiagregačnej liečby) za časový interval definovaný potrebami modelu nákladovej efektívnosti boli vyčíslené nasledovne: ochorenie koronárnych artérií (akékoľvek 3 mesiace starostlivosti) – 238,79 €; symptomatické PAD (akékoľvek 3 mesiace starostlivosti) – 185,83 €; akútny infarkt myokardu (prvé 3 mesiace starostlivosti) – 4 977,01 €; stav po infarkte myokardu (akékoľvek 3 mesiace starostlivosti) – 497,99 €; úmrtie v dôsledku akútneho infarktu myokardu  – 7 057,51 €; akútna ischemická CMP (prvé 3 mesiace starostlivosti) – 3 093,59 €; stav po akútnej ischemickej CMP (akékoľvek 3 mesiace starostlivosti) – 524,50 €; úmrtie v dôsledku akútnej ischemickej CMP – 1 783,07 €; akútne intrakraniálne krvácanie (prvé 3 mesiace starostlivosti) – 2 848,23€; stav po akútnom intrakraniálnom krvácaní (akékoľvek 3 mesiace starostlivosti)  – 125,78 €; úmrtie v dôsledku intrakraniálneho krvácania – 1 858,50 €; akútna končatinová ischémia (prvé 3 mesiace starostlivosti) – 2 414,97 €; amputácia dolnej končatiny menšieho rozsahu (prvé 3 mesiace starostlivosti) – 1 309,89 €; amputácia dolnej končatiny väčšieho rozsahu (prvé 3 mesiace starostlivosti) – 1 527,69 €; krvácanie do gastrointestinálneho traktu (prvé 3 mesiace starostlivosti) – 2 761,93 € (v rámci manažmentu tohto zdravotného stavu predstavoval priemerný náklad na hospitalizáciu 2 380,70 €); venózny tromboembolizmus (prvé 3 mesiace starostlivosti) – 2 923,02 €; úmrtie v dôsledku zlyhania srdca  – 656,70 €. Oslovení respondenti uviedli, že priemerná dĺžka sledovania pacientov s vybranými zdravotnými stavmi je nasledujúca: akútna končatinová ischémia – 0,25 roka, amputácia menšieho a väčšieho rozsahu – celoživotný horizont sledovania pacienta, krvácanie do gastrointestinálneho traktu – 0,25 roka a venózny tromboembolizmus – 0,25 roka.

Záver: Primárnou populáciou hodnotenia bola kohorta pacientov s CAD alebo symptomatickým PAD vo vysokom riziku vzniku ischemických udalostí, u ktorých sa vyhodnocoval manažment a nákladovosť liečby ochorenia. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti uvedeného ochorenia, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 12.12.2018


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás