Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri profylaxii reaktivácie cytomegalovírusu (CMV) a ochorenia vyvolaného CMV

Martina Ondrušová1, Monika Maronová1

1Pharm-In, Bratislava

Úvod: Ľudský cytomegalovírus (CMV), patri medzi herpetické vírusy a vyznačuje sa vysokou prevalenciou a celosvetovým rozšírením v populácii (od 50% do  90%). Po primárnej infekcii prežíva CMV v organizme hostiteľa v latentnej forme, ktorá je u imunokompetentných jedincov kontrolovaná imunitným systémom a aj v prípade reaktivácie prebieha CMV infekcia bezpríznakovo. Imunosupresia po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek (HSCT, hematopoietic stem cell transplantation), predovšetkým u CMV séropozitívnych recipientov [R+], často vedie k reaktivácii CMV, ktorá sa v tejto populácii pacientov spája so zvýšenou morbiditou a mortalitou. Dve hlavné preventívne stratégie vzniku CMV ochorenia sú antivírusová profylaxia a pre-emptívna terapia. Pri profylaxii sa anitivirotiká podávajú počas stanoveného časového obdobia po HSCT všetkým rizikovým pacientom. Pri pre-emptívnej terapii sú pacienti po HSCT monitorovaní v častých intervaloch na prítomnosť replikácie CMV  a pri pozitívnom náleze sa anitivirotikum podáva pacientom už pred rozvojom symptómov ochorenia.

Ciele práce: Na Slovensku nie sú dostupné oficiálne aktuálne údaje o manažmente pacientov na profylaxii a pre-emptívnej terapii po alogénnej HSCT, ani o ekonomickej záťaži ochorenia spôsobeného CMV a neboli vyčíslené ani špecifické nákladové údaje potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti pri tomto ochorení. Z tohto dôvodu spol. Pharm-In zrealizovala v júni 2020 prierezový kvalitatívny prieskum (tzv. Delphi panel) na pracoviskách, ktoré sa špecializujú na alogénne HSCT v SR.

Cieľom zrealizovaného prieskumu bolo vyhodnotiť manažment zdravotnej starostlivosti a nákladovosť vybraných zdravotných stavov a nežiaducich účinkov profylaktickej liečby reaktivácie CMV v populácii dospelých (nad 18 rokov) CMV-séropozitívnych príjemcov [R+] alogénneho štepu krvotvorných kmeňových buniek. Kvalitatívny prierezový prieskum spĺňa vstupné kritériá podľa požiadaviek farmakoekonomického modelovania.

Materiál a metodika: Delphi panel, ako spôsob zberu a spracovania údajov v predkladanom reporte, je štruktúrovaná metóda zisťovania rozhodnutí expertov na dosiahnutie konsenzu názorov. Ide o spôsob získavania údajov o liečebných zvyklostiach a nákladovosti liečiv v prípadoch, kedy tieto údaje nie sú dostupné z aktuálnych lokálnych štúdií. Využíva sa na odhad manažmentu cieľovej skupiny pacientov, využívania rôznych typov zdravotnej starostlivosti, očakávanú rýchlosť zavedenia novej technológie a. i. Táto metóda zberu údajov je štandardne akceptovaná zahraničnými agentúrami, napr. NICE.

Oslovení odborníci (infektológ a hematológovia realizujúci alogénne HSCT v SR) pri prieskume vyplnili v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Prieskumu sa zúčastnil jeden infektológ a dvaja hematológovia v rámci troch centier špecializujúcich sa na alogénne HSCT a liečbu infekčných ochorení v SR.

Náklady na lieky, ukončené hospitalizácie a výkony (SVLZ a ŠAS) sa vyhodnotili podľa aktuálnych, oficiálne dostupných zdrojov. Náklady na lieky sa vypočítali podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov. Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti sa počítali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a exaktného nákladu na výkon a pacienta pri definovaných zdravotných stavoch, ktoré poskytlo na vyžiadanie Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na základe údajov od zdravotných poisťovní (ZP) zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Standardy_zabezpecenia_prenosu_ochrany_udajov_NZIS/Pages/default.aspx).

Náklady na zdravotnú starostlivosť sú prepočítané na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku. Sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné sa analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Takýto typ prieskumu si nevyžaduje súhlas etickej komisie.

Výsledky: Špecialisti Delphi panelu sa zhodli, že profylaxia reaktivácie CMV u pacientov s alogénnou HSCT sa na Slovensku nevykonáva a realizuje sa výlučne len pre-emptívna terapia. Ďalej doplnili, že podľa smerníc NCCN 1.2020 sa má na profylaxiu používať letermovir, ktorý však v SR nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. Medzinárodné smernice ďalej dovoľujú použitie valgancicloviru (900 mg denne), ktorý sa používa „off label“ pri pre-emptívnej terapii (v súlade s SPC nie je indikovaný u pacientov po HSCT). Podľa odborných odhadov členov panelu by na základe pozitivity IgG protilátok proti CMV až 90% pacientov po alogénnej HSCT vyžadovalo profylaxiu reaktivácie CMV, ak by sa v SR podávala.

Vírusová nálož (množstvo kópií vírusovej DNA) sa u pacienta s CMV reaktiváciou po alogénnej HSCT monitoruje pomocou kvantitatívnej PCR počas prvých 60 dní 2-krát do týždňa a zvyšných 40 dní (spolu 100 dní sledovania) každý druhý týždeň, v priemere 19,93-krát za 100 dní, čo zodpovedá frekvencii 0,717/týždeň, v celkovej sume 976,50 €/100 dní. U takto monitorovaných pacientov sa realizuje pre-emptívna terapia v dĺžke 4 týždne. Nakoľko ani jeden liek používaný v pre-emptívnej terapii nie je podľa SPC indikovaný na použitie po HSCT, náklady na pre-emptívnu terapiu predstavujú iba náklady na ukončenú hospitalizáciu na hematologickom a hemato-onkologickom oddelení v priemernej výške 2 619,00 €.

Podľa dotazovaných špecialistov je odhadovaná priemerná dĺžka trvania akútnej reakcie štepu proti hostiteľovi (graft-versus-host disease, GvHD) 40 dní a celkový náklad na liečbu tohto ochorenia v SR predstavuje 57,56 €/udalosť. Tieto náklady sú tvorené perorálnym podávaním metylprednizolónu o dávke 2 mg/kg/deň, pričom sa počíta s priemernou hmotnosťou pacienta 70 kg. Chronický stav GvHD postihuje približne 30 – 40 % pacientov, ktorí prekonajú akútnu formu GvHD.

Najvyššie náklady na vybrané nežiaduce účinky pre-emptívnej terapie sa odhadujú pri manažmente neutropénie (1 748,73 €/nežiaduci účinok), leukocytopénie (1 138,89 €/nežiaduci účinok) a trombocytopénie (1 131,80 €/nežiaduci účinok). S CMV ochorením súvisí aj výskyt oportúnnych infekcií a to prevažne septikémie (3 096,73 €/udalosť), pneumónie (630,29 €/udalosť) a horúčky neznámeho pôvodu (303,22 €/udalosť).

Záver: Primárnou populáciou hodnotenia bola kohorta dospelých CMV-séropozitívnych príjemcov [R+] alogénneho štepu krvotvorných kmeňových buniek, u ktorých sa vyhodnocoval manažment a nákladovosť profylaxie reaktivácie CMV, resp. pre-emptívnej terapie CMV ochorenia. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti ochorenia, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 21.08.2020


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás