Skleróza multiplex

Hodnotenie nákladovosti vysoko – aktívnej formy relaps remitujúcej sklerózy multiplex

Martina Ondrušová1, Veronika Melišková1, Daniela Čopíková-Cudráková2
1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava, 2Univerzitná nemocnica Bratislava-Staré mesto

Úvod: Terapeutické možnosti a manažment pacienta so sklerózou multiplex (SM) sa v priebehu posledného desaťročia významne zmenili. Zmenil sa spôsob diagnostiky ochorenia, pribudli nové lieky, schopné modifikovať prirodzený priebeh ochorenia, tzv. Disease Modifying Drugs (DMD) a zaviedol sa nový algoritmus liečby, ktorý kladie dôraz na včasnú diagnostiku a zahájenie liečby. Pre väčšinu liečených pacientov to zvýšilo šance na zmiernenie progresie zneschopnenia a zlepšenie kvality ich života. Nedávno bolo Európskou liekovou agentúrou schválených niekoľko nových liekov, u ktorých bude podmienkou pre získanie úhrady preukázanie nákladovej efektívnosti.

Cieľ: V SR neboli doposiaľ publikované údaje o zastúpení liečebných algoritmov pri vysoko – aktívnej forme relaps remitujúcej sklerózy multiplex (HDA RRMS) ani údaje o nákladovosti liečby a využívanej zdravotnej starostlivosti pri tejto forme ochorenia. Cieľom predkladaného kvalitatívneho prieskumu bolo získať informácie o zvyklostiach odborníkov pri diagnostike a liečbe pacientov s vysoko – aktívnou (HDA) relaps remitujúcou sklerózou multiplex podľa definovaných foriem a štádií a odhadnúť náklady na manažment ochorenia.

Materiál a metodika: Oslovení odborníci v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Údaje sa vyhodnocovali v štruktúre, ktorú dodal zadávateľ prieskumu a ktorá reflektuje potreby analýzy dopadu na zdravotný rozpočet. Do analýzy boli zahrnutí všetci pacienti s SM, ktorí boli na pracovisku členov Delphi panelu dispenzarizovaní do času vypĺňania dotazníka, t.j.do konca novembra 2017. Na prieskume participovalo 9 špecializovaných pracovísk geograficky heterogénne situovaných v rámci celej SR, ktorí vyplnili dotazníky o 3550 dispenzarizovaných pacientoch s SM. Náklady na lieky, ukončené hospitalizácie a výkony (SVLZ a ŠAS) sa vyhodnotili podľa aktuálnych, oficiálne dostupných zdrojov. Získané výstupy sa konfrontovali so zverejnenými údajmi na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) a ktoré obsahujú početnosti prípadov a úhrady zdravotných poisťovní podľa vekových skupín a diagnóz, vrátane údajov o pacientoch so sklerózou multiplex (diagnóza G.35).

Výsledky: Z celkového počtu dispenzarizovaných pacientov s SM (n= 3550 pacientov) na centrách participujúcich na prieskume bolo 2560 pacientov s relaps-remitujúcu (RRMS) formu SM. Podielové zastúpenie v jednotlivých EDSS štádiách bolo nasledovné: EDSS 0=0,69%; EDSS 1=14,85%; EDSS 2=20,95%; EDSS 3= 19,31%; EDSS 4= 18,39%; EDSS 5= 17,34%; EDSS 6= 6,77%; EDSS 7= 1,09%; EDSS 8= 0,60%. V EDSS 9 oslovení respondenti neevidujú žiadnych pacientov. Z celkového počtu dispenzarizovaných pacientov s RRMS je 2116 pacientov vhodných na DMT liečbu. 22,01% z nich ma vysoko – aktívnu formu relaps remitujúcej sklerózy multiplex (HDA RRMS), pričom 31,39% má vysoko – aktívnu a rýchlo sa vyvíjajúcu RRMS (RES), 35,77% vysoko – aktívnu a nedostatočne predchádzajúco liečenú RRMS (SOT) a 32,83% vysoko – aktívnu RRMS bez RES a SOT. Z celkového počtu novodiagnostikovaných pacientov s SM (n=267) bolo 214 pacientov s relaps-remitujúcu (RRMS) formu SM. Podielové zastúpenie v jednotlivých EDSS štádiách bolo nasledovné: EDSS 0=0,94%; EDSS 1=20,77%; EDSS 2=25,10%; EDSS 3= 21,88%; EDSS 4= 13,68%; EDSS 5= 15,90%; EDSS 6= 1,45%; EDSS 7= 0,17%; EDSS 8= 0,11%. Z celkového počtu novodiagnostikovaných pacientov s RRMS je 197 pacientov vhodných na DMT liečbu. 23,26% z nich ma vysoko – aktívnu formu relaps remitujúcej sklerózy multiplex (HDA RRMS), pričom 22,96% má vysoko – aktívnu a rýchlo sa vyvíjajúcu RRMS (RES), 38,08% vysoko – aktívnu a nedostatočne predchádzajúco liečenú RRMS (SOT) a 38,96% vysoko – aktívnu RRMS bez RES a SOT. Podiel žien predstavoval 65,44%, priemerný vek pacientov s HDA RRMS bol v čase stanovenia diagnózy 26,90 rokov. Priemerná hmotnosť žien s HDA RRMS bola 63,61 kg, pričom najvyššia distribúcia pacientok bola zaznamenaná v hmotnostnom intervale medzi 60 – 70 kg (39,53%) a najnižšia v rozmedzí 110 kg a viac (0,39%). Priemerná hmotnosť mužov s HDA RRMS v čase stanovania diagnózy predstavovala 84,45 kg, pričom najvyššia distribúcia pacientov bola zaznamenaná v hmotnostnom intervale medzi 70 – 80 kg (35,85%) a najnižšia v rozmedzí 40 – 50 kg (0,63%). Náklady na celkovú ročnú zdravotnú starostlivosť pri HDA RRMS forme SM na jedného pacienta bez DMD liečby sú priemerne 2 201,13€ a podľa jednotlivých EDSS štádií: EDSS 0 = 1373,21€ ; EDSS 1 = 1396,95€ ; EDSS 2 = 1404,18€ ; EDSS 3 = 1532,78€ ; EDSS 4 = 2094,07€ ; EDSS 5 = 3407,39€ ; EDSS 6 = 3561,89€ ; EDSS 7 = 5039,68€ ; EDSS 8 = 5583,15€. So stúpajúcim EDSS štádiom predstavovali najvyššiu položku náklady na hospitalizáciu pacientov. Priemerný počet relapsov u pacientov s HDA RRMS je 1,37 ročne. Náklady na celkovú ročnú zdravotnú starostlivosť pri relapse u pacientov s HDA RRMS na jedného pacienta bez DMD liečby sú priemerne na hospitalizovaného pacienta 710,61€ a na pacienta manažovaného ambulantne 133,04€. Podľa jednotlivých EDSS štádií sú náklady vyčíslené nasledovne: EDSS 0: hospitalizovaní pacienti = 242,56€, pacienti manažovaní ambulantne = 89,33€; EDSS 1: hospitalizovaní pacienti = 643,27€, pacienti manažovaní ambulantne = 193,69€; EDSS 2: hospitalizovaní pacienti = 671,29€, pacienti manažovaní ambulantne = 179,18€; EDSS 3: hospitalizovaní pacienti = 582,67€, pacienti manažovaní ambulantne = 166,83€; EDSS 4: hospitalizovaní pacienti = 605,83€, pacienti manažovaní ambulantne = 182,82€; EDSS 5: hospitalizovaní pacienti = 764,45€, pacienti manažovaní ambulantne = 161,40€; EDSS 6: hospitalizovaní pacienti = 748,59€, pacienti manažovaní ambulantne = 145,40€; EDSS 7: hospitalizovaní pacienti = 1068,40€, pacienti manažovaní ambulantne = 39,36€; EDSS 8: hospitalizovaní pacienti = 1068,40€, pacienti manažovaní ambulantne = 39,36€. Najvyššie náklady na zdravotnú starostlivosť pri nežiaducich účinkoch liečby predstavovali náklady na malignity (3 178,43€), najnižšie boli náklady na syndróm podobný chrípke (28,45€).

Záver: V predkladanom prieskume sa na základe odhadovaných údajov od oslovených respondentov hodnotili náklady na zdravotnú starostlivosť pri vysoko – aktívnej forme relaps remitujúcej sklerózy multiplex v SR v štruktúre potrebnej pre farmako-ekonomické analýzy. Výsledky tohto prieskumu poskytujú podrobnejšie údaje o nákladovosti HDA RRMS podľa EDSS štádií ochorenia a o nákladoch na nežiaduce účinky DMD liečby.

Posledná aktualizácia: 29.12.2017


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás