Zastúpenie liečebných režimov u pacientov s HIV vo vírusovej supresii na Slovensku

Veronika Melišková1, Martina Ondrušová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) spôsobuje infekciu HIV, a následne syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS). HIV postihuje bunky imunitného systému a oslabuje obranyschopnosť postihnutého voči iným infekčným ochoreniam, vírus napáda predovšetkým T-lymfocyty nesúce CD4 receptory. Priebeh infekcie HIV sa manifestuje zvyčajne v 3 štádiách, a to v asymptomatickej fáze, symptomatickej fáze a ako AIDS. K prenosu HIV môže dôjsť sexuálnym stykom, krvou, krvnými derivátmi alebo perinatálnym prenosom. Vďaka novej vysoko účinnej antiretrovírusovej terapii (HAART) sa dnes HIV radí k chronickým ochoreniam.

Cieľ práce, materiál a metodika: S cieľom identifikovať zastúpenie stabilných antiretrovírusových liečebných režimov, na ktorých dospelí pacienti bez anamnézy virologického zlyhania a bez preukázanej alebo suspektnej rezistencie na akýkoľvek nenukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy (NNRTI) ani na inhibítor integrázy (INI) dosahujú vírusovú supresiu (HIV-1 RNA < 50 kópií/ml) aspoň šesť mesiacov sa zrealizovala kvantitatívna štúdia v štyroch centrách zameraných na liečbu HIV (Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Martin). Zúčastnení odborníci vypĺňali formou neštandardizovaného dotazníka informácie o počte dispenzarizovaných pacientov s infekciou HIV a o počte pacientov, ktorí by spĺňali indikačné kritériá podľa platného SPC fixnej kombinácie dolutegravir/rilpivirín (ako je uvedené vyššie). Respondenti následne uvádzali informáciu o aktuálnom antiretrovírusovom (AR) režime individuálne pre každého pacienta, ktorý spĺňal indikáciu fixnej kombinácie dolutegravir/rilpivirín v zmysle platného SPC. Zisťoval sa teda údaj špecifický pre každého takéhoto pacienta, pričom odborník sa zároveň vyjadroval k otázke, u ktorých pacientov by primárne zmenil doterajšiu AR liečbu za fixnú kombináciu dolutegraviru/rilipivirínu. Na základe takto zistených informácií je možné zostaviť dva súbory pacientov. V prvom sú zaradení pacienti spĺňajúci indikáciu podľa SPC a majúci AR režim zahŕňajúci akýkoľvek INI alebo NNRTI (súbor 1, n=141). V druhom súbore sú pacienti, ktorí spĺňajú indikáciu podľa SPC, sú zároveň liečení AR obsahujúcim akýkoľvek INI alebo NNRTI, a ktorým by odborníci primárne zmenili doterajšiu AR liečbu na fixnú kombináciu dolutegravir/rilipivirín (súbor 2, n=84).

Výsledky: Na infektologických pracoviskách zúčastnených respondentov sa v čase zberu údajov dispenzarizovalo 629 pacientov s infekciou HIV. Z tohto počtu sa identifikovali pacienti, ktorí spĺňajú indikáciu podľa platného SPC pre fixnú kombináciu dolutegravir/rilipivrín, pričom tento počet predstavoval 187 pacientov (29,7 % pacientov), z čoho 141 pacientov (75,4 %) malo v aktuálnom AR režime liečivo zo skupiny INI alebo NNRTI. Pri každom zo 187 pacientov sa odborník vyjadril, či konkrétny pacient je primárne vhodný na zmenu jeho aktuálneho režimu za fixnú kombináciu dolutegravir/rilpivirín. Takto sa identifikovalo 121 pacientov (64,7 % z n=181 pacientov), spomedzi ktorých malo v aktuálnom režime liečivo zo skupiny INI alebo NNRTI n=84 (69,4 %) chorých. Zastúpenie liečebných režimov u pacientov v oboch sledovaných súboroch uvádza tabuľka 1.

Tabuľka 1: Zastúpenie liečebných režimov u pacientov s HIV

Lieky

Počet pacientov*

Počet pacientov**

Režim obsahuje INI alebo NNRTI***

Combivir 150 mg/300 mg+Isentress 400 mg

1

0

Áno

Combivir 150 mg/300 mg+Kaletra 200 mg/50 mg

2

2

Nie

Edurant 25 mg+Tivicay 50 mg

1

1

Áno

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg+Isentress 400 mg

21

15

Áno

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg+Kaletra 200 mg/50 mg

13

13

Nie

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg+Norvir 100 mg+Prezista 800 mg

13

11

Nie

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg+Tivicay 50 mg

17

12

Áno

Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg

31

16

Áno

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg

18

7

Áno

Stribild 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg

6

3

Áno

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg

16

5

Áno

Truvada 200 mg/245 mg+Edurant 25 mg

1

1

Áno

Truvada 200 mg/245 mg+Isentress 400 mg

20

19

Áno

Truvada 200 mg/245 mg+Kaletra 200 mg/50 mg

5

5

Nie

Truvada 200 mg/245 mg+Prezista 800 mg+Norvir 100 mg

13

6

Nie

Truvada 200 mg/245 mg+Tivicay 50 mg

9

5

Áno

Spolu

181

121

 

Z toho s INI alebo NNRTI v liečbe

141

84

 

*vhodní v súlade s indikáciou podľa platného SPC
**zároveň primárne vhodní na zmenu liečby podľa odborného názoru oslovených respondentov
***ak režim obsahuje INI alebo NNRTI, pacient spĺňa aj navrhované indikačné obmedzenia pre fixnú kombináciu dolutegravir/rilpirivín

Medzi najčastejšie zastúpené terapeutické režimy patrili režimy založené na kombinácii liečiv emtricitabín a tenofovir 200 mg /245 mg a lieku Isentress 400 mg (spolu sa identifikovalo 41 pacientov), nasledované liekom Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg (spolu sa identifikovalo 31 pacientov) a režim založený na kombinácii liečiv emtricitabín a tenofovir 200 mg/245 mg a lieku Tivicay 50 mg (spolu sa identifikovalo 26 pacientov) respektíve na kombinácii liečiv emtricitabín a tenofovir 200 mg/245 mg a lieku Norvir 100 mg s liekom Prezista 800 mg (spolu sa identifikovalo 26 pacientov).

Záver: V predkladanej prierezovej štúdii sa zisťovali deskriptívne charakteristiky pacientov s HIV vo vírusovej supresii v SR a zároveň zastúpenie liečebných AR režimov, používaných v klinickej praxi. Získané údaje sa môžu použiť ako relevantný zdroj napríklad pre účely farmakoekonomických hodnotení.

Posledná aktualizácia: 27.03.2019

 

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás