Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku (2019).

Psota, M., Martinka, E., Ilavská, A., Ondrušová, M.

Úvod: Diabetes mellitus (DM) je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich závažných chronických ochorení. Zdravotný, spoločenský i sociálno-ekonomický dopad diabetu spočíva predovšetkým v jeho vysokej prevalencii, v nepriaznivej prognóze, v znížení kvality života chorého, ako aj v nákladoch na jeho celoživotnú liečbu. Pri analýzach nákladovej efektívnosti liečby diabetu vo svete sa štandardne používa model IMS CORE Diabetes Model (CDM), ktorého štruktúra a metodika sa validovala medzinárodným panelom odborníkov z oblasti diabetológie a farmako-ekonomiky. CDM je všeobecne akceptovaný a štandardne používaný na farmako-ekonomické hodnotenia farmaceutických intervencií v diabetológii. Na Slovensku doteraz neboli publikované komplexné údaje, ktoré by mohli slúžiť ako potrebné vstupné dáta pre lokálnu adaptáciu CDM v časti nákladov súvisiacich s komplikáciami a manažmentom pacientov s DM.

Metodika: Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny (tzv. Delphi panel). Pracovná skupina expertov pozostávala z 15 odborníkov v oblasti diabetológie, neurológie, oftalmológie, chirurgie a cievnej chirurgie, kardiológie a kardiologickej intervencie, angiológie, dermatológie a nefrológie, ktorí v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník o využívaní zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s DM a definovaných komplikáciách ich zdravotného stavu. Údaje v dotazníku nadväzovali na štruktúru prierezovej deskriptívnej štúdie o nákladovosti kardiovaskulárnych ochorení a ich vybraných komplikácií, ktorá sa realizovala celonárodne na základe údajov poskytnutých Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. v roku 2011. Všetky nákladové položky o využívaní zdravotnej starostlivosti sa aktualizovali pre rok 2019, za predpokladu, že využívanie zdravotnej starostlivosti ostalo nemenné. Položky o využívaní zdravotnej starostlivosti sa zisťovali pre rok 2015, špecificky pre starostlivosť o diabetického pacienta a chýbajúce informácie sa doplnili de novo. Do aktuálnej analýzy sa zahrnul manažment hodnotených zdravotných stavov u všetkých pacientov s DM a s definovanými komplikáciami zdravotného stavu, ktorí boli na pracoviskách členov Delphi panelu dispenzarizovaní a aktívne liečení do polovice roku 2015. Kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Aktualizácia nákladov prebiehala v júli 2019, následne sa výsledky prepísali do elektronickej formy, štatisticky sa spracovali a analyzovali.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o diabetických pacientov a s definovanými komplikáciami ich zdravotného stavu v SR sa hodnotili z nasledovných zdrojových údajov: náklady na lieky sa prebrali z aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach, zmluvne ustanovených do roku 2019 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených hospitalizácií na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ výkonov zmluvne ustanovených do roku 2019 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho  registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady sú vyjadrené na priemerného pacienta a jednu udalosť alebo definované časové obdobie.

Výsledky: Model zahŕňa všetky významné komplikácie, ktoré sa vyskytujú u pacientov s diabetom. Náklady boli v tomto prieskume zisťované podľa skupín komplikácií a za časové obdobie tak, ako to vyžaduje CDM. Jednotlivé náklady sa vypočítali podľa definovaných diagnóz u diabetického pacienta:

Kardio- a cerebrovaskulárne komplikácie: akútny infarkt myokardu (6 873,98 €/prvý rok a následná starostlivosť po infarkte myokardu 1 991,94 €/rok); angina pectoris (2 763,04 €/prvý rok a následne 835,75 €/rok); kongestívne srdcové zlyhanie (3 155,85 €/prvý rok a následne 2 353,00 €/rok), cievna mozgová príhoda (3 164,98 €/prvý rok a následne 1 779,02 €/rok); úmrtie v dôsledku CMP do 30 dní (1 783,07 €); periférna choroba ciev (719,98 €/prvý rok a následne 645,70 €/rok).

Renálne komplikácie: hemodialýza (29 925,74 €/prvý rok a následne 29 193,60 €/rok); peritoneálna dialýza (6 817,59 €/prvý rok a následne 4 569,20 €/rok); transplantácia obličiek (19 212,62 €/prvý rok a následne 3 919,20 €/rok).

Očné komplikácie: laserové ošetrenie oka (102,93 €/výkon, resp. 463,20 €/priemerný počet potrebných výkonov do vyriešenia komplikácie); operácia katarakty (523,62 €/výkon); následná bezprostredná starostlivosť po operácii katarakty (84,82 €/výkon); slepota (1 021,76 €/prvý rok a následne 195,11 €/rok).

Komplikácie súvisiace s diabetickou nohou: neuropatia (930,27 €/prvý rok a následne 345,89 €/rok); infikovaný vred predkolenia (1 248,74 €/mesiac); neinfikovaný vred predkolenia (329,90 €/mesiac); gangréna (1 061,08 €/mesiac); zahojený vred predkolenia (11,85 €/mesiac); amputácia dolnej končatiny (2 184,64 €/udalosť), protéza dolnej končatiny (3 948,25 €); ošetrovanie amputačného pahýľa 59,84 €/mesiac).

Nežiaduce účinky liečby diabetu: hypoglykémia závažná (649,58 €/udalosť spojenú s využívaním ZS); hypoglykémia nezávažná (18,94 €/udalosť spojenú s využívaním ZS); ketoacidóza (1 964,08 €/udalosť spojenú s využívaním ZS); laktátová acidóza (2 851,04 €/udalosť spojenú s využívaním ZS).

Vybrané aspekty manažmentu diabetika a náklady s ním spojené: Skríning dolnej končatiny diabetika, ako sekundárnu prevenciu vredu predkolenia, absolvuje ročne 83,3 % diabetikov a náklad, spojený s týmto skríningom, predstavuje 15,54 €/rok. Oftalmologický skríning diabetika absolvuje ročne 90,0 % pacientov a náklad spojený s týmto skríningom predstavuje 25,06 €/rok. Skríning mikroalbuminúrie je spojený s nákladom 7,16 €/ rok a skríning proteinúrie predstavuje náklad 9,73 €/rok. Kyselinu acetylosalicylovú ako primárnu prevenciu užíva podľa výsledkov prieskumu 22,5 % pacientov s diabetom a ako sekundárnu prevenciu 92,5 % diabetikov na Slovensku. Statíny ako primárnu prevenciu užíva 45,0 % diabetikov a ako sekundárnu prevenciu 77,5 % diabetikov na Slovensku. ACE inhibítory ako primárnu prevenciu užíva 42,5 % diabetikov a ako sekundárnu prevenciu 72,5 % diabetikov na Slovensku. K intenzifikácii inzulínového režimu sa pristúpi u 65,0 % pacientov s diabetom, ktorí prekonali infarkt myokardu.

Záver: Predkladané výsledky kvalitatívneho prieskumu predstavujú komplexnú analýzu nákladových údajov a údajov o využívaní zdravotnej starostlivosti u pacientov s diabetes mellitus na Slovensku, ktorá sa realizovala špecificky pre potreby lokálnej adaptácie analýz nákladovej efektívnosti v oblasti diabetu.

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás