Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť manažmentu pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc

Martina Ondrušová1, Veronika Melišková1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Zhubný nádor pľúc (diagnóza C34 podľa MKCH), ktorý patril k zriedkavým ochoreniam na začiatku 20. storočia, je v súčasnosti najčastejšou malignitou u mužov vo väčšine krajín sveta. U žien sa vyskytuje na 4. mieste, hneď po karcinóme prsníka, krčka maternice a karcinóme kolorekta. Napriek pokrokom vo výskume prekročila epidemiologická závažnosť karcinómu pľúc celosvetovo hranice tretieho milénia. Príčina vzniku tohto ochorenia je multifaktoriálna, známe sú dominantné rizikové faktory, medzi ktorými je na prvom mieste fajčenie. Popri pôsobení tohto hlavného rizikového faktora sa na vzniku karcinómu pľúc môžu uplatňovať aj iné príčiny a niektoré z nich môžu synergicky s fajčením výrazne zvyšovať riziko vzniku ochorenia, napr. radón, profesionálna expozícia polycyklickým aromatickým uhľovodíkom, expozícia azbestu a pod.

Ciele práce: Na Slovensku nie sú dostupné aktualizované údaje o ekonomickej záťaži pri manažmente vybranej zdravotnej starostlivosti o dospelých pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc a neboli vyčíslené ani špecifické nákladové údaje potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti pri tomto ochorení. Z toho dôvodu sa realizoval kvalitatívny prierezový prieskum, ktorého cieľom bolo získať informácie o manažmente zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc v reálnej klinickej praxi v SR pre účely hodnotenia nákladovej efektivity pembrolizumabu.

Materiál a metodika: Kvalitatívny prierezový prieskum sa realizoval formou Delphi panelu na troch pneumoonkologických centrách (v Bratislave, Nitre a v Poprade), ktoré sa špecializujú na manažment zdravotnej starostlivosti o dospelých pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc. Oslovení odborníci z centier v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Do prieskumu sa zahrnuli všetci pacienti s  metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí boli na pracovisku členov Delphi panelu dispenzarizovaní do času vypĺňania dotazníka, t.j.do februára 2019.

Údaje sa vyhodnocovali v štruktúre zodpovedajúcej farmako-ekonomickému modelu, ktorý dodal zadávateľ prieskumu a potrebám analýzy dopadu na zdravotný rozpočet. Náklady na lieky, ukončené hospitalizácie a výkony (SVLZ a ŠAS) sa vyhodnotili podľa aktuálnych, oficiálne dostupných zdrojov. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiacoch január až február 2019 následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné sa analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Pre takýto typ prieskumu sa nevyžaduje súhlas Etickej komisie. Náklady na lieky boli prevzaté z aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených a platných do r. 2019 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených hospitalizácií na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ výkonov zmluvne ustanovených a platných do r. 2019 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na zdravotnú starostlivosť sú prepočítané na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku (podľa požiadavky modelu).

Výsledky: Na Slovensku nie je oficiálne publikované zastúpenie liečebných režimov u pacientov s NSCLC v klinickom štádiu IV v prvolíniovej liečbe. U pacientov s metastatickým NSCLC sa podľa výsledkov tohto prieskumu v prvej línii používajú nasledovné liečebné režimy: platinové dublety (58,15 %); platinové dublety v kombinácii s bevacizumabom (14,20 %), monoterapia (vinorelbín, gemcitabín, pemetrexed, docetaxel, erlotinob, afatinib, gefitinib) (21,30 %) a kombinácia cisplatiny, pemetrexedu a bevacizumabu (6,35 %) (tabuľka 1).

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že v rámci druhej línie sa najčastejšie (90,10 %) používa monoterapia (erlotinib, pemetrexed, vinorelbín, gemcitabín, docetaxel) nasledovaná platinovými dubletmi (8,90 %) a kombináciou bevacizumabu, chemoterapie a paklitaxelu (1,00 %). Distribúcia režimov v druholínovej liečbe je uvedená v tabuľke 2. Priemerný náklad na podanie infúzie cytostatík, zahŕňajúci aj súvisiace výkony (napr. riedenie cytostatík) predstavuje podľa výsledkov predkladaného prieskumu 6,108 €. V predkladanom prieskume sa zisťoval vybraný manažment pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc pri definovaných typoch liečby a stavoch ochorenia: štandardný manažment pacienta v stave pred progresiou ochorenia na liečbe pembrolizumabom a na chemoterapeutických režimoch a štandardný manažment pacienta v období po progresii ochorenia bez ohľadu na liečbu. Náklady boli prepočítané na časové obdobie jeden týždeň. Na základe zistených výsledkov o manažmente pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc na pracoviskách respondentov predstavoval odhad nákladov na štandardný manažment zdravotnej starostlivosti pacienta v stave pred progresiou ochorenia 18,91 €/týždeň, (najnákladnejšou položkou bol náklad na hospitalizáciu v sume 11,64 €/týždeň) a náklad na manažment pacienta na chemoterapeutických režimoch v stave pred progresiou bol vyčíslený na 33,30 €/týždeň (najnákladnejšou položkou bol náklad na hospitalizáciu v sume 25,66 €/týždeň). Náklad na štandardný manažment pacienta v stave po progresii ochorenia bez ohľadu na liečbu predstavoval 27,49 €/týždeň (najnákladnejšou položkou bol náklad na hospitalizáciu v sume 15,08 €/týždeň). Dôvodom vyššieho priemerného nákladu na pacienta na chemoterapii bola vyššia pravdepodobnosť hospitalizácií v porovnaní s pacientami na pembrolizumabe. Náklady spojené s terminálnym štádiom sú vyjadrené ako náklady na posledný mesiac života pacientov a boli vyčíslené na 1 145,40 € (uvedený náklad zahŕňa náklad na hospitalizáciu vrátane hospicu a náklad na inú zdravotnú starostlivosť).

Najvyššie náklady na manažment nežiaducich účinkov liečby (závažnosť 3+) boli zaznamenané pri febrilnej neutropénii (1 748,73 €/nežiaduci účinok), tromboembolickej udalosti (4 190,60 €/nežiaduci účinok), a najnižšie pri hypertenzii (49,98 €/nežiaduci účinok) a alopécii (30,09 €/nežiaduci účinok).

Záver: V predkladanom prierezovom prieskume sa hodnotil štandardný manažment a nákladovosť zdravotnej starostlivosti pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc v SR a náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti uvedeného ochorenia, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 03.04.2019

Tabuľka 1: Zastúpenie liečebných režimov v prvej línii liečby metastatického NSCLC

Režim

Zastúpenie v prvej línii

Cisplatina* + pemetrexed

13,90 %

Cisplatina* + docetaxel

1,65 %

Cisplatina* + gemcitabín

6,75 %

Cisplatina* + vinorelbín

8,00 %

Cisplatina* + gemcitabín + bevacizumab

2,45 %

Karboplatina* + gemcitabín

7,75 %

Karboplatina* + paklitaxel**

12,00 %

Karboplatina* + pemetrexed***

8,10 %

Karboplatina* + paklitaxel + bevacizumab

11,75 %

Pemetrexed†

2,00 %

Docetaxel‡

1,00 %

Paklitaxel¶

1,00 %

Gemcitabín¥

3,80 %

Vinorelbín

5,75 %

Afatinib#

4,75 %

Erlotinib#

1,00 %

Gefitinib#

2,00 %

Cisplatina + pemetrexed + bevacizumab

6,35 %

Spolu platinové dublety

58,15 %

Spolu platinové dublety + bevacizumab

14,20 %

Spolu monoterapia

21,30 %

Spolu cisplatina + pemetrexed + bevacizumab

6,35 %

*Cisplatina sa nenachádza v Zozname kategorizovaných liekov; karboplatina v zmysle SPC liekov zaradených v ZKL nie je indikovaná na NSCLC ale na malobunkový karcinóm pľúc.
**V zmysle SPC je paklitaxel v indikácii NSCLC podávaný s cisplatinou.
***V zmysle indikačného obmedzenia je pemetrexed v prvej línii liečby pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým alebo metastatickým NSCLC nepredliečených chemoterapiou hradený v kombinácii s cisplatinou.
†Podľa platných indikačných obmedzení je pemetrexed v monoterapii hradený len v druhej línii liečby NSCLC.
‡Podľa platných indikačných obmedzení sa docetaxel v monoterapii hradí u pacientov s NSCLC v monoterapii až po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie.
¶Paklitaxel je podľa SPC indikovaný na liečbu neoperovateľného NSCLC v kombinácii s cisplatinou.
¥Monoterapia sa podľa SPC môže zvážiť u starších pacientov alebo u pacientov s výkonnostným stavom 2.
#V zmysle SPC sú tieto lieky hradené u pacientov s EGFR pozitívnou mutáciou.

Tabuľka 2: Zastúpenie liečebných režimov v druhej línii liečby

Režim

Proporcia pacientov spomedzi liečených

Pemetrexed†

28,00%

Docetaxel‡

24,75%

Pemetrexed + cisplatina*

1,15%

Paklitaxel¶ + cisplatina*

7,75%

Erlotinib#

23,75%

Gemcitabín¥

10,90%

Karboplatina* + paklitaxel + bevacizumab

1,00%

Vinorelbín

2,70%

†Podľa platných indikačných obmedzení je pemetrexed v monoterapii hradený len v druhej línii liečby NSCLC.
‡Podľa platných indikačných obmedzení sa docetaxel v monoterapii hradí u pacientov s NSCLC v monoterapii až po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie.
*Cisplatina sa nenachádza v Zozname kategorizovaných liekov; karboplatina v zmysle SPC liekov zaradených v ZKL nie je indikovaná na NSCLC ale na malobunkový karcinóm pľúc.
¶Paklitaxel je podľa SPC indikovaný na liečbu neoperovateľného NSCLC v kombinácii s cisplatinou.
#V zmysle SPC sú tieto lieky hradené u pacientov s EGFR pozitívnou mutáciou.
¥Monoterapia sa podľa SPC môže zvážiť u starších pacientov alebo u pacientov s výkonnostným stavom 2.

 

 

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás