Vybraný manažment liečby a nákladovosť u dospelých pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a zníženou ejekčnou frakciou ≤ 40% na Slovensku

Martina Ondrušová1, Martina Bónová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod:  Srdcové zlyhávanie (SZ) je progresívny stav zníženého srdcového výdaja, resp. zvýšeného intrakardiálneho tlaku v pokoji alebo počas stresu, ktorý vzniká na podklade štruktúrnej, resp. funkčnej srdcovej abnormality. V súčasnosti sa za SZ považujú len stavy so zjavnými klinickými príznakmi, avšak mnoho pacientov je spočiatku asymptomatických, so srdcovými abnormalitami (napr. systolická alebo diastolická dysfunkcia ľavej komory), ktoré sú prekurzormi SZ. Medzi typické klinické príznaky patria zvýšený tlak jugulárnych vén, hepatojugulárny reflux, tretia srdcová ozva (gallop), laterálne posunutý apikálny impulz, retencia tekutín (hromadenie tekutiny v pľúcach, bruchu a dolných končatinách). Najčastejšími príčinami vzniku SZ sú koronárna choroba a infarkt myokardu, artériová hypertenzia, chlopňové chyby, dilatačná kardiomyopatia a tachyarytmie, myokarditída, ako aj vrodené srdcové chyby.

Meranie ejekčnej frakcie ľavej komory (EF ĽK) je dôležité pre klasifikáciu SZ, ako aj pre manažment liečby. Pri normálnej hodnote EF ĽK≥50% ide o SZ so zachovanou EF (ang. skratka HFpEF), EF ĽK<40% definuje SZ so zníženou EF ĽK (HFrEF), EF ĽK v rozmedzí 40–49% sa označuje SZ s tzv. mid-range  EF (HFmrEF).

Srdcové zlyhávanie  je významným problémom verejného zdravia, s prevalenciou viac ako 23 miliónov chorých na celom svete, pričom sa spája s významnou úmrtnosťou, chorobnosťou a aj celkovými nákladmi na poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Prevalencia SZ v dospelej populácii priemyselne rozvinutých zemí je približne 1–2%  a incidencia približne 5-10 prípadov na 1000 obyvateľov.

Cieľ práce: Na Slovensku nie sú dostupné aktualizované (pre r. 2022) údaje o  manažmente a nákladovosti vybraných zdravotných stavov pacientov s chronickým SZ. Zároveň nie sú známe ani údaje o ekonomickej  záťaži chronického SZ a neboli vyčíslené ani špecifické nákladové údaje potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti pri tomto ochorení. Z tohto dôvodu spol. Pharm-In zrealizovala prierezový kvalitatívny prieskum (tzv. Delphi panel) na 5 kardiologických pracoviskách v SR, ktoré sa špecializujú na manažment pacientov s chronickým SZ. V rámci prieskumu sa zisťovali vybrané deskriptívne charakteristiky pacientov a využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pacientov podľa stavov definovaných farmakoekonomickými modelmi, s cieľom získať informácie o spôsoboch liečby, prerozdelení pacientov na jednotlivých liečebných režimoch a odhadnúť nákladovosť vybranej zdravotnej starostlivosti pri týchto pacientoch.

Materiál a metodika: Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny, tzv. Delphi panel. Delphi panel, ako spôsob zberu a spracovania údajov v predkladanom reporte, je štruktúrovaná metóda zisťovania rozhodnutí expertov na dosiahnutie konsenzu názorov. Využíva sa na získavanie údajov o liečebných zvyklostiach a nákladovosti liečiv v prípadoch, kedy tieto údaje nie sú dostupné z aktuálnych lokálnych štúdií. Umožňuje odhad manažmentu cieľovej skupiny pacientov, využívania rôznych typov zdravotnej starostlivosti, očakávanú rýchlosť zavedenia novej technológie a. i. Táto metóda zberu údajov je akceptovaná napr. NICE.

Delphi panel pozostával z 5 odborníkov v oblasti kardiológie, ktorí pracujú v  centrách, ktoré majú skúsenosti s liečbou chronického SZ. Respondenti boli informovaní o dobrovoľnosti účasti na prieskume, o striktnom dodržaní pravidiel anonymity, tzn. v prieskume sa nezaznamenávali žiadne identifikačné údaje respondenta a výsledky prieskumu neumožňujú spätnú identifikáciu respondenta ani pacienta. Kardiológ v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnil štandardizovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiaci marec 2022, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Takýto typ prieskumu si nevyžaduje súhlas etickej komisie.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s chronickým SZ v SR sa hodnotili na základe údajov z nasledovných zdrojov: náklady na lieky sa hodnotili podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a cien ukončených hospitalizácií podľa DRG systému publikovaných MZ SR pre r. 2022 (Databáza jednotkových zdravotných nákladov pre účely kategorizácie na Slovensku dostupná na: https://health.gov.sk/?Databaza-jednotkovych-nakladov), ako aj individuálnych úhrad na jednotlivých oddeleniach zmluvne platných do aktuálneho roku medzi všetkými tromi poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI.  Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa výsledkov prieskumu a cien jednotlivých výkonov zmluvne platných pre r. 2022, zverejnených MZ SR. Náklady na zdravotnú starostlivosť podľa definovaných zdravotných stavov sa prepočítali na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku.

Výsledky: Predpokladaný podiel pacientov s chronickým SZ a EF ĽK≤40% predstavoval 47,93% z kohorty n=1450  všetkých dispenzarizovaných dospelých pacientov s chronickým SZ na pracoviskách respondentov prieskumu. Podiel pacientov s chronickým SZ a EF ĽK≤35% sa odhadol na 31,21% a podiel pacientov s chronickým SZ a EF ĽK 35-40% bol 16,72 %. Podiel pacientov, ktorí sa nachádzali  v triede NYHA II a III, liečení boli RAS inhibítorom minimálne 4 týždne a u ktorých napriek liečbe pretrvávali symptómy SZ, predstavoval 23,97%. Z dôvodu realizácie prieskumu v špecifických kardio-centrách, kde sa centralizujú pacienti s ťažším priebehom ochorenia, je pravdepodobný bias v zmysle vyššieho zastúpenia pacientov s chronickým SZ, oproti bežnej kardiologickej klinickej praxi.

Podľa výsledkov prieskumu sa podiel pacientov v NYHA triede I odhadol na 8,79 %, v NYHA triede II bol 54,66 %, v NYHA triede III tvoril 32,76 % a v NYHA triede IV predstavoval 3,79%.

Priemerné náklady na hospitalizáciu pacienta s chronickým SZ a EF ĽK<40% bez potreby chirurgického alebo intervenčného zákroku predstavovali 1321,94 €/udalosť. Priemerné náklady na hospitalizáciu pacienta s chronickým SZ a EF ĽK<40% s potrebou chirurgického alebo intervenčného zákroku predstavovali 3295,60 €/udalosť.

Priemerné náklady na pacienta pri titrácii liečiv sakubitril/valsartan sa odhadli na 92,34 €/udalosť. Náklad na manažment zdravotnej starostlivosti v rámci návštev kardiologickej ambulancie predstavoval 57,18 €/udalosť a náklad na vyšetrenie NT-proBNP bol 35,16 €/udalosť.

Priemerné náklady na manažment ochorenia na pacienta bez ohľadu na NYHA klasifikáciu predstavovali 113,33 €/rok.

Náklady na manažment nežiaducich udalostí sa pohybovali od 12,68 €/udalosť pri liečbe kašľa,  14,66 €/udalosť pri liečbe zvýšeného draslíka v sére, 15,02 €/udalosť pri liečbe hypotenzie, 21,48 €/udalosť pri liečbe zvýšeného kreatinínu v sére až po 36,53 €/udalosť  pri liečbe angioedému ako nezávažnej nežiaducej udalosti.

Tabuľka 1: Zastúpenie liečby v reálnej praxi pri liečbe pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a EF ĽK<40%

Liečba

Zastúpenie liečby

Diuretiká

85,10 %

MRA

82,59 %

Betablokátory

81,72 %

Aspirin

70,34 %

Hypolipidemiká

60,17 %

Sakubitril/valsartan

36,72 %

Antikoagulanciá

28,10 %

ADP antagonisti

26,72 %

Glykozidy

7,72 %

 

Záver: V realizovanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti poskytovanej dospelým pacientom s chronickým srdcovým zlyhávaním a zníženou EF ĽK≤40%. Získané údaje poskytujú podrobné a celoplošné informácie o prerozdelení a nákladovosti chronického SZ u dospelých pacientov, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Dátum poslednej aktualizácie. 31.3.2022


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás