Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka

Ondrušová, M.1, Vertáková, B.2, Suchanský, M.1
1Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava, 2OÚSA, s. r. o., Bratislava

Úvod: Karcinóm prsníka je najčastejšie diagnostikovaný zhubný nádor vo väčšine vyspelých krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky (SR). U mužov ide o extrémne vzácne ochorenie s nepriaznivou prognózou.

Ciele práce: Na Slovensku nie sú k dispozícii aktuálne oficiálne publikované údaje o incidencii a prevalencii onkologických ochorení. Podľa poslednej publikácie z Národného onkologického registra (NOR SR) z r. 2011 sa registrovalo 2 803 novozistených prípadov karcinómov prsníka, čo predstavuje hrubú incidenciu 101,2 prípadov na 100 000 žien a štandardizovanú (na svetovú štandardnú populáciu) 60,9 prípadov na 100 000 žien. Prevalencia ochorenia bola v roku 2011 podľa toho istého zdroja vyčíslená na 25 452 prípadov. Cieľom predkladanej analýzy je pomocou vhodne zvolených štatistických analýz predikovať vývoj vybraných epidemiologických ukazovateľov karcinómu prsníka prospektívne do r. 2019.

Materiál a metódy: Podklady pre výpočty sa získali z národných databáz a výstupov Národného onkologického registra (NOR) SR (sumárne z národného epidemiologického portálu zhubných nádorov, ktorý analyzoval dáta v r. 1968-2003 a ďalej z ročeniek NOR SR), zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR a z celosvetových databázových výstupov IARC WHO o incidencii, mortalite, prevalencii a prežívaní pacientov. Na analýzu vývoja trendu incidencie a mortality sa použil log-lineárny model joinpoint regresnej analýzy s využitím softvéru Joinpoint Regression Program. Na hladine významnosti 0,05 pre permutačný test založený na metóde Monte Carlo, za predpokladu homoskedasticity a nekorelácie náhodných chýb, bol pomocou metódy grid search stanovený k počet zlomov v príslušnom trende dát za podmienky k ∈ ⟨0; 5⟩. Výstupom uvedeného softvéru je aj odhad medziročnej percentuálnej zmeny (APC), ako aj priemernej medziročnej percentuálnej zmeny (AAPC) za celé obdobie sledovania. Predikcie boli vykonané v niekoľkých variantách, označované troma zhrňujúcimi pojmami: deterministické modely, stochastické modely a modely založené na exponenciálnom vyrovnávaní. Na výpočet absolútnej prevalencie vytvoril model založený na Weibullovom rozdelení, ktoré aproximuje prežívanie pacientov s karcinómom prsníka. Zastúpenie klinických štádií karcinómu prsníka u žien na Slovensku sa spracovalo z dostupných dát (r. 1978-2010) a z predikcií (r. 2011-2019), pričom vývoj nezohľadňuje zmeny v TNM klasifikáciách (r. 2000-2003 TNM 4. rev., r. 2004-2007 TNM 6. rev.).

Výsledky: Štandardizovaná (ASR-W) incidencia karcinómu prsníka u žien v SR v období rokov 1968-1981 stúpala priemerne medziročne (APC) o 0,93 % (p<0,05) a následne do roku 2010 sa jej medziročný nárast zvýšil na hodnotu 2,26 % (p<0,05). Predpokladaný počet novodiagnostikovaných pacientok s týmto ochorením v SR pre rok 2019 predstavuje 3 680 pacientok. Priemerný vážený vek pacientok pri diagnostikovaní karcinómu prsníka na začiatku analyzovaného obdobia (r. 1968) predstavoval 58,45 roka, na konci sledovaného obdobia (r. 2010) 61,98 roka. Odhadovaná absolútna prevalencia všetkých pacientok s karcinómom prsníka ku koncu r. 2018 (t.j. k začiatku roka 2019) predstavuje 31 142 – 32 812 chorých.

Záver: Predkladaný report poskytuje podrobný prehľad a analýzy vybraných epidemiologických ukazovateľov karcinómu prsníka v SR, ktoré sú použiteľné pre účely rôznych analýz a publikácií týkajúcich sa karcinómu prsníka a tiež pre hodnotenie zdravotníckych technológií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 28.02.2019


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás