Ulcerózna kolitída

Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s ulceróznou kolitídou na Slovensku

Martina Ondrušová – Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava,
Martin Huorka – Gastroenterologické a hepatologické oddlenie FN Ružinov, Bratislava

Úvod

Ulcerózna kolitída (UC) je exudatívny, hemoragicko-katarálny až ulcerózny zápal sliznice a submukózy hrubého čreva. Etiopatogeneticky ide najskôr o alterovanú imunitnú odpoveď na črevnú mikroflóru u geneticky predisponovaného jedinca. Toto ochorenie predstavuje závažný medicínsky a sociálno – zdravotnícky problém. Vyznačuje sa narastajúcou incidenciou a prevalenciou, prevažne s postihnutím mladších vekových skupín a strednej generácie (ekonomicky aktívnych ľudí). Vo svojom priebehu má mutilujúci priebeh s vysokou morbiditou, invalidizáciou s výrazným znížením kvality života. Až 85% pacientov je v priebehu 5 ročného trvania ochorenia hospitalizovaných. Viac ako 40% postihnutých si musí v priebehu roka vziať viac ako 10 dní pracovného voľna. V súčasnosti sa na Slovensku odhaduje asi 12-13 tisíc pacientov s nešpecifickými zápalmi čreva, medzi ktoré patrí aj UC, avšak detailné počty a epidemiologické ukazovatele nie sú k dispozícii. Existujúce medzinárodné dáta poukazujú na veľkú variáciu incidencie v rozsahu od 0,5 po 24,5 prípadov na 100 000 obyvateľov. Prevalencia UC v Európe je 21 – 243/100 000 obyvateľov, pričom najvyššia je v severnom Anglicku.

V klinickom obraze ochorenia dominujú hnačky (až vyše 20 denne) s prímesou krvi, bolesti brucha, chudnutie. Diagnóza UC sa potvrdzuje klinickým vyšetrením v kombinácii s endoskopiou, histologickým, rádiologickým a/alebo biochemickým vyšetrením. Genetické vyšetrenie sa na rutinnú diagnostiku neodporúča. Liečba UC nie je kauzálna, v súčasnosti sa opiera o najnovšie patogenetické poznatky v zmysle zasahovania do dejov zápalovej kaskády.

Ciele práce

Cieľom predkladanej publikácie bolo odhadnúť náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti pri definovaných stupňoch závažnosti UC na Slovensku. Náklady na liečbu boli vyhodnotené v štruktúre zodpovedajúcej požiadavkám pre modelovanie nákladovej efektivity pomocou modelu dodaného zadávateľom.

Na Slovensku nie sú dostupné oficiálne epidemiologické údaje o počte a rozdelení pacientov podľa stupňa závažnosti UC z dôvodu chýbania národnej registrácie tohto ochorenia. Zároveň nie sú dostupné údaje o ekonomickej záťaži spôsobenej týmto ochorením a nákladové dáta potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti. Z tohto dôvodu sa zrealizoval prierezový kvalitatívny prieskum na centrách indikujúcich biologickú liečbu UC v SR. Cieľom bolo zistiť využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch so stredne ťažkou a ťažkou formou UC, ktorí sú dispenzarizovaní a aktívne liečení v týchto centrách.

Materiál a metódy: Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval v r. 2014 na kohorte dospelých pacientov so stanovenou diagnózou stredne ťažkej a ťažkej UC, ktorí boli dispenzarizovaní na vybraných centrách pre diagnostiku a biologickú liečbu UC v rámci SR. Prieskumu sa zúčastnili vedúci pracovníci týchto centier (členovia pracovnej skupiny), ktorí vyplnili za svoje centrum anonymizovaný štruktúrovaný pracovný list o využívaní zdravotnej starostlivosti pri definovaných zdravotných stavoch a nežiaducich účinkoch liečby UC. Členovia pracovnej skupiny v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili štandardizovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili jeho nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi a validátorom prieskumu. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v septembri-novembri 2014, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s UC v SR sa v predkladanej publikácii aktualizovali pre r. 2015, pričom sa prepočítali na definovaný časový interval. Náklady sa počítali z nasledovných zdrojových údajov: náklady na lieky sa hodnotili podľa Zoznamu kategorizovaných liekov, platného k 1.8.2015; náklady na hospitalizácie a náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených pre r. 2015 medzi všetkými troma poisťovňami a 21 slovenskými nemocnicami, zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.

Výsledky

Podľa výsledkov prierezového kvalitatívneho prieskumu realizovaného na kohorte pacientov s UC dispenzarizovaných na pracoviskách členov pracovnej skupiny v r. 2014 predstavoval odhad nákladov pri remisii ochorenia prepočítaný na časové obdobie stanovené podľa požiadaviek FE modelu 12,17 €; pri miernej forme UC 88,60 € (pričom mierna forma UC trvá u pacientov priemerne 3-8 týždňov do dosiahnutia remisie pri jej adekvátnom manažmente); pri stredne ťažkej až ťažkej forme UC 339,72 € (pričom túto formu UC má podľa výsledkov prieskumu cca 30% chorých a trvá priemerne 12 týždňov do dosiahnutia remisie pri jej adekvátnom manažmente). Náklady na definované zdravotné stavy a výkony predstavovali v priemere: 1038,08 €/chirurgický výkon; 12,17 €/kontrolné vyšetrenia v rámci remisie po chirurgickom výkone, 833,68 €/pri vybraných komplikáciách po chirurgickom výkone. Náklady na definované nežiaduce účinky liečby UC, prepočítané na jeden nežiaduci účinok, predstavovali v priemere: 142,76 €/pauchitída; 181,39 €/TBC (so zohľadnením 3-5% podielu výskytu aktívnej TBC); 284,65 €/kožné reakcie; 966,17 €/závažné infekcie; 997,14 €/infekcia rany, obštrukcia tenkého čreva, tzv. „anastomotic leak“ a intraabdominálny absces (liečba u 100% týchto pacientov prebieha počas hospitalizácie); 1388,80 €/pri akútnej hypersenzitívnej reakcii a 3035,09 €/non-Hodgkinov lymfóm a jeho manažment v priebehu definovaného času.

Podľa výsledkov prieskumu sa pre r. 2015 odhaduje, že väčšina pacientov s UC bude liečených len konvenčnou terapiou (kortikosteroidy, 6-MP, AZA) a v súlade s publikovanými údajmi 6,7 % biologickou liečbou (pričom cca 7% pacientov potrebuje navyše aj chirurgickú liečbu). V rámci biologickej liečby je 80% pacientov liečených infliximabom.

Záver

V realizovanom prierezovom kvalitatívnom prieskume sa hodnotil manažment využívania vybranej zdravotnej starostlivosti v SR poskytovanej pacientom so stredne-ťažkým a ťažkým stupňom UC. Získané údaje poskytujú podrobné a celoplošné informácie pre výpočet nákladovosti ochorenia.

Posledná aktualizácia: 5.8.2015


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás