Vybrané popisné charakteristiky a manažment zdravotnej starostlivosti pri pacientoch so stredne ťažkým a ťažkým stupňom ložiskovej psoriázy

Veronika Melišková1, Martina Ondrušová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Psoriáza je dedične podmienené, chronické recidivujúce ochorenie, ktoré charakterizuje neúplné dozrievanie a diferenciácia buniek pokožky. Ide o systémové zápalové ochorenie s vysokou variabilitou v zmysle morfológie, distribúcie, závažnosti a priebehu. Geografická distribúcia prevalencie vykazuje značné etnické rozdiely: kaukazská rasa je postihnutá častejšie než mongoloidná, u eskimákov a juhoamerických indiánov sa ochorenie prakticky nevyskytuje. U pacientov so psoriázou je vyššia incidencia ťažkých zápalových či iných chronických stavov, akými sú artritída, diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenia a iné. Psoriáza veľmi výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu života a môže viesť k čiastočnej až úplnej invalidizácii pacienta. Najčastejšie sa vyskytujúcim typom psoriázy je ložisková psoriáza, ktorá tvorí 80 – 90 % všetkých prípadov ochorenia. Podľa publikovaných údajov sa prevalencia ochorenia v celej populácii v Európe pohybuje od 0,73 % (v Škótsku) do 2,9 % (v Taliansku). Incidencia ochorenia sa u dospelých sa pohybuje medzi 78,9/100 000 pacientov (USA) po 230/100 000 pacientov (Taliansko).

Epidemiológia ochorenia: Na Slovensku neexistuje národný register pacientov so psoriázou. Podľa výkazov činností dermatovenerologických ambulancií NCZI v r. 2016 (=posledný štatisticky spracovaný a publikovaný rok) sa na Slovensku vyšetrilo n=59 795 pacientov so psoriázou. V r. 2015 sa na Slovensku pritom vyšetrilo n=61 746 a v r. 2014 n=63 413 chorých, tzn. počet hlásených vyšetrených osôb s diagnózou psoriáza má na Slovensku mierne klesajúci trend. Do počtu vyšetrených pacientov však podľa metodického usmernenia pre vypĺňanie hlásení o činnosti dermatologických ambulancií spadá okrem detskej populácie (ktorá v r. 2016 predstavovala 3 527 vyšetrených pacientov vo veku 0 – 18 rokov,  tzn. 5,9%) aj nedefinovaná časť duplicitných nálezov, napr. ak je pacient v danom roku vyšetrený na viacerých pracoviskách/ambulanciách. Navyše návratnosť výkazov pri tomto type špecializovaných ambulancií predstavovala v r. 2016 len 90,2%. Z uvedených dôvodov nie je možné exaktne vyčísliť prevalenciu vyšetrených dospelých pacientov so psoriázou. Zároveň sa na národnej úrovni v posledných rokoch nezbiera údaj o počte novodiagnostikovaných ochorení, tzn. nie je možné definovať incidenciu vyšetrených. Posledný publikovaný údaj o počte novo hlásených prípadov psoriázy na dermatologických ambulanciách je z r. 2008 a predstavuje 13 365 prípadov (tzn. 21,3 % podiel z celkového počtu 62 606 evidovaných chorých).

Ciele práce: Cieľom predkladaného kvalitatívneho prieskumu bolo získať informácie o zvyklostiach odborníkov pri  diagnostike a liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou. Prieskum mal za cieľ získať informácie o podielovom zastúpení pacientov s jednotlivými stupňami ložiskovej psoriázy, manažmente liečby pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou liečených biologikami v klinickej praxi, využívaní ostatnej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou

Materiál a metodika: Oslovení odborníci v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Na prieskume participovalo 9 dermatovenerológov zo všetkých centier s predpokladanými najväčšími skúsenosťami v manažmente pacientov s ložiskovou psoriázou v SR. Do prieskumu sa zahrnuli všetci pacienti so  stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou, ktorí boli na pracovisku členov Delphi panelu dispenzarizovaní do času vypĺňania dotazníka, t.j.do októbra 2018.

Údaje sa vyhodnocovali v štruktúre zodpovedajúcej farmako-ekonomickému modelu, ktorý dodal zadávateľ prieskumu a potrebám analýzy dopadu na zdravotný rozpočet. Náklady na lieky, ukončené hospitalizácie a výkony (SVLZ a ŠAS) sa vyhodnotili podľa aktuálnych, oficiálne dostupných zdrojov. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiacoch september až október 2018 následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné sa analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Pre takýto typ prieskumu sa nevyžaduje súhlas Etickej komisie. Náklady na lieky boli prevzaté z aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených pre r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených hospitalizácií na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ výkonov zmluvne ustanovených pre r. 2018 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na zdravotnú starostlivosť sú prepočítané na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku (podľa požiadavky modelu).

Výsledky: V analyzovanom súbore pacientov s ložiskovou psoriázou bolo 63,93 % pacientov liečených prvou líniou biologickej liečby; 20,79 % druhou líniou biologickej liečby; 12,19 % a 3,09 % treťou respektíve štvrtou líniou biologickej liečby. V prvej línii sa na participujúcich centrách najčastejšie používal adalimumab (60,95 %), v druhej línii ixekizumab (28,17 %), v tretej línii ustekinumab 45 mg (29,71%) a v štvrtej línii infliximab (39,42 %). Ďalšie rutinne používané biologické liečivá v terapii pacientov so stredne závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou sú uvedené v prílohe č.1.

Celkové náklady na monitoring pacienta (zahŕňajúce náklady na hospitalizáciu, ambulantnú starostlivosť, výkony a liečbu) za časový interval definovaný potrebami farmakoekonomického modelu boli vyčíslené nasledovne: celkový náklad na priemerného pacienta na biologickej liečbe (rok) – 367,10 €; u pacientov výlučne na symptomatickej liečbe BSC (rok) – 472,31 €. Odhadovaný náklad na rok liečby BSC (náklad na cyklosporín, metotrexát a acitretín) predstavuje na základe kvalitatívneho prieskumu 35,57 €/rok/pacient.  V prieskume sa ďalej zisťovali frekvencie návštev na dermatologickej ambulancii a frekvencie vybraných laboratórnych vyšetrení (vyšetrenie krvného obrazu, biochemické vyšetrenie krvi, RTG hrudníka, IGRA testy, hepatálne testy) v indukčnej a udržiavacej fáze subkutánnej a intravenóznej liečby biologikami, pričom celkové náklady na podanie liečiv boli vyčíslené nasledovne: celkový náklad na subkutánne podanie biologík v indukčnej fáze liečby (rok) – 99,90 €; celkový náklad na intravenózne podanie biologík v indukčnej fáze liečby (rok) – 84,35 €; celkový náklad na subkutánne podanie biologík v udržiavacej fáze liečby (rok) – 141,56 €; celkový náklad na intravenózne podanie biologík v udržiavacej fáze liečby (rok) – 122,35 €.

Záver: Primárnou populáciou hodnotenia bola špecifikovaná kohorta pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou, spĺňajúca indikačné kritériá pre liečivo certolizumab pegol, u ktorých sa vyhodnocoval manažment a nákladovosť liečby ochorenia. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti uvedeného ochorenia, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 08.01.2019

Príloha 1 Zastúpenie biologík v reálnej praxi pri liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás