Zastúpenie iniciálnych liečebných režimov u pacientov s HIV bez predcházajúcej antiretrovírusovej liečby na Slovensku.

Martina Ondrušová1, Monika Maronová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) spôsobuje infekciu HIV, a následne syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS). Vírus HIV napáda bunky imunitného systému, predovšetkým T-lymfocyty nesúce CD4 receptory. Infekcia HIV oslabuje obranyschopnosť postihnutého voči iným infekčným ochoreniam, čím sú postihnutí jedinci vnímavejší aj na zriedkavé patogény. Po dlhodobom pôsobení vírusu dochádza k vážnemu poškodeniu imunitného systému a infekcia HIV prejde do AIDS. Priebeh infekcie HIV sa manifestuje zvyčajne v troch štádiách, a to v asymptomatickej fáze, symptomatickej fáze a ako AIDS. K prenosu HIV môže dôjsť sexuálnym stykom, krvou, krvnými derivátmi alebo perinatálnym prenosom. Hoci úplné vyliečenie HIV/AIDS dosiaľ nie je možné, vďaka novej vysoko účinnej antiretrovírusovej terapii (ART) umožňuje infikovaným pacientom dlhšie prežívanie v lepšej kondícii a zníženie rizika HIV prenosu. Úspešný manažment infekcie HIV vyžaduje kombináciu viacerých antiretrovírusových liečiv, tzv. ART režim.

Cieľ práce, materiál a metodika: Cieľom štúdie bolo zistiť absolútne početnosti a podielové zastúpenie predtým nepredliečených pacientov s HIV, podľa ART režimov v prvej línii liečby predpísaných za posledných 12 mesiacov na Slovensku v roku 2019. Zrealizovala sa deskriptívna prierezová databázová štúdia vo všetkých piatich centrách zameraných na liečbu HIV (Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Martin a Nitra). Zúčastnení odborníci vypĺňali formou neštandardizovaného dotazníka informácie o počte dispenzarizovaných pacientov s infekciou HIV podľa prvolíniového ART režimu, ktorý u nepredliečených (naivných) chorých použili za posledných 12 mesiacov (do 31.7.2019). Zároveň sa k týmto informáciám pridal vek pacienta v čase začatia prvolíniovej liečby a pohlavie. Odborník sa v dotazníku vyjadroval aj k otázke, či je pacient potenciálne vhodný na liečbu dolutegravirom/lamivudinom (DTG+3TC) v zmysle platného SPC.

Výsledky: Z výsledkov štúdie na všetkých týchto pracoviskách vyplýva, že počet nepredliečených dospelých pacientov s HIV/AIDS (ku dňu 31.7.2019), ktorí sa začali po prvýkrát liečiť ART režimom, predstavoval 86 chorých, pričom podiel 93,02 % tvorili muži a 6,98 % ženy. Priemerný vek týchto pacientov bol 36,65 rokov. Na iniciáciu liečby HIV/AIDS v roku 2019 sa najčastejšie predpisovali dva ART režimy, a to liek Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg a režim zložený z fixnej kombinácie liečiv Emtricitabine/Tenofovir disoproxil 200/245 mg, Darunavir 800 mg a Norvir 100 mg, ktoré sa zaznamenali zhodne u 29 pacientov a zodpovedali podielom 33,72 % z celkového počtu nepredliečených pacientov. Tretím najčastejším iniciačným ART režimom bol kombinovaný liek Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg u 11 pacientov (12,79 %). V poradí nasledovali dva režimy, jeden tvorený z liečiv Emtricitabine/Tenofovir disoproxil 200/245 mg a lieku Tivicay 50 mg, druhý bol liek Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg, ktoré boli predpísané zhodne 5 pacientom (5,81 %). Štyrom pacientom (4,65 %) bola ART liečba iniciovaná liekom Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg. Minoritné zastúpenie mala fixná kombinácia Emtricitabine/Tenofovir disoproxil 200/245 mg spolu s liekom Isentress 600 mg u dvoch chorých (2,33 %) a rovnaká kombinácia, avšak s Isentress 400 mg u jedného pacienta (1,16 %). Odhad podielu pacientov potenciálne vhodných na liečbu dolutegravirom/lamivudinom (DTG+3TC) predstavoval 31,76 % (Tabuľka 1).

Tabuľka 1 Zastúpenie antiretrovírusových liečebných režimov v iniciálnej liečbe u predtým nepredliečených pacientov s HIV* v SR v roku 2019.

Iniciálny liečebný režim

Počet nepredliečených pacientov

(n = 86)

Podiel pacientov vhodných na liečbu DTG+3TC
(n = 85*)

Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg

29

44,83 %

Emtricitabín /Tenofovir disoproxil 200/245 mg + Darunavir 800 mg + Norvir 100 mg

29

13,79 %

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg

11

0,00 %

Emtricitabín /Tenofovir disoproxil 200/245 mg + Tivicay 50 mg

5

100,00 %

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg

5

80,00 %

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg

4

50,00 %

Emtricitabín/Tenofovir disoproxil 200/245 mg + Isentress 600 mg

2

0,00 %

Emtricitabín/Tenofovir disoproxil 200/245 mg + Isentress 400 mg

1

0,00 %

Spolu:

86

31,76 %

* Do podielového zastúpenia pacientov podľa toho, či by mohli byť nastavení na antiretrovírusový režim DTG+3TC vstupuje len 85 pacientov (z n = 86 chorých na prvej línii liečby), pretože jeden pacient počas prvolíniovej liečby zomrel.

Záver: V predkladanej prierezovej štúdii sa zisťovali deskriptívne charakteristiky nepredliečených pacientov s HIV v SR a zároveň zastúpenie iniciálnych liečebných ART režimov, používaných v klinickej praxi. Získané údaje sa môžu použiť ako relevantný zdroj napríklad pre účely farmakoekonomických hodnotení.

Posledná aktualizácia: 12.03.2020

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás