Využívanie zdravotnej starostlivosti u pacientov s ulceróznou kolitídou

Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti u pacientov s ulceróznou kolitídou.

Lucia Blažinská1, Martina Ondrušová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Ulcerózna kolitída (UC) je chronické zápalové ochorenie čreva, s typickými opakujúcimi sa remisiami a exacerbáciami. Toto ochorenie je charakterizované difúznym slizničným zápalom, ktorý je ohraničený na hrubé črevo. Asi u 95 % pacientov postihuje zápal rektum, odtiaľ sa môže šíriť proximálne symetricky po obvode celého lúmenu a bez prerušenia postihovať rôzne časti hrubého čreva. UC predstavuje závažný medicínsky a sociálno–zdravotnícky problém, z dôvodu narastajúcej incidencie a prevalencie, a taktiež postihnutím prevažne mladších vekových skupín a strednej generácie, t. j. ekonomicky aktívnych ľudí. Vo svojom priebehu má mutilujúci charakter s vysokou morbiditou, invalidizáciou s výrazným znížením kvality života. V súčasnosti sa na Slovensku odhaduje asi 12-13 tisíc pacientov s nešpecifickými zápalmi čreva, medzi ktoré patrí aj UC, avšak detailné počty a epidemiologické ukazovatele nie sú k dispozícii. Existujúce medzinárodné dáta poukazujú na veľkú variáciu incidencie UC v rozsahu od 0,5–24,5/100 000 obyvateľov, ako aj prevalencie v rozsahu 21–243/100 000 obyvateľov (v Európe).

Ciele práce: Na Slovensku nie sú dostupné oficiálne a aktualizované údaje o manažmente a nákladovosti ulceróznej kolitídy, t. j. nie sú dostupné údaje o podieloch pacientov na jednotlivých druhoch a líniách liečby, ani informácie o ekonomickej záťaži, spôsobenej týmto ochorením, ani nákladové dáta potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti. Z toho dôvodu sa realizoval celoslovenský kvalitatívny prierezový prieskum na vybraných centrách, indikujúcich biologickú liečbu UC. Cieľom práce bolo identifikovať počet dispenzarizovaných pacientov v týchto centrách, ich rozdelenie podľa vybraných charakteristík deskriptívnej epidemiológie, aktuálne prebiehajúcej liečby podľa línie a druhu využívania zdravotnej starostlivosti, ako aj nákladovosti liečby.

Materiál a metodika: Kvalitatívny prierezový prieskum sa realizoval formou Delphi panelu na pracoviskách, ktoré sa špecializujú na manažment pacientov s ulceróznou kolitídou a indikujú biologickú liečbu UC a iných zápalových ochorení (v Bratislave, Košiciach, Martine, Nitre, Nových Zámkoch a v Ružomberku). Na prieskume participovalo 9 gastroenterológov s predpokladanými najväčšími skúsenosťami v manažmente dospelých pacientov s UC v SR. Oslovení odborníci v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Do prieskumu sa zahrnuli všetci dospelí pacienti s UC, ktorí boli na pracovisku respondentov Delphi panelu (špecialistov v gastroenterológii) dispenzarizovaní do času vypĺňania dotazníka, t. j. do konca júna 2019. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v júni 2019, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie.

Údaje sa vyhodnocovali v štruktúre zodpovedajúcej farmakoekonomickému modelu, ktorý dodal zadávateľ prieskumu a potrebám analýzy dopadu na zdravotný rozpočet. Náklady na lieky, ukončené hospitalizácie a výkony (SVLZ a ŠAS) sa vyhodnotili podľa aktuálnych, oficiálne dostupných zdrojov. Sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné sa analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách.

V prieskume sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje respondenta a výsledky prieskumu neumožňujú jeho spätnú identifikáciu. Takisto sa nezbierali žiadne osobné údaje pacientov, ale respondent popísal manažment zdravotnej starostlivosti na celej kohorte definovaných chorých. Takýto systém zberu informácií si nevyžaduje súhlas Etickej komisie.

Náklady na lieky boli prevzaté z aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených a platných do roku 2019 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených hospitalizácií na portáli Centrálneho registra zmlúv a na portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ výkonov zmluvne ustanovených a platných do roku 2019 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na zdravotnú starostlivosť sú prepočítané na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku (podľa požiadavky modelu). Náklady na nežiaduce účinky liečby sú prepočítané na jednu epizódu.

Výsledky: Oslovení respondenti evidovali vo svojom dispenzári ku dňu realizácie prieskumu 2 007 pacientov s diagnózou ulcerózna kolitída, s nasledovným podielovým zastúpením jednotlivých foriem ochorenia: ľahká aktívna UC sa evidovala u 31,44 % pacientov, stredne ťažká aktívna UC u 42,55 % a ťažká aktívna UC predstavovala podiel 26,01 %. Podľa odhadov oslovených lekárov bolo ku dňu vypĺňania dotazníka z kohorty dispenzarizovaných pacientov liečených 97–98 % chorých. Respondenti uviedli, že z celkového počtu pacientov s UC v ich klinickej praxi predstavoval podiel chorých (so stredne ťažkou až ťažkou UC) na biologickej liečbe 46,85 %, pričom v prvej línii bol podiel 65,81 % a v druhej línii 34,19 %. Zastúpenie jednotlivých biologík, používaných na terapiu u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou UC v prvej a druhej línii biologickej systémovej liečby v reálnej praxi, bolo podľa predkladaného prieskumu nasledovné. Pri nastavení pacientov na biologickú liečbu je liekom prvej voľby najčastejšie infliximab (58,8 %), nasledovaný vedolizumabom (24,1 %) a adalimumabom (17,1 %). V druhej línii je najčastejšie používaným liekom vedolizumab (51,2 %), nasledovaný infliximabom (30,6 %) a adalimumabom (18,3 %). Z celkového počtu dispenzarizovaných chorých s UC bolo na konvenčnej terapii 50,26 % pacientov a  2,89 % bolo bez liečby.

Pacienti sú počas liečby biologikami alebo tofacitinibom súbežne liečení aj konvenčnou liečbou, ktorá zahŕňa náklady na liečbu mesalazínom, sulfasalazínom, azatioprínom, hydrokortizónom, prednizolónom a budezonidom. Odhadovaný náklad na rok liečby konvenčnou liečbou bol na základe kvalitatívneho prieskumu 440,57 € na rok a pacienta. Ročné náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti pacientmi so stredne ťažkou a ťažkou UC sa na základe kvalitatívneho prieskumu odhadli na 432,10 € u pacientov v remisii, na 648,06 € u pacientov s odpoveďou na liečbu bez remisie, na 1 586,70 € u pacientov s aktívnou UC, na 205,44 € u pacientov po kolektómii bez komplikácii a na 493,29 € u pacientov po kolektómii s komplikáciami.

Závažné infekcie boli zahrnuté v základnom scenári predloženého farmakoekonomického rozboru. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že odhadovaný náklad na jednu závažnú infekciu bol 630,29 € na udalosť. V prieskume sa zisťovali náklady spojené s kolektómiou u pacientov s UC. V prípade kolektómie bez komplikácií predstavoval náklad 1 174,25 € na pacienta a udalosť, zatiaľ čo pri kolektómii s komplikáciami bol odhadovaný náklad 2 409,60 € na pacienta a udalosť.

Záver: V predkladanom prierezovom prieskume sa hodnotil štandardný manažment a nákladovosť zdravotnej starostlivosti pacientov s ulceróznou kolitídou na Slovensku a náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti ochorenia, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 24.10.2019


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás