Využívanie zdravotnej starostlivosti a vybrané charakteristiky pacientok s karcinómom prsníka na Slovensku pre účely farmakoekonomickej analýzy ribociklibu

Ondrušová, M., Melišková, V.

Pharm-In, spol. s r. o.

Definícia: Karcinóm prsníka je v súčasnosti (s výnimkou ne-melanómových nádorov kože) najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným nádorom u žien. Vývoj incidencie nádorov prsníka má vzostupný trend takmer vo všetkých krajinách sveta. Mamografický skríning u žien vo veku 50-69 r. je efektívny v zmysle zníženia mortality, pričom pokles trendov mortality odráža v rozvinutých krajinách vzostup počtu vykonaných mamografií. Redukcia hodnôt mortality v krajinách bez skríningových programov, resp. ešte pred zavedením skríningu sa pripisuje viacerým zlepšeniam v manažmente liečby ochorenia, vrátane zavedenia liečebných protokolov, zlepšenia adjuvantnej liečby, chemoterapie a hormonálnej liečby, lepšími terapeutickými „guidelines“ a reorganizáciou zdravotnej starostlivosti, ktorá zahŕňa multidisciplinárny prístup a liečbu na špecializovaných pracoviskách.

Ciele práce: Na Slovensku nie sú dostupné údaje o početnostiach a zastúpení liečebných algoritmov pre r. 2018 pri pacientkach, ktoré majú pokročilý a metastatický hormonálne pozitívny HER2 negatívny karcinóm prsníka, ani údaje o nákladovosti liečby a využívanej zdravotnej starostlivosti. Nie sú dostupné ani aktualizované údaje o ekonomickej záťaži spôsobenej týmto ochorením a nákladové dáta potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti. Z tohto dôvodu sa realizoval kvalitatívny prierezový prieskum využívania zdravotnej starostlivosti pri pacientkach s pokročilým/metastatickým HR+ HER2- karcinómom prsníka v SR, ktorého cieľom bolo odhadnúť veľkosť cieľovej populácie pacientok vhodnej na liečbu a aktuálnu nákladovosť vybraných zdravotných stavov ochorenia.

Materiál a metódy:Údaje o prerozdelení pacientok podľa definovaných klinických stavov a využívaní zdravotnej starostlivosti u pacientok dispenzarizovaných na pracoviskách odborníkov za celý rok 2017 sa získali formou kvalitatívneho prierezového prieskumu (tzv. Delphi panel), realizovaného začiatkom roka 2018. Prieskum sa realizoval u odborníkov, expertov na manažment pacientok s pokročilým a metastatickým ochorením, pričom sa detailne identifikovali štandardné diagnostické a terapeutické postupy podľa zdravotných stavov definovaných vo farmakoekonomickom modeli liečiva ribociclib a odhadli sa náklady na manažment ochorenia. Prieskumu sa zúčastnilo 8 lekárov z najväčších onkologických pracovísk v rámci celej SR s reprezentatívnym počtom dispenzarizovaných prevalentných pacientok s daným ochorením. V prieskume sa vyzbierali údaje o manažmente n=1 809 pacientok, dispenzarizovaných u členov pracovnej skupiny z pracovísk: OÚSA (Bratislava), NOÚ (Bratislava), VOÚ (Košice), Svet zdravia (Michalovce), Mammacentrum sv. Agáty (Banská Bystrica), FNsP (Banská Bystrica), POKO Poprad. Všetci členovia odbornej pracovnej skupiny v spolupráci so zaškoleným epidemiológom vyplnili validovaný dotazník o využívaní zdrojov a zdravotnej starostlivosti pri pacientkach s pokročilým/metastatickým karcinómom prsníka podľa zadefinovaných kritérií. Využívanie zdravotnej starostlivosti bolo rozdelené, v súlade s požiadavkami dodanými zadávateľom prieskumu, na stav pred progresiou ochorenia, stav po progresii ochorenia, odhadované náklady pri liečbe CDK4/6 inhibítormi, náklady v terminálnom štádiu ochorenia a náklady vybraných nežiaducich účinkoch liečby 3. a 4. stupňa závažnosti. Členovia odbornej pracovnej skupiny spracovali pred-definované štatistické výstupy v rámci svojich pracovísk, sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné (bez možnosti identifikácie jednotlivca) sa následne analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientky s pokročilým a metastatickým HR+ HER2- karcinómom prsníka v SR sa hodnotili z nasledovných zdrojových údajov: náklady na lieky sa hodnotili podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov; náklady na hospitalizácie a náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených pre r. 2016 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov a hospitalizácií na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na zdravotnú starostlivosť podľa definovaných zdravotných stavov sa prepočítali na priemernú pacientku, definovanú časovú jednotku, náklady na nežiaduce účinky liečby sa prepočítali na jeden nežiaduci účinok.

Výsledky: Výstupy o podielovom zastúpení prevalentných a novodiagnostikovaných pacientok s karcinómom prsníka podľa klinických štádií na Slovensku sa získali z deskriptívnej epidemiologickej štúdie. V predkladanom kvalitatívnom prieskume sa zisťovala proporcia pacientok, ktoré v ročnom časovom horizonte progredujú z I. a II. klinického štádia do III. klinického štádia, pričom tento podiel predstavuje 2,92 % a do IV. klinického štádia sprogreduje 6,33 % pacientok. Proporcia prevalentných HR+ pacientok predstavuje 65,91 %, z toho podiel pacientok HER2- 79,88 % prípadov. Podiel postmenopauzálnych pacientok predstavuje 80,70 % z prevalentných pacientok, z tejto skupiny je aktívne liečených v 1. línii 96,21 % pacientok. V ramene novodiagnostikovaných prípadov predstavovali HR+ pacientky 68,33 % spomedzi pacientok novodiagnostikvoaných v III. a IV. klinickom štádiu, z toho podiel HER2- predstavoval 79,92 % a proporcia postmenopauzálnych pacientok 73,50 % prípadov. Na prvolíniovú liečbu je na participujúcich centrách vhodných 97,98 % chorých.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že prvolíniová liečba HR+/HER2- prevalentných pacientok sa zahajuje u 39,34 % režimom na báze chemoterapie (antracyklíny – 16,35 %; taxány – 10,99 %; lipozomálny nepegylovaný doxorubicín v kombinácii s cyklofosfamidom – 5,41 %; kapecitabín – 5,00 %; gemcitabín v kombinácii s platinou – 1,59 %) a v 60,66 % iným režimom, najmä cielenou a hormonálnou terapiou: hormonálna terapia – letrozol = 34,51 %; tamoxifen = 8,08 %; anastrozol = 5,01 %; exemestán v kombinácii s everolimom = 4HR+/HER2-,11 %; fulvestrant = 3,96 %; exemestán v monoterapii = 0,21 %; cielená terapia – palbociclib = 3,05 %; výnimka ZP alebo v rámci štúdie a biologická liečba – bevacizumab v kombinácii s chemoterapiou = 1,73%. Po zlyhaní prvolíniovej liečby je 64,01 % pacientok liečených endokrinnou a cielenou terapiou, 27,41% chemoterapeutickými režimami a zvyšných 8,58 % pacientok je bez liečby (resp. sú liečené BSC).

V rámci druholíniovej liečby (bez ohľadu na predchádzajúcu liečbu v prvej línii) používajú nasledujúce režimy: gemcitabín v kombinácii s platinou = 23,96 % (dĺžka liečby – 3,45 mesiacov); kapecitabín = 21,30 %; taxány = 35,16 %; Myocet v kombinácii s cyklofosfamidom = 10,74% (dĺžka liečby – 3,45 mesiacov); antracyklínový režim = 8,84 % (dĺžka liečby – 3,45 mesiacov). V rámci endokrinnej sa v druhej línii používajú nasledujúce liečebné režimy: fulvestrant = 32,67 % ; tamoxifén = 20,68 %; letrozol = 20,35 % ; everolimus v kombinácii s exemestánom = 15,08 %; exemestán v monoterapii = 8,68 % a anastrozol = 2,54 %.

Po zlyhaní druholíniovej liečby je 61,54 % pacientok liečených endokrinnou a cielenou terapiou, 22,90 % chemoterapeutickými režimami a zvyšných 15,55 % pacientok je bez liečby (resp. sú liečené BSC).

V rámci treťolíniovej liečby (bez ohľadu na predchádzajúcu liečbu v druhej línii) boli v rámci chemoterapeutických režimov využívané nasledujúce liečebné režimy: gemcitabín v kombinácii s platinou = 46,24 % (dĺžka liečby – 3,45 mesiacov); kapecitabín = 25,99 % ; Myocet v kombinácii s cyklofosfamidom = 9,36 % (dĺžka liečby – 3,45 mesiacov); vinorelbín i.v. alebo p.o. = 6,85 % (dĺžka liečby – 1,38 mesiacov); antracyklínový režim = 4,91 % (dĺžka liečby – 3,45 mesiacov); metotrexát v kombinácii s cyklofosfamidom a 5-fluorouracilom = 3,95 % (dĺžka liečby – 5,52 mesiacov) a taxány = 2,71 %. Výsledky prieskumu naznačujú že v rámci treťolíniovej endokrinnej terapie sa používajú nasledujúce režimy: fulvestrant = 50,36 % ; tamoxifén = 19,21 % ; exemestán v monoterapii = 11,73 %; letrozol = 10,64 %; anastrozol = 6,93 % ; everolimus v kombinácii s exemestánom = 1,13 %.

Na základe zistených výsledkov o manažmente HR+ HER2- pacientok s pokročilým karcinómom prsníka podľa definovaných zdravotných stavov na pracoviskách respondentov predstavoval odhad nákladov na zdravotnú starostlivosť pri stave pred progresiou ochorenia 106,17 €/mesiac/priemernú pacientku, pričom náklad zahŕňal všetky návštevy a vyšetrenia na špecializovaných ambulanciách klinickej onkológie, podiel pacientok manažovaných počas hospitalizácie, rádiodiagnostické zobrazovacie metódy a symptomatickú liečbu ochorenia v súlade s požiadavkami farmakoekonomického modelu pre ribociklib. Náklad na stav po progresii v súlade s požiadavkami farmakoekonomického modelu pre ribociklib bol vyčíslený na 162,33 €/mesiac/priemernú pacientku. Celkový náklad na dodatočný monitoring pri iniciácii liečby ribociklibom predstavuje 19,40 €/mesiac/priemernú pacientku a na každý ďalší mesiac 5,61 €/priemernú pacientku. Celkové náklady na hospitalizáciu počas posledného očakávaného mesiaca pred smrťou predstavovali 597,04 €/priemernú pacientku, náklady na inú zdravotnú starostlivosť (hospic; domácu starostlivosť + symptomatickú liečbu) 288,54 €/priemernú pacientku, náklady na ambulantný monitoring 7,31 €/priemernú pacientku; náklady na spoločné vyšetrovacie zložky 475,79 €/priemernú pacientku a náklady na symptomatickú liečbu boli vyčíslené na 292,08 €/priemernú pacientku. Celkový náklad na posledný mesiac života tak predstavoval 1 660,76 €/priemerná pacientka.

Najvyššie náklady na manažment nežiaducich účinkov liečby 3. a 4. stupňa závažnosti boli zaznamenané pri febrilnej neutropénii (2 573,69 €/nežiaduci účinok), pľúcnej embólii (1 748,73 €/nežiaduci účinok) a najnižšie pri infekcii (676,96 €/nežiaduci účinok) a slabosti (454,88 €/nežiaduci účinok).

Záver: V predkladanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti a liečby HR+ HER2- pokročilého a metastatického karcinómu prsníka v SR a náklady na poskytnutú starostlivosť podľa preddefinovaných zdravotných stavov. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti uvedeného ochorenia, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 3.8.2018


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás