Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky primárnych zhubných nádorov kostí vo vybranej vekovej populácii v SR

Martina Ondrušová1, Jozef Kuraj1, Alexandra Kolenová2
1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava, 2Klinika detskej hematológie a onkológie, DFN Bratislava

Úvod: Primárne zhubné nádory kostí (diagnostická skupina podľa MKCH C40 – Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín a diagnostická skupina C41 – Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných a nešpecifikovaných lokalizácií) predstavuje pomerne zriedkavé ochorenie. Najčastejším histologickým typom primárnych zhubných nádorov kostí sú osteosarkómy. Vekovošpecifická krivka ochorenia má bimodálny charakter, s kulmináciou hodnôt v detskom veku, následným poklesom a druhým, menším vrcholom okolo 6. dekády života. Vo veku 0-14 rokov tvoria nádory kostí 3 – 5 % a vo veku od 15 do 19 rokov 7 – 8 % zo všetkých novodiagnostikovaných detských nádorov. U detí sa vyskytujú na 8. mieste v rebríčku novodiagnostikovaných nádorov. Súčasťou liečebného režimu je radikálne odstránenie primárneho nádoru v kombinácii so systémovou chemoterapiou, pri niektorých histologických typoch aj rádioterapiou.

Celosvetový výskyt ochorenia: Štandardizovaná incidencia najfrekventovanejších primárnych zhubných nádorov kostí (osteosarkómov) sa celosvetovo pohybuje v rozpätí 0,54/100 000 mužov a 0,40/100 000 žien, vyššie hodnoty (0,68/100 000) sa zaznamenávajú u afro-americkej rasy a hispáncov (0,65/100 000), v porovnaní s belochmi (0,46/100 000). Osteosarkómy sa najčastejšie lokalizujú na dlhých kostiach končatín, blízko rastových platničiek. Celkové 5-ročné prežívanie pri osteosarkómoch dosahuje 68%, zhoršuje sa s pribúdajúcim vekom pacientov s osteosarkómami, štandardizovaná mortalita má v posledných rokoch mierne klesajúci trend o približne 1,3% medziročne.
Deskriptívna epidemiológia v SR: Na Slovensku predstavovali primárne zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky (diagnóza C40 a C41 podľa MKCH) v poslednom štatisticky spracovanom a publikovanom r. 2010 po 0,1% zo všetkých zhubných nádorov zhodne u mužov aj u žien. Počet novodiagnostikovaných ochorení u mužov predstavoval 25 prípadov (spolu obe diagnózy, štandardizovaná incidencia priamou metódou na svetovú štandardnú populáciu (ASR-W) predstavovala 0,83/100 000 a 21 prípadov u žien (ASR-W incidencia 0,58/100 000). V poslednom štatisticky spracovanom a publikovanom r. 2017 zomrelo na Slovensku 29 mužov s týmito diagnózami (ASR-W mortalita 0,80/100 000) a 15 žien (ASR-W mortalita 0,32/100 000.) Údaje o absolútnej prevalencii ochorenia nie sú národnými registračnými systémami v SR publikované. Klinické štádiá ochorenia by sa mali určovať pri všetkých histologizovaných typoch nádorov kostí, s výnimkou malígnych lymfómov kostí, mnohopočetného myelómu, povrchového/juxtakortikálneho osteosarkómu a juxtakortikálneho chondrosarkómu. Informácia o podielovom zastúpení jednotlivých histologických typov však nie je národnými registračnými systémami v SR publikovaná, preto môže byť vyšší počet nádorov neklasifikovaných do klinických štádií (24% u mužov a 5,3% u žien pre obe diagnózy) ovplyvnený práve týmto faktorom. V nemetastatickom klinickom štádiu sa v r. 2010 diagnostikovalo na Slovensku 56,8% všetkých ochorení u mužov a žien spolu. Vekové charakteristiky pacientov s novoregistrovanými ochoreniami sú na Slovensku publikované len v 5-ročných vekových skupinách, tzn. u 0-4 ročných, 5-9 ročných atď, až po 85+ ročných. Vo vekovej skupine 0-29 ročných sa v SR v r. 2010 diagnostikovalo 10 prípadov ochorení u mužov a 2 prípady u žien.
Zdravotné poisťovne (ZP) zasielajú anonymizované dáta o uhradenej zdravotnej starostlivosti do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Na základe týchto dát publikoval Inštitút zdravotnej politiky (IZP) na stránke Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR prehľad platieb poisťovní pri liečených pacientoch (výlučne s liekmi vydanými na recept) v SR v r. 2017, ktorý je možné analyzovať aj podľa diagnóz a vekových skupín pacientov. Údaje zverejnené z databáz zdravotných poisťovní nie sú validované a účel ich zverejnenia je len informatívny, napriek tomu ide o verejne dostupný oficiálny zdroj informácií. Na základe analýzy tohto výstupu sa zistilo, že v r. 2017 sa v SR liečilo 710 pacientov s diagnózou C40 alebo C41 uvedenou na recepte (obe pohlavia a obe diagnózy spolu.) Výstupná početnosť je však pravdepodobne vysoko nadhodnotená aj suspektnými prípadmi nádorov kostí, ktoré sa neskôr potvrdili ako sekundárne, avšak v databáze NCZI figurujú pod MKCH kódom, ktorý bol (aspoň raz) uvedený na recepte.

Cieľ: Na Slovensku nie sú dostupné oficiálne údaje na národnej úrovni o zastúpení podielov pacientov s histologickými subtypmi primárnych zhubných nádorov kostí. Taktiež sa doposiaľ neanalyzovala veľkosť populácie pacientov s nemetastatickým a zároveň resekovateľným osteosarkómom vysokého stupňa malignity u detí, dospievajúcich a mladých dospelých pacientov vo veku 2-30 rokov. Z tohto dôvodu sa realizovala celoslovenská deskriptívna štúdia z výsledkov histologických vyšetrení resekátov kostí na siedmich vybraných pracoviskách patológie v SR, ktoré sa špecializujú na diagnostiku primárnych zhubných nádorov kostí (NOÚ, Bratislava, FN Martin, FN Banská Bystrica, Alpha-medical Prešov, Cytopathos Bratislava, FN Košice, Medicyt Košice). Cieľom deskriptívnej štúdie bolo doplniť analýzu epidemiologických indikátorov ochorenia v SR o chýbajúce nepublikované údaje, ktoré sa týkajú predovšetkým zastúpenia histologických typov nádorov, stupňa malignity (tzv. „grade“) a podrobných vekových ukazovateľov pri pacientoch, s cieľom aproximovať tieto informácie na národné dáta o incidencii a prevalencii ochorenia a odhadnúť celkovú veľkosť populácie pacientov s definovanými histologickými typmi a stupňom malignity v nemetastatickom klinickom štádiu po kompletnej resekcii nádoru.

Materiál a metodika: Podklady pre analýzy národných epidemiologických indikátorov ochorenia (incidencie, mortality, prevalencie a klinických štádií) primárnych zhubných nádorov kostí sa získali z národných databáz a výstupov Národného onkologického registra (NOR) SR (sumárne z národného epidemiologického portálu zhubných nádorov, ktorý analyzoval podrobné onkologické dáta v r. 1968-2003 a bol dostupný do r. 2009 a ďalej z ročeniek NOR SR v r. 2004-2010), zo Štatistického úradu SR a z celosvetových odhadov o incidencii, mortalite, prevalencii a prežívaní pacientov. Na analýzu vývoja trendu incidencie a mortality sa použil log-lineárny model joinpoint regresnej analýzy s využitím softvéru Joinpoint Regression Program. Predikcie boli vykonané v niekoľkých variantách, označované troma zhrňujúcimi pojmami: deterministické modely, stochastické modely a modely založené na exponenciálnom vyrovnávaní. Následne na základe informačných kritérií kvality modelu bol zvolený najvhodnejší predikčný model. Model je založený na absolútnych číslach dlhodobo registrovaných národných počtoch novodiagnostikovaných pacientov, na mortalite, všeobecnej úmrtnosti a pravdepodobnosti prežívania. Celková prevalencia je potom súčtom prevalencií v jednotlivých vekových kategóriách. Zastúpenie klinických štádií nádorov kostí na Slovensku sa spracovalo z dostupných dát (r. 2006-2010), pričom vývoj nezohľadňuje zmeny v TNM klasifikáciách.
V rámci deskriptívnej štúdie realizovanej na pracoviskách patológie sa vyzbieralo 50 novodiagnostikovaných prípadov primárnych zhubných nádorov kostí u pacientov v SR, diagnostikovaných v r. 2016-2017 (zhodne po 25 pacientov v každom roku). Tento podiel predstavuje 41,6% z celkového odhadovaného počtu všetkých novodiagnostikovaných prípadov ochorení v SR v daných rokoch. Zdrojové dáta, ktoré boli v štruktúrovanej, sumárnej a anonymnej forme poskytnuté k analýzam jednotlivými pracoviskami patológie sa neoverovali. Tento typ štúdie nevyžaduje súhlas etickej komisie

Výsledky: Hodnoty štandardizovanej incidencie primárnych zhubných nádorov kostí (diagnóza C40 a C41 podľa MKCH) u mužov v SR vykazujú štatisticky signifikantne klesajúci trend od r. 1968 (priemerná medziročná percentuálna zmena AAPC = -1,89), mortalita vykazuje od roku 1968 takisto štatisticky signifikantne klesajúci trend (AAPC = -2,51%). U žien má ASR-W incidencia štatisticky významne klesajúci charakter priemerne medziročne o -2,37%, mortalita klesá ešte výraznejšie, ročne o -2,57%. Predikcia počtu novodiagnostikovaných prípadov ochorení (vo všetkých vekových skupinách 0-85+ r.) pre r. 2018 predstavuje u oboch pohlaví spolu 61 prípadov (ASR-W incidencia 1,28/100 000). Odhad mortality pre r. 2018 predstavuje 37 prípadov (ASR-W mortalita 0,54/100 000) u mužov a žien (spolu). Počet všetkých žijúcich pacientov s primárnymi zhubnými nádormi kostí (absolútna prevalencia pre obe diagnózy C40 a C41, obe pohlavia a všetky vekové skupiny spolu) predstavuje v odhadoch ku koncu r. 2017 v SR 503 chorých.
Podľa výsledkov štúdie realizovanej na pracoviskách patológie má zo všetkých vyzbieraných výsledkov resekátov kostí 51% chorých primárny osteosarkóm NOS (tzn. bližšie nešpecifikovaný), fibroblastický, malobunkový alebo juxtakortikálny osteosarkóm. Vo vekovej skupine 2-30 rokov (vrátane) sa podľa výsledkov deskriptívnej štúdie nachádzalo 71,40% novodiagnostikovaných chorých. Vysoký stupeň malignity (tzv. „high grade“) sa diagnostikoval u 57,7% pacientov a podľa výstupov z národných registračných systémov bolo 64,90% pacientov v nemetastatickom klinickom štádiu. Pri konzervatívnom predpoklade, že všetci (tzn. 100%) nemetastatickí 2-30 roční pacienti sú po kompletnej resekcii nádoru, tvorí odhad veľkosti tejto cieľovej populácie 77 pacientov pre r. 2018 (príloha 1). Tento odhad je maximalistický, nadhodnotený vysokým počtom prevalentných chorých, čo je spôsobené identifikovanou (ale neovplyvniteľnou) chybou kódovania príčin smrti v ŠÚ SR a tým umelým navýšením početností prežívajúcich pacientov. Navyše ide o výpočet tzv. celoživotnej prevalencie, do ktorej sa započítavajú všetci žijúci chorí bez ohľadu na dátum stanovenia diagnózy, pričom však značná časť pacientov v dlhodobej kompletnej remisii nie je indikovaná na liečbu. Predpokladá sa, že reálnu populáciu 2-30 ročných pacientov s „high-grade“ osteosarkómom v nemetastatickom klinickom štádiu po kompletnej resekcii budú predstavovať chorí do prvého roka od stanovenia diagnózy, čo by ročne predstavovalo 8 pacientov.

Záver: V predkladanej epidemiologickej analýze, doplnenej o deskriptívnu prierezovú štúdiu zo zdravotnej dokumentácie pacientov, sa hodnotili vybrané charakteristiky pacientov s primárnymi zhubnými nádormi kostí v SR. Získané údaje sa môžu použiť ako relevantný zdroj pre odhad veľkosti cieľovej populácie definovaných pacientov.

Posledná aktualizácia: 28.11.2018

Príloha 1. Odhad veľkosti cieľovej populácie 2-30 ročných pacientov s high grade osteosarkómom v nemetastatickom klinickom štádiu v SR pre r. 2018


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás