Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou.

Martina Ondrušová1

1 Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Atopická dermatitída (diagnóza L20 podľa MKCH) je chronické, zápalové, komplexné ochorenie, podmienené zložitou interakciou genetickej predispozície, vplyvov vonkajšieho prostredia, neuro-imunologickej nerovnováhy a porušenia epidermálnej bariéry. Klinicky sa ochorenie prejavuje suchosťou, svrbením a zápalom kože. Prevalencia atopickej dermatitídy v strednej Európe sa pohybuje okolo 10%, vyšší výskyt sa pozoruje v škandinávskych krajinách, celosvetová prevalencia predstavuje 13-37%. Ochorenie sa častejšie vyskytuje u detí (v porovnaní s dospelými), v dospelosti je vyšší výskyt ochorenia u žien, v detstve naopak – u mužov. Atopická dermatitída veľmi výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu života, vedie k  poruchám spánku a ďalším psychosomatickým dôsledkom, prináša so sebou riziko systémových alergických ochorení – tzv. alergický (atopický) pochod, ktorý znamená vývoj od atopického ekzému bez senzibilizácie (precitlivenosti) k ekzému so senzibilizáciou až k vzniku autoimunity. Liečba atopickej dermatitídy predstavuje kombináciu dodržiavania zásad atopickej životosprávy, vrátane úpravy životného prostredia s odstránením známych alergénov a iritantov, starostlivosti o suchú kožu a lokálnu a celkovú medikamentóznu terapiu.

Materiál a metodika: Na odhad počtu pacientov vhodných na liečbu baricitinibom sa v mesiacoch október – november 2019 zrealizoval kvalitatívny  prieskum, ktorého cieľom bolo získať informácie o zvyklostiach odborníkov pri  deskriptívnych epidemiologických charakteristikách, diagnostike a liečbe dospelých pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou. Stredne ťažká a ťažká atopická dermatitída je definovaná ako potreba systémovej liečby u pacienta so základným ochorením. Systémová liečba nastupuje po zlyhaní všetkých dostupných liečebných možností. Do prieskumu sa oslovili vedúci lekári/zástupcovia (ďalej len respondenti) všetkých definovaných centier, ktoré indikujú konvenčnú liečbu pri iných závažných dermatologických ochoreniach. Prieskum sa v zmysle medzinárodných odporúčaní realizoval formou kvalifikovaného odhadu a zúčastnilo sa ho 5 odborníkov (členov pracovnej skupiny, tzv. Delphi panel) na manažment pacientov s atopickou dermatitídou. Primárnou populáciou hodnotenia bola kohorta pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou spĺňajúca indikačné kritériá pre liečivo baricitinib (ide o indikáciu podľa platného SPC).

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o dospelých pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou v SR sa hodnotili z nasledovných zdrojových údajov: náklady na lieky sa hodnotili podľa Zoznamu kategorizovaných liekov; náklady na hospitalizácie a náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a exaktného nákladu na výkon a pacienta pri diagnóze atopická dermatitída, ktoré v r. 2020 poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI http://www.nczisk.sk/Standardy-vzdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Standardy_zabezpecenia_prenosu_ochrany_udajov_NZIS/Pages/default.aspx). Náklady na zdravotnú starostlivosť sú prepočítané na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Takýto typ prieskumu si nevyžaduje súhlas etickej komisie.

Výsledky: Pri aktívnej liečbe pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou na centrách spolupracujúcich respondentov predstavovali priemerné odhadované náklady na hospitalizáciu a priemerného pacienta 34,67 €/rok; náklady na ambulantné návštevy boli 38,10 €/rok/pacienta, náklady na spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky sa odhadli na 458,92 €/rok a náklady na konkomitantnú terapiu predstavovali 113,12 €/rok. Celkové náklady na aktívnu liečbu tak predstavovali spolu 644,80 €/rok/priemerného pacienta. Pri manažmente pacienta formou najlepšej podpornej starostlivosti (tzv. „best supportive care“, BSC)  predstavovali priemerné náklady na hospitalizáciu 128,35 €/rok a priemerného pacienta, náklady na ambulantné návštevy boli 39,60 €/rok/pacienta, náklady na spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky sa odhadli na 480,35 €/rok/pacienta a náklady na konkomitantnú terapiu na 159,40 €/rok/pacienta. Celkové spoločné náklady na liečbu BSC predstavovali 807,69 €/rok/priemerného pacienta.

Samostatne vyčíslené náklady na liečbu ochorenia ústavnou zdravotnou starostlivosťou u tzv. „non-respondérov“ predstavovali 69,35 €/rok/pacienta, na ambulantné návštevy 13,79 €/rok/pacienta, na spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky 96,65 €/rok/pacienta a na konkomitantnú terapiu 130,09 €/rok/pacienta. Celkové spoločné náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti pri non-respondéroch predstavovali 309,88 €/rok/pacienta.

Náklady na vybrané nežiaduce účinky liečby sa v závislosti od stupňa ich závažnosti pohybovali v rozpätí 11,60 €/udalosť pri reakcii v mieste vpichu, cez 13,02 €/udalosť pri liečbe infekčnej konjuktivitídy, 17,87 €/udalosť pri liečbe orálneho herpesu až po 23,78 €/udalosť pri liečbe alergickej konjunktivitídy.

Záver: V predkladanom prierezovom prieskume sa zisťovali nákladové charakteristiky na využívanie zdravotnej starostlivosti u pacientov s atopickou dermatitídou v SR. Získané údaje sa môžu použiť ako relevantný zdroj pre odhad veľkosti cieľovej populácie definovaných pacientov.

Posledná aktualizácia: 4.11.2021


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás