Využívanie zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s ťažkou perzistujúcou eozinofilnou astmou bronchiale v klinickej praxi pre potreby modelovania nákladovej efektívnosti mepolizumabu.

Ondrušová, M.1, Melišková, V.1
1Pharm-In, spol. s.r.o.

Úvod: Asthma bronchiale (priedušková astma, AB) je chronickým zápalom dolných dýchacích ciest, pri ktorom sa zúčastňujú najmä lymfocyty, eozinofily a neutrofily a ktorý vedie k zvýšenej vnímavosti (hyperreaktivite) priedušiek. Ide o geneticky podmienený sklon k zápalu sliznice vyprovokovaný celým radom špecifických a nešpecifických vyvolávačov a spúšťačov (alergény, infekcia, chemické a fyzikálne faktory, mikroorganizmy). Priedušková astma predstavuje civilizačnú epidémiu, v súčasnosti postihuje približne 300 miliónov ľudí a odhady na rok 2025 sa blížia k pol miliarde pacientov. Predstavuje tak významnú záťaž nielen pre zdravotníctvo, ale pre celú spoločnosť. Hoci ide o ochorenie zasahujúce do kvality života postihnutých, moderná farmakoterapia a komplexný manažment umožňujú väčšine astmatikov žiť plnohodnotný život.

Ciele práce: Na Slovensku nie sú dostupné aktualizované údaje o ekonomickej záťaži spôsobenej ťažkou perzistujúcou eozinofilnou astmou a nákladové dáta potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti. Z uvedených príčin sa realizoval kvalitatívny prieskum na štyroch vybraných pracoviskách dispenzarizujúcich pacientov s ťažkou formou astmy. Cieľom prieskumu bolo získať informácie o manažmente diagnostiky a liečby pacientov s ťažkou perzistujúcou eozinofilnou astmou a odhadnúť náklady na manažment ochorenia pre potreby farmakoekonomického rozboru.

Materiál a metodika: Kvalitatívny prieskum prebiehal v spolupráci pneumológa s konzultantom spoločnosti Pharm-In. Pneumológ vyplnil neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Primárnou populáciou hodnotenia bola kohorta pacientov s ťažkou refraktérnou eozinofilnou astmou bronchiale, spĺňajúca indikačné kritériá pre liečivo mepolizumab. Prieskum mal za cieľ získať informácie o vybraných deskriptívnych charakteristikách študovanej kohorty, využívaní zdravotnej starostlivosti a nákladoch pri biologickej liečbe (podľa definovaného času liečenia) a štandardnej liečby tohto ochorenia a manažmente vybraných nežiaducich účinkov liečby astmy.

Údaje sa vyhodnocovali v štruktúre zodpovedajúcej farmakoekonomickému modelu lieku mepolizumab a potrebám analýzy dopadu na zdravotný rozpočet. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehali v r. 2017, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné sa analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Na vyčíslenie nákladov na lieky bol použitý aktuálne platný Zoznam kategorizovaných liekov. Náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených pre r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených hospitalizácií na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ výkonov zmluvne ustanovených pre r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na zdravotnú starostlivosť sa prepočítali na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku (podľa požiadavky modelu). Náklady na nežiaduce účinky (NÚ) liečby sú prepočítané na jeden NÚ a definovanú časovú jednotku.

Výsledky: V rámci prierezovej štúdie na centrách pre liečbu AB sa vyzbierali údaje od 4 450 dispenzarizovaných pacientov. Zo skupiny pacientov s ťažkou prezistujúcou astmou má podľa odhadu odborníkov eozinofilnú perzistujúcu ťažkú AB 38,5 % pacientov. V populácii pacientov s ťažkou refraktérnou eozinofilnou astmou predstavoval odhadovaný priemerný vek pacientov 54,4 rokov a proporcia mužov bola 33,4 %.

Podľa výsledkov kvalitatívneho prieskumu zahŕňali náklady na podanie liečiva mepolizumab 13x návštevu špecializovanej ambulancie pneumológa, výkony spadajúce do spoločných laboratórnych a vyšetrovacích zložiek a náklady na podanie s. c. injekcie, čo v prvom roku od začatia liečby predstavovalo 12,94 €/priemerného pacienta/1 cyklus liečby a v 2.+ roku 7,26 €/priemerného pacienta/1 cyklus liečby. Náklady pri tzv. „best supportive care“ (BSC, najlepšej podpornej liečbe) dosahovali 9,32 €/priemerného pacienta/1 cyklus liečby v akomkoľvek roku liečby.

Náklady na exacerbáciu AB manažovanú hospitalizáciou predstavovali 907,68 €/udalosť, pri exacerbácii manažovanej ambulantne to bolo 33,61 € pri podávaní systémovej kortikoidovej liečby v ambulancii pneumológa a 31,93 € pri exacerbácii vyžadujúcej si návštevu pohotovosti.

Výška nákladov na manažment nežiaducich účinkov liečby dosiahla 8 136,75 € pri infarkte myokardu/udalosť, 822,50 € pri peptickom vrede/udalosť, 523,65 € pri katarakte/udalosť, 226,72 € pri DM II. typu/na rok a 15,04 € pri osteoporóze/jeden cyklus (28 dní).

Záver: V predkladanom prieskume sa hodnotili náklady na zdravotnú starostlivosť pri pacientoch s ťažkou perzistujúcou eozinofilnou astmou podľa definovaných zdravotných stavov a pri manažmente nežiaducich účinkov. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti uvedeného ochorenia, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 25.06.2018


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás