Využívanie zdravotnej starostlivosti pri dospelých pacientoch so schizofréniou v klinickej praxi

Martina Ondrušová1, Veronika Melišková1
1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Schizofrénia v súčasnosti celosvetovo postihuje viac ako 21 miliónov pacientov. Ochorenie sa vyskytuje prevažne v mužskej populácii, kde sa celosvetová prevalencia odhaduje na približne 12 miliónov pacientov. U žien predstavuje prevalencia približne 9 miliónov chorých. Epidemiologické údaje pacientov s negatívnymi symptómami ochorenia sú závislé od použitých diagnostických kritérií. Na základe výsledkov analýzy 20 klinických štúdií schizofrénie sa zistilo, že 62,3 % účastníkov spĺňalo diagnostické kritériá negatívnych symptómov a od 8,1 % do 50,2 % pacientov spĺňalo kritériá predominantne negatívnych symptómov. Uvádza sa, že približne u 13 % schizofrenikov v ambulantnej starostlivosti možno sledovať primárne negatívne symptómy. Iné zdroje uvádzajú, že primárne negatívne symptómy sa vyskytujú až u 15-20 % pacientov so schizofréniou.

Epidemiológia v SR: Vzhľadom na absenciu relevantných údajov na národnej úrovni nie je možné presne definovať hodnoty incidencie a prevalencie schizofrénie na území Slovenskej republiky. Na základe publikovaných informácií z ambulantnej psychiatrickej starostlivosti predstavuje sumárny počet vyšetrených pacientov s diagnózami F20 a F21 (schizofrénia a schizotypové poruchy) v roku 2016 na Slovensku 37 076 pacientov, z čoho bolo 36 471 starších ako 20 rokov. Podľa údajov NCZI o ústavnej zdravotnej starostlivosti psychiatrických ochorení bol sumárny počet hospitalizácií pre všetky psychiatrické diagnózy v roku 2016 na úrovni 43 516 unikátnych chorých. Počet hospitalizácií v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózami F20 a F21 bol 4 539 (z toho F20 – 4 483, F21 – 56), čo predstavuje 10,42 % podiel.

Cieľ: V súčasnosti na Slovensku nie sú k dispozícii odborné odporúčania na terapiu pacientov so schizofréniou s predominantne negatívnymi symptómami. Podľa odporúčaní World Federation of Societes of Biological Psychiatry (WFSBP, 2012) je na liečbu primárne negatívnych symptómov napriek nedostatku dôkazov a klinických štúdií o účinnosti odporúčané používať niektoré antipsychotiká druhej generácie (amisulprid, aripiprazol, klozapín, olanzapín, kvetiapín, ziprasidón), nie však antipsychotiká prvej generácie. Taktiež na Slovensku neexistujú oficiálne publikované údaje o zastúpení terapeutických alternatív v liečbe pacientov so schizofréniou s predominantne negatívnymi symptómami. Z tohto dôvodu sa realizoval kvalitatívny prieskum formou Delphi panelu, ktorého sa zúčastnilo 5 odborníkov – psychiatrov so skúsenosťou s manažmentom pacientov so schizofréniou (pracoviská: Bratislava Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Univerzitná nemocnica – Staré mesto; Hronovce Psychiatrická ambulancia, Psychiatrická nemocnica Hronovce; Košice I. Psychiatrická klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach).Cieľom prieskumu bolo získať informácie o zvyklostiach odborníkov pri diagnostike a liečbe dospelých pacientov so schizofréniou a odhadnúť náklady na manažment ochorenia.

Materiál a metodika: Náklady na liečbu sa vyhodnotili v štruktúre zodpovedajúcej požiadavkám farmakoekonomického modelu. Prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny (tzv. Delphi panel). Primárnou populáciou hodnotenia boli pacienti s predominantne negatívnymi symptómami schizofrénie, u ktorých sa následne hodnotil manažment a nákladovosť liečby ochorenia. Psychiater v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnil neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Údaje sa vyhodnocovali v štruktúre zodpovedajúcej farmako-ekonomickému modelu, ktorý dodal zadávateľ prieskumu a potrebám analýzy dopadu na zdravotný rozpočet. Na identifikáciu pacientov s predominantne negatívnymi symptómami bola použitá škála podľa Mohrovej-Lenerta (škála zahŕňa stavy očíslované stupňom 1-8, pričom stav 1 predstavuje najmenej závažný stav a stav 8 predstavuje najzávažnejší stav). Za predominantne negatívnych možno považovať pacientov, ktorí v tomto hodnotení dosahujú stav 4 (ťažké symptómy s predominanciou negatívnych symptómov) a 6 (ťažké negatívne a kognitívne symptómy).

Sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné získané z prieskumu sa analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách. Na vyčíslenie nákladov na lieky bol použitý aktuálne platný Zoznam kategorizovaných liekov. Náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených a platných do r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených hospitalizácií na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ výkonov zmluvne ustanovených a platných do r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na zdravotnú starostlivosť sa prepočítali na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku (podľa požiadavky modelu). Náklady na nežiaduce účinky (NÚ) liečby sú prepočítané na jeden NÚ a definovanú časovú jednotku.

Výsledky: Na základe výsledkov kvalitatívneho prieskumu sa zistilo, že zastúpenie jednotlivých antipsychotík používaných na terapiu u pacientov so schizofréniou s predominantne negatívnymi symptómami v druhej a ďalšej línii v reálnej praxi dosahovalo nasledujúce hodnoty: kvetiapín – 21,45 %, olanzapín – 16,81 %, aripiprazol – 15,36 %, klozapín – 14,35 %, paliperidón – 8,99 %, amisulprid – 8,48 %, risperidón – 5,80 %, ziprasidón – 4,35 %, zuklopentixol – 2,31 %, sulpirid – 1,49 %, zotepín – 0,32 %, sertindol – 0,29 %.

Rozdelenie pacientov v zdravotnom stave podľa Mohrovej-Lenerta 4 (ťažké symptómy s predominanciou negatívnych) podľa stupňa predliečenosti antipsychotikami je nasledovné: 44,71 % sa lieči prvolíniovým antipsychotikom a 55,29 % sa lieči druhou a vyššou líniou liečby. V zdravotnom stave podľa Mohrovej-Lenerta 6 (ťažké negatívne a kognitívne symptómy) je situácia podobná: 43,14 % pacientov sa lieči prvolíniovým antipsychotikom a 2+ líniou sa lieči 56,86 % pacientov.

Náklady na jednotlivé zdravotné stavy podľa Mohrovej-Lenerta na 90 dní boli vypočítané na základe dát o frekvencii návštev a nákladov na návštevu u daného odborníka, získaných z kvalitatívneho prieskumu. Celkový náklad na zdravotný stav bol vyjadrený ako násobok ceny a frekvencie návštevy u daného odborníka. Frekvencia a náklad návštev u „iného“ odborníka boli vypočítané ako priemer frekvencie, respektíve nákladu návštev u neurológa, endokrinológa, internistu, gynekológa a diabetológa (odbornosti definované panelom odborníkov ako najčastejšie navštevovaní odborní lekári v skupine pacientov so schizofréniou). Náklady na daný zdravotný stav podľa Mohrovej-Lenerta boli zhrnuté nasledovne (časový interval 90 dní) : psychiatrická ambulancia: stav 1 – 7,01 €; stav 2 – 15,59 €; stav 3 – 14,81 €; stav 4 – 15,59 €; stav 5 – 26,50 €; stav 6 – 15,59 €; stav 7 – 22,79 €; stav 8 – 22,79 €; psychologická ambulancia: stav 1 – 2,20 €; stav 2 – 12,45 €; stav 3 – 7,33 €; stav 4 – 17,58 €; stav 5 – 7,33 €; stav 6 – 12,45 €; stavy 7 a 8 bez návštevy psychologickej ambulancie; ambulancia iného špecialistu: stav 1 – 0,37 €; stav 2 – 0,45 €; stav 3 – 0,67 €; stav 4 – 1,38 €; stav 5 – 1,26 €; stav 6 – 0,89 €; stav 7 – 1,26 €; stav 8 – 1,26 €; denný stacionár (z dôvodu základného ochorenia) – stav 1 – 523,75 €; stav 2 – 678,93 €; stav 3 – 698,33 €; stav 4 – 436,46 €; stav 5 – 436,46 €; stav 6 – 523,75 €; stav 7 – 334,62 €; stav 8 – 334,62 €; hospitalizácia na psychiatrickom oddelení: stav 1 – 347,10 €; stav 2 – 431,69 €; stav 3 – 460,86 €; stav 4 – 490,03 €; stav 5 – 574,62 €; stav 6 – 583,37 €; stav 7 – 679,62 €; stav 8 – 802,13 €; náklady na jednotlivé zdravotné stavy spolu za 90 dní: stav 1 – 880,44 €; stav 2 – 1139,11 €; stav 3 – 1181,99 €; stav 4 – 961,03 €; stav 5 – 1046,16 €; stav 6 – 1136,05 €; stav 7 – 1038,30 €; stav 8 – 1160,81 €.

Náklady na manažment pacientov s nežiaducimi účinkami liečby boli použité z kvalitatívneho prieskumu hodnotiaceho celkové náklady na daný nežiaduci účinok. Prieskum bral do úvahy náklady (na hospitalizácie, ambulantné návštevy, laboratórne/zobrazovacie diagnostické vyšetrenia a lieky), ktoré vznikli ako dôsledok výskytu nežiaduceho účinku. Najnižší celkový náklad bol zaznamenaný pri klinicky významnom náraste hmotnosti – 98,76 € a najvyšší pri dyskinéze – 233,76 €.

Záver: V predkladanom výstupe z epidemiologického prieskumu, ktorý vychádzal z odborných odhadov odborníkov, sa vyhodnotili a ocenili jednotlivé zložky zdravotnej starostlivosti o pacientov so schizofréniou v SR. Získané údaje sa môžu sa použiť ako relevantný zdroj pre účely farmakoekonomických analýz v uvedenej oblasti.

Posledná aktualizácia: 25.7.2018


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás