Vybrané epidemiologické charakteristiky, manažment liečby a nákladovosť pri pacientoch s metastatickým malígnym melanómom na Slovensku

Martina Ondrušová1, Andrea Kyselicová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Melanóm patrí medzi najagresívnejšie nádorové ochorenia. Vzniká malígnou premenou melanocytov, buniek bazálnej vrstvy epidermy, ktoré tvoria pigment melanín. Primárne postihuje kožu, ale keďže sa melanocyty nachádzajú aj v očiach, okolo ciev, v periférnych nervoch, v leptomeningeách, vo vnútornom uchu, v sliznici gastrointestinálneho traktu a anogenitálnej oblasti, vyskytuje sa aj v uvedených miestach. Najčastejším typom je povrchovo šíriaci sa melanóm, ktorý tvorí až 70 % prípadov. Malígny melanóm tvorí približne 4 % všetkých kožných nádorov. Príčiny malígnej transformácie melanocytu na melanómovú bunku sú doposiaľ nejasné. Pri vzniku malígneho melanómu zohráva dôležitú úlohu genetická predispozícia jednotlivca v kombinácii s vplyvmi vonkajšieho prostredia. Približne 5 – 10 % melanómov je diagnostikovaných u pacientov s pozitívnou rodinnou anamnézou. Ultrafialové žiarenie je jedným z najlepšie zdokumentovaných rizikových faktorov vzniku melanómov. Predpokladá sa, že 60 až 90 % nových melanómov vzniká v dôsledku zvýšenej expozície kože slnečnému žiareniu. Podľa odhadov IARC WHO pre r. 2020 sa štandardizovaná (ASR-W) incidencia melanómu kože u mužov vo svete odhadovala na 3,8/100 000. Najvyššia ASR-W incidencia sa registrovala v Austrálii a na Novom Zélande a najnižšia v západnej Afrike. U žien dosahovala ASR-W incidencia hodnotu 3,0/100 000 s najvyšším výskytom v Austrálii a na Novom Zélande a najnižším v južnej a strednej Ázii. Incidencia malígneho melanómu kože za posledné 3 desaťročia stúpla celosvetovo až 5-násobne a má stúpajúci trend spolu s vekom. Tento nárast sa zaznamenáva vo väčšine európskych krajín, najmä v južnej a východnej Európe. Melanóm sa vyskytuje častejšie u mužov a priemerný vek ľudí v čase diagnostikovania ochorenia je 65 rokov.

Cieľ práce: Cieľom predkladanej analýzy je zhodnotiť veľkosť celkovej cieľovej populácie pacientov s malígnym melanómom, ktorí sú vhodní na liečbu liekom Keytruda. Liek Keytruda je v monoterapii indikovaný na liečbu pokročilého (neresekovateľného alebo metastatického) melanómu u dospelých. Vzhľadom na absenciu dostupných a aktuálnych údajov o počte pacientov s malígnym melanómom sa pri kalkulácii predpokladaného počtu pacientov vhodných na liečbu liekom Keytruda v indikácii liečby metastatického malígneho melanómu pristúpilo ku kombinácií rôznych publikovaných údajov, predikcií a výsledkov kvalititatívnej štúdie. Na Slovensku taktiež nie sú dostupné aktualizované (pre r. 2022) údaje o  manažmente a nákladovosti vybraných zdravotných stavov pacientov s malígnym melanómom kože. Zároveň nie sú známe ani údaje o ekonomickej  záťaži malígneho melanómu a neboli vyčíslené ani špecifické nákladové údaje potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti pri tomto ochorení. Z tohto dôvodu spol. Pharm-In zrealizovala prierezový kvalitatívny prieskum (tzv. Delphi panel) na 3  onkologických pracoviskách v SR, ktoré sa špecializujú na manažment pacientov s pokročilým a metastatickým melanómom kože. V rámci prieskumu sa zisťovali vybrané deskriptívne charakteristiky pacientov a využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti podľa stavov definovaných farmakoekonomickými modelmi, s cieľom získať informácie o spôsoboch liečby, prerozdelení pacientov na jednotlivých liečebných režimoch a líniách a odhadnúť nákladovosť vybranej zdravotnej starostlivosti pri týchto pacientoch.

Deskriptívna epidemiológia v SR: V poslednom štatisticky spracovanom a publikovanom r. 2012 dosiahli hodnoty novo-registrovaných prípadov malígnych melanómov kože na Slovensku podľa údajov z Národného onkologického registra (NOR) SR u mužov 430 prípadov, čo predstavovalo štandardizovanú incidenciu (priamou metódou na svetovú štandardnú populáciu, ASR-W) 11,33/100 000. U žien sa v danom roku registrovalo 381 nových prípadov ochorení (ASR-W incidencia 8,44/100 000). Hodnoty ASR-W incidencie malígneho melanómu kože u mužov v SR počas celého sledovaného obdobia rokov 1968–2012 štatisticky signifikantne stúpali s medziročnou priemernou zmenou 3,89 % (p<0,05) (tzv. average annual percent change, AAPC). ASR-W mortalita u mužov mala štatisticky významne vzostupný trend, avšak miernejší ako pri incidencii, za celé sledované obdobie r. 1968-2020 s hodnotou AAPC rovnou 2,45 % (p<0,05). Podobne u žien stúpala ASR-W incidencia v priebehu sledovaného obdobia r. 1968-2012 štatisticky signifikantne o AAPC 2,82 % (p<0,05). Taktiež ASR-W mortalita u žien stúpala za celé obdobie r. 1968-2020 signifikantne o AAPC 3,13 % (p<0,05), avšak zatiaľ čo do roku 1988 sa zaznamenával prudký štatisticky významný nárast medziročne o 8,17 % (p<0,05) (tzv. annual percent change, APC), od r. 1989 do konca sledovania v r. 2020 sa trend ASR-W mortality stabilizoval na hodnote APC 0,10 % (p>0,05).
V poslednom spracovanom a publikovanom roku 2012 na národnej úrovni sa v SR diagnostikovalo 59,1 % všetkých melanómov kože (u oboch pohlaví spolu) v I. klinickom štádiu, 22,7 % v II., 9,0 % v III., 9,1 % vo IV. a 0,1 % v neznámom klinickom štádiu. Predikcia zastúpenia klinických štádií sa pre r. 2022 odhaduje na 54,3 % chorých novodiagnostikovaných v I. klinickom štádiu, 24,9 % v II., 1,5 % v III., 9,2 % vo IV. a 0,0 % v neznámom klinickom štádiu.
V rámci časového vývoja klinických štádií ochorenia sa u oboch pohlaví spolu v SR zaznamenáva trend nárastu počtov novodiagnostikovaných ochorení v I. klinickom štádiu, relatívne stabilizované hodnoty v II. klinickom štádiu, nesignifikantný pokles ochorení diagnostikovaných v III. klinickom štádiu a nesignifikantný nárast podielu ochorení registrovaných vo IV. klinickom štádiu. Nakoľko však nie je možné zohľadniť zmeny v jednotlivých používaných TNM klasifikáciách a zároveň NOR SR nepublikuje výsledky validácie vlastných dát, nie je možné analyzovať, do akej miery sa na týchto zmenách podieľajú systémové administratívne vplyvy (napr. zmeny v TNM klasifikáciách v čase) alebo reálny vývoj klinických dát.

Materiál a metodika: Podklady pre výpočty deskriptívnej epidemiológie malígneho melanómu  uvedené v nasledujúcom texte sa získali z národných databáz a výstupov Národného onkologického registra (NOR) SR (sumárne z národného epidemiologického portálu zhubných nádorov, ktorý analyzoval dáta v r. 1968-2003 a bol dostupný do r. 2009 a ďalej z ročeniek NOR SR), zo Štatistického úradu SR, z údajov zdravotných poisťovní v SR zverejnených na portáli MZ SR a z celosvetových databázových výstupov IARC WHO o incidencii, mortalite, prevalencii a prežívaní pacientov. Na analýzu vývoja časového trendu incidencie a mortality v čase sa použil log-lineárny model joinpoint regresnej analýzy s využitím softvéru Joinpoint Regression Program. Zastúpenie klinických štádií sa spracovalo z dostupných národných dát (r. 1978-2012) a z predikcií (r. 2013-2022), pričom vývoj nezohľadňuje zmeny v TNM klasifikáciách.
Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny, tzv. Delphi panel. Delphi panel, ako spôsob zberu a spracovania údajov v predkladanom reporte, je štruktúrovaná metóda zisťovania rozhodnutí expertov na dosiahnutie konsenzu názorov. Využíva sa na získavanie údajov o liečebných zvyklostiach a nákladovosti liečiv v prípadoch, kedy tieto údaje nie sú dostupné z aktuálnych lokálnych štúdií. Umožňuje odhad manažmentu cieľovej skupiny pacientov, využívania rôznych typov zdravotnej starostlivosti, očakávanú rýchlosť zavedenia novej technológie a. i. Táto metóda zberu údajov je akceptovaná napr. NICE.
Respondenti v prieskume boli informovaní o dobrovoľnosti účasti na prieskume, o striktnom dodržaní pravidiel anonymity, tzn. nezaznamenávali sa žiadne identifikačné údaje respondenta a výsledky prieskumu neumožňujú spätnú identifikáciu respondenta ani pacienta. Onkológ v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnil neštandardizovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiaci apríl 2022, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Takýto typ prieskumu si nevyžaduje súhlas etickej komisie.
Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s malígnym melanómom kože v SR sa hodnotili na základe údajov z nasledovných zdrojov: náklady na lieky sa hodnotili podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a cien podľa DRG systému publikovaného MZ SR pre r. 2022 (Databáza jednotkových zdravotných nákladov pre účely kategorizácie na Slovensku dostupná na: https://health.gov.sk/?Databaza-jednotkovych-nakladov), ako aj individuálnych úhrad na jednotlivých oddeleniach zmluvne platných do aktuálneho roku medzi všetkými tromi poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI.  Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa výsledkov prieskumu a cien jednotlivých výkonov zmluvne platných pre r. 2022, zverejnených MZ SR. Náklady na zdravotnú starostlivosť podľa definovaných zdravotných stavov sa prepočítali na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku.

Výsledky:
Výpočet cieľovej populácie: Na Slovensku nie sú publikované aktuálne hodnoty bodovej prevalencie malígneho melanómu kože. Dostupné sú hard-dáta o prevalencii za roky 2008-2012, pričom posledná hodnota exaktnej prevalencia ochorenia u mužov aj žien dosahovala n=7 320 prípadov (pre r. 2012.) Vzhľadom na krátke časové obdobie zverejnených hard-dát o prevalencii (2008-2012) a dlhé časové obdobie potrebných predikcií (2013-2022) vykazujú výsledky modelovania vyššiu mieru neistoty, ktorá navyše nezohľadňuje reálne zmeny v evidencii a diagnostike ochorení vplyvom pandemických opatrení pre Covid-19 (za r. 2020-2022.) Aj najviac odporúčaný model predikovania absolútnej prevalencie, s použitím Weibullovho rozdelenia ktoré aproximuje prežívanie pacientov s melanómom, nadhodnocuje početnosti prežívajúcich pacientov a pre r. 2021 dosahuje intervalové rozpätie n=9 981-10 604 chorých. Pri porovnaní posledných dostupných hard-dát o spotrebe zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s malígnym melanómom kože (MKCH-10 kód C43) v SR, ktoré poskytlo na vyžiadanie NCZI, sa zistilo, že v poslednom dostupnom r. 2020 bolo na Slovensku ambulantne vyšetrených n=8 095 pacientov s touto diagnózou. Pri aplikácii koeficientu rastu vypočítaného z dostupných rokov 2017-2020 pre účely predikovania počtu ambulantne vyšetrených pacientov s melanómom kože v SR sa však v nasledujúcich rokoch dosahuje nereálne klesajúci trend početností (aj to aj pri zanedbaní potenciálnych úmrtí v tejto skupine a v každom sledovanom roku), čo je ovplyvnené poklesom počtu vyšetrených pacientov v poslednom dostupnom pandemickom roku 2020.  Z tohto dôvodu sa ako najreálnejší odhad počtu všetkých prežívajúcich pacientov s melanómom kože v SR prevzal do výpočtu veľkosti cieľovej populácie vhodnej na liečbu pembrolizumabom v indikácii metastatického melanómu práve posledný dostupný rok hard-dát o ambulantne vyšetrených chorých, tzn. 8 095 pacientov. Zároveň sa do výpočtu zahŕňa aj predikcia novodiagnostikovaných pacientov pre r. 2022 (n=960). Takýto model mierne nadhodnocuje výslednú cieľovú populáciu pacientov o podiel tých, ktorí z novodiagnostikovaných pacientov v roku podania žiadosti zomrú ešte pred začatím liečby. Nakoľko sa však údaj o počte zomretých pred podaním liečby nedá predpovedať, konzervatívne sa považuje každý novodiagnostikovaný pacient spĺňajúci indikáciu za potenciálne vhodného na liečbu bez ohľadu na to, či ju dostane alebo nie.
Percentuálny podiel zastúpenia klinických štádií melanómu kože u prevalentných pacientov nie je v SR publikovaný, preto sa prebral z posledných dostupných hard-dát publikovaných Českou onkologickou spoločnosťou a vypočítaných na základe reálnych dát z NOR ČR. Vzhľadom na biologickú dignitu ochorenia je metodicky korektné prevziať reálne podiely prevalentných pacientov v klinických štádiách z geograficky najbližšej krajiny s podobným systémom registrácie onkologických pacientov ako v SR, než aplikovať národné podiely klinických štádií výlučne na novodiagnostikovaných chorých. Po aproximácii podielových zastúpení klinických štádií zistených v ČR na prevalentnú populáciu v SR (n=8 095 pacientov) predstavoval podiel pacientov v I.- II. klinickom štádiu (spolu) 89,70 % (n=7 261), v III. klinickom štádiu (pT 1a-4d) 4,89 % pacientov (n=396), vo IV. klinickom (mestastatickom) štádiu (akékoľvek pT) 2,33 % pacientov (n=189) a v neznámom klinickom štádiu 3,08 % (n=249 chorých).
Podľa výsledkov kvalitatívneho prieskumu bol podiel pacientov v IIIa štádiu 17,25 % pacientov (n=68), v IIIb štádiu 43,22 % pacientov (n=171), v IIIc štádiu 30,62 % pacientov (n=121) a v IIId štádiu 8,91 % pacientov (n=35). Do cieľovej populácie vychádzajúcej z prevalentného ramena sa započítali všetci pacienti vo IV. klinickom (mestastatickom) štádiu (n=189), a ďalej tí pacienti, ktorí v ročnom časovom horizonte sprogredujú z nižších (prognosticky priaznivejších) klinických štádií do metastatického štádia, pričom parcentuálne podiely takýchto pacientov sa získali z hard-dát publikovaných z NOR ČR a validovaných v kvalitatívnom prieskume. V priebehu jedného roka sprogreduje do metastatického štádia približne: 1,00 % pacientov (n=73) z I.-II. klinického štádia, 5,00 % (n=3) z IIIa štádia, 15,00 % (n=26) z IIIb štádia, 30,00 % (n=36) z IIIc štádia a 70,00 % (n=25) z IIId štádia. Celkový odhad počtu novosprogredovaných pacientov z I.-III. klinického štádia do IV. kl. št. (metastatického) za rok predstavuje teda spolu n=163 pacientov.
Z tohto počtu (pacientov po progresii do IV. kl. št.) predstavoval podiel BRAF negatívnych (BRAF-) 52,82 % (n=86) a proporcia BRAF pozitívnych (BRAF+) pacientov bola 47,18 % (n=77). V subkohorte prevalentných pacientov vo IV. klinickom štádiu išlo pri aplikovaní rovnakého podielu pozitivity a negativity BRAF  o n=100 (52,82 %) BRAF- a n=89 (47,18 %) BRAF+ pacientov. Z celkového počtu pacientov v prevalentnom ramene (n=352; ktoré v sebe zahŕňa všetkých prežívajúcich pacientov vo IV. klinickom štádiu aj novoprogredovaných do tohto štádia) bolo podľa údajov z účtu poistenca od ZP 62,56 % (n=220) už odliečených pembrolizumabom pre túto diagnózu v predchádzajúcich rokoch, zatiaľ čo 37,44 % (n=132) z nich týmto liečivom doposiaľ neboli liečení.
Podiel novodiagnostikovaných pacientov podľa klinických štádií bol rovnako ako predikcia incidencie chorých s malígnym melanómom pre r. 2022 (n=960) prevzatý z dát publikovaných NCZI. Podľa týchto údajov predstavuje pre r. 2022 odhad podielu pacientov diagnostikovaných v I. a II. klinickom štádiu 81,75 % (n=785) chorých; v III. klinickom štádiu (pT 1a-4b) 9,00 % (n=86) chorých; vo IV. klinickom štádiu 9,12 % (n=88) chorých a v neznámom klinickom štádiu 0,12 % (n=1) pacientov. Z ramena novodiagnostikovaných pacientov sa do výpočtu veľkosti cieľovej populácie vhodnej na liečbu pembrolizumabom prevzali všetci tí, ktorí boli v čase stanovenia diagnózy vo IV. (metastatickom) klinickom štádiu (n=88). Z III. klinického štádia sa prevzal len podiel 4,33 % (n=4) pacientov s neresekovateľným lokálnym nálezom (percentuálny podiel sa získal z kvalitatívneho prieskumu) a ďalej podiel 22,73 % (n=20) pacientov, ktorí podľa odhadov v priebehu jedného roka prejdú do mestastatického štádia.
Na vyselektované kohorty sa aplikovala proporcia 52,82 % BRAF- a 47,18 % BRAF+ nálezov, pričom v subkohorte pacientov v metastatickom štádiu tak bolo n=57 BRAF- a n=51 BRAF+, a v skupine pacientov s lokálne pokročilým neresekovateľným nálezom išlo o n=2 s negatívnym a n=2 s pozitívnym BRAF nálezom.

Výsledky kvalitatívneho prieskumu: Podľa výsledkov kvalitatívneho prieskumu podiel BRAF pozitívnych pacientov s melanómom kože predstavoval 47,18 % a podiel BRAF negatívnych pacientov bol 52,82 %. Priemerné náklady na manažment ochorenia u pacienta na liečbe pembrolizumabom v stave pred progresiou ochorenia predstavovali 318,06 €/mesiac a v stave po progresii ochorenia 741,75 €/mesiac. Priemerné náklady na manažment ochorenia u pacienta na liečbe chemoterapiou sa v stave pred progresiou ochorenia odhadli na  472,43 €/mesiac a v stave po progresii ochorenia na 1 097,54 €/mesiac. Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti v terminálnom štádiu ochorenia predstavovali 2 275,17 €/mesiac. Náklady na manažment nežiaducich udalostí sa pohybovali od 32,61 €/udalosť pri liečbe fotosenzitívnej reakcie  až po 2 300,43 €/udalosť  pri liečbe kožného skvamocelulárneho karcinómu ako závažnej nežiaducej udalosti. Odhad zastúpenia liečebných režimov pacientov podľa BRAF statusu, línie liečby a režimov s a bez kategorizovaného pembrolizumabu v SR je uvedený v tab. 1, 2:

Tabuľka 1: Zastúpenie liečebných režimov v reálnej praxi pri liečbe pacientov v prvej línii liečby pokročilého malígneho melanómu na Slovensku

Liečba

Zastúpenie liečby bez kategorizovaného pembrolizumabu

Zastúpenie liečby s kategorizovaným pembrolizumabom

Braf negatívni pacienti
Dakarbazín**

90,45 %

3,20 %

Paklitaxel*+karboplatina*

5,90 %

1,60 %

Cisplatina**+karboplatina*

3,65 %

0,00 %

Nivolumab**

0,00 %

1,15 %

Pembrolizumab

0,00 %

94,05 %

Spolu

100,00 %

100,00 %

Braf pozitívni pacienti
Enkorafenib+binimetinib

26,50 %

16,05 %

Dabrafenib+trametinib

65,10 %

51,45 %

Vemurafenib+kobimetinib

6,35 %

5,20 %

Dakarbazín**

2,05 %

0,00 %

Pembrolizumab

0,00 %

27,30 %

Spolu

100,00 %

100,00 %

* liek v zmysle SPC liekov zaradených v ZKL nie je indikovaný na liečbu malígneho melanómu
** liek sa nenachádza v Zozname kategorizovaných liekov

Tabuľka 2: Zastúpenie liečebných režimov v reálnej praxi pri liečbe pacientov v následnej línii liečby pokročilého malígneho melanómu na Slovensku

Liečba

Zastúpenie liečby bez kategorizovaného pembrolizumabu

Zastúpenie liečby s kategorizovaným pembrolizumabom

Braf negatívni pacienti
Fotemustín

5,70 %

1,60 %

Dakarbazín**

43,60 %

79,55 %

Paklitaxel*+karboplatina*

33,00 %

4,55 %

Cisplatina**+karboplatina*

13,16 %

0,90 %

Pembrolizumab

0,00 %

9,05 %

Vinorelbín*+docetaxel *

4,54 %

0,00 %

Vinorelbín*

0,00 %

3,20 %

Ipilimumab**+nivolumab**

0,00 %

1,15 %

Spolu

100,00 %

100,00 %

Braf pozitívni pacienti
Ipilimumab**+nivolumab**4,60 %

0,00 %

Dakarbazín**79,90 %

6,40 %

Paklitaxel*+karboplatina*6,35 %

0,00 %

Cisplatina**+karboplatina*3,65 %

0,00 %

Fotemustín4,35 %

0,00 %

Dabrafenib+trametinib1,15 %

15,45 %

Enkorafenib+binimetinib0,00 %

4,55 %

Vemurafenib+kobimetinib0,00 %

0,90 %

Pembrolizumab0,00 %

72,70 %

Spolu100,00 %

100,00 %

* liek v zmysle SPC liekov zaradených v ZKL nie je indikovaný na liečbu malígneho melanómu
** liek sa nenachádza v Zozname kategorizovaných liekov

Záver: V realizovanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom s malígnym melanómom. Získané údaje poskytujú podrobné a celoplošné informácie o prerozdelení a nákladovosti malígneho melanómu, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 29.04.2022


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás