Vybraný manažment liečby a nákladovosť astmy bronchiale u dospelých pacientov na Slovensku.

Martina Ondrušová1, Monika Maronová1, Martin Suchanský1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Astma bronchiale je heterogénne ochorenie charakterizované chronickým zápalom dýchacích ciest a sprevádzané výskytom typických astmatických prejavov, ako sú dýchavica, piskoty pri dýchaní, kašeľ a tieseň na hrudníku, predovšetkým v noci a v skorých ranných hodinách. Záchvaty sa zvyčajne spájajú s variabilnou obštrukciou dýchacích ciest, ktorá je reverzibilná buď spontánne, alebo po liečbe.  Príčinou astmy je geneticky podmienený perzistujúci zápal priedušiek provokovaný celým radom spúšťačov (infekcia, alergény, chemické a fyzikálne faktory). Podľa stupňa závažnosti rozdeľujeme astmu na intermitentnú, ľahkú perzistujúcu, stredne ťažkú perzistujúcu a ťažkú perzistujúcu. Podľa stupňa kontroly sa astma rozdeľuje na kontrolovanú, čiastočne kontrolovanú a nekontrolovanú.

Farmakologickú liečbu, používanú pri liečbe astmy bronchiale, tvoria dve základné skupiny liekov – kontrolóry (protizápalové lieky), ktoré sa podávajú pravidelne a uvoľňovače (záchranné lieky) s bronchodilatačným účinkom, ktoré sa užívajú pri akútnej exacerbácii a odstraňujú bronchospazmus. Do skupiny protizápalových liekov patria kortikoidy (beklometazon, budezonid, flutikazon furoát), ktoré sa podávajú inhalačne (IKS) ako aj blokátory leukotriénových receptov (montelukast) – LTRA. Ak sa nízkou dávkou IKS nedarí udržať astmu pod kontrolou (pri stredne ťažkej a ťažkej astme), tak sa k IKS pridávajú dlhodobo pôsobiace inhalačné beta-2-mimetiká (LABA) (formoterol alebo salmaterol). Záchranná liečba sa používa podľa potreby pri zhoršení symptómov. Patria sem krátkodobo pôsobiace beta-2-mimetiká s rýchlym nástupom účinku (SABA) podávané inhalačne (salbutamol). Zvýšená spotreba SABA (viac ako 2-krát za týždeň) znamená, že kontrola astmy sa zhoršuje a treba zintenzívniť liečbu.

Cieľ: Na Slovensku nie sú dostupné oficiálne údaje o  manažmente zdravotnej starostlivosti pri dospelých a dospievajúcich pacientoch s astmou bronchiale, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými krátkodobo pôsobiacimi beta2-antagonistami v podmienkach reálnej klinickej praxe v SR. Zároveň nie sú známe ani údaje o ekonomickej záťaži astmy bronchiale a neboli vyčíslené ani špecifické nákladové údaje potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti pri tomto ochorení. Z tohto dôvodu sa zrealizoval prierezový kvalitatívny prieskum s piatimi odborníkmi (tzv. Delphi panel) na pracoviskách, ktoré sa špecializujú na manažment pacientov s týmto ochorením. Zisťovalo sa využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pacientov s astmou bronchiale, s cieľom získať informácie o spôsoboch liečby a možnosti odhadov nákladovosti vybranej zdravotnej starostlivosti pri týchto pacientoch .

Materiál a metodika: Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny, tzv. Delphi panel. Do analýzy sa zahrnuli všetci dospelí a dospievajúci pacienti s perzistujúcou astmou bronchiale, ktorí boli na pracoviskách členov Delphi panelu dispenzarizovaní do času vypĺňania dotazníka, t. j. ku koncu júna 2020. Pneumológ/alergológ v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnil štandardizovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiacoch júl a august 2020, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s astmou bronchiale v SR sa hodnotili z nasledovných zdrojových údajov: náklady na lieky sa hodnotili podľa Zoznamu kategorizovaných liekov; náklady na hospitalizácie a náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a exaktného nákladu na výkon a pacienta pri diagnóze astma bronchiale. Náklady na zdravotnú starostlivosť sú prepočítané na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku.

Výsledky: Zastúpenie liečby fixnými kombináciami IKS/LABA u pacientov s ťažkou astmou vhodných na liečbu fixnou kombináciou indakaterolu, glykopyrónia a vysokej dávky mometazon furoátu bolo nasledovné: salmeterol+flutikazónpropionát 50/500 mcg (1 inhalácia 2x denne) 20,13 %, formoterol+budezonid 12/400 mikrogramov (1 inhalácia 2x denne) 15,08 %, formoterol+beklometazón 6/200 mikrogramov (2 inhalácie 2x denne) 13,91 %, vilanterol+ flutikazónfuroát 22/184 mikrogramov (1 inhalácia 1x denne) 22,12 % a formoterol+flutikazón 10/250 mikrogramov (2 inhalácie 2x denne) 27,95 %. Podľa prieskumu bolo voľnými kombináciami IKS a LABA v tejto populácii pacientov liečených 0,81 % pacientov.

Zastúpenie liečby fixnými kombináciami vysokých dávok IKS/LABA u pacientov s ťažkou astmou vhodných na liečbu fixnou kombináciou indakaterolu a vysokej dávky mometazón furoátu bolo nasledovné: salmeterol+flutikazónpropionát 50/500 mikrogramov (1 inhalácia 2x denne) 18,08 %, formoterol+budezonid 12/400 mikrogramov (1 inhalácia 2x denne) 16,10 %, formoterol+beklometazón 6/200 mikrogramov (1 inhalácia 2x denne) 14,93 %, vilanterol+flutikazónfuroát 22/184 mikrogramov (1 inhalácia 1x denne) 20,07 % a formoterol+flutikazón 10/250 mikrogramov (2 inhalácie 2x denne) 30,00 %. Podľa prieskumu bolo voľnými kombináciami IKS a LABA v tejto populácii liečených 0,81 % pacientov.

Zastúpenie liečby fixnými kombináciami stredných dávok IKS/LABA u pacientov s ťažkou astmou vhodných na liečbu fixnou kombináciou indakaterolu a strednej dávky mometazón furoátu bolo nasledovné: salmeterol+flutikazónpropionát 50/250 mikrogramov (1 inhalácia 2x denne) 17,11 %, formoterol+budezonid 6/200 mikrogramov (1 inhalácia 2x denne) 12,29 %, formoterol+beklometazón (6/100 mikrogramov, 1 inhalácia 2x denne) 20,11 %,  vilanterol+ flutikazónfuroát 22/92 mikrogramov (1 inhalácia 1x denne) 18,41 % a formoterol+flutikazón 5/125 mikrogramov (2 inhalácie 2x denne) 31,27 %. Podľa prieskumu bolo voľnými kombináciami IKS a LABA v tejto populácii liečených 0,81 % pacientov.

Náklady na stredne závažné exacerbácie AB, ktoré si nevyžadujú návštevu ambulancie a manažujú sa samotným pacientom prostredníctvom pridania, resp. zvýšenia dávky prednizónu predstavovali 1,90 €/exacerbáciu. Náklady pri závažnej exacerbácii, ktorá je manažovaná ambulantne pridaním orálnych kortikoidov predstavovali 51,00 €/exacerbáciu. Náklady na závažnú exacerbáciu, ktorá je manažovaná prostredníctvom návštevy centrálneho príjmu predstavovali 53,15 €/exacerbáciu. Náklady na závažnú exacerbáciu, ktorá je manažovaná formou hospitalizácie predstavovali 730,71 €/exacerbáciu.

V rámci prieskumu sa s cieľom kvantifikácie počtu pacientov vhodných na liečbu fixnými kombináciami indakaterolu, glykopyrónia a vysokej dávky mometazón furoátu, resp. indakaterolu a vysokej alebo strednej dávky mometazón furoátu  zisťovali aj charakteristiky pacientov z pohľadu zastúpenia ICS, LABA a SABA v liečbe, proporcie kontrolovaných a nekontrolovaných pacientov a proporcie pacientov s aspoň jednou exacerbáciou. Na základe kombinácie národných údajov dostupných z Národného centra zdravotníckych informácií a údajov zistených v tomto prieskume sa odhaduje, že na liečbu fixnou kombináciou indakaterolu, glykopyrónia a vysokej dávky mometazón furoátu je na Slovensku aktuálne vhodných približne 5 933 pacientov s astmou; na liečbu fixnou kombináciou indakaterolu a vysokej dávky mometazón furoátu je na Slovensku aktuálne vhodných približne 10 101 pacientov s astmou a na liečbu fixnou kombináciou indakaterolu a strednej dávky mometazón furoátu je na Slovensku aktuálne vhodných približne 12 407 pacientov s astmou.

Záver: V realizovanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti poskytovanej  dospelým a dospievajúcim pacientom s astmou bronchiale, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými krátkodobo pôsobiacimi beta2-antagonistami. Získané údaje je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 30.11.2020


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás