Manažment vybranej zdravotnej starostlivosti a nákladovosť u dospelých pacientov so stredne ťažkou a ťažkou ložiskovou psoriázou na Slovensku.

Martina Ondrušová1, Martina Bónová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Psoriáza je systémové, zápalové imunitne podmienené ochorenie charakterizované abnormálnou epidermálnou hyperproliferáciou keratinocytov a infiltráciou imunitných buniek v postihnutej oblasti kože. Typickými kožnými prejavmi psoriázy sú červené, ostro ohraničené lézie, na povrchu pokryté suchými, striebristými, ľahko sa odlučujúcimi šupinami, ktoré pokrývajú celé ložisko. Tieto symptómy sú zvyčajne sprevádzané pretrvávajúcim a obťažujúcim svrbením. Ložisková psoriáza (psoriasis vulgaris) je najbežnejšia forma s výskytom 80 % až 90 % všetkých prípadov. Vyznačuje sa začervenanými plakmi ktoré sú ostro ohraničené, vyvýšené a suché, sú rôznej veľkosti a zvyčajne pokryté striebristými alebo bielymi šupinami. Postihuje najmä pokožku hlavy a oblasť za ušami, povrch predlaktia a predkolenia (najmä lakte a kolená), trupu, tváre, dlaní, chodidiel a nechtov. K rozvoju psoriázy môže dôjsť v akomkoľvek veku, ale najčastejšie sa prejavuje vo vekových skupinách 18 až 39 rokov alebo 50 až 69 rokov. Priebeh ochorenia sa zvyčajne s vekom postupne zhoršuje alebo sa môžu striedať obdobia remisie a exacerbácie psoriázy.

V súčasnosti existujú tri hlavné formy liečby psoriázy: topická liečba, fototerapia a systémová terapia, ktorá zahŕňa tradičné systémové lieky a biologické liečivá. Výber liečby závisí na závažnosti ochorenia. Mierna psoriáza sa obvykle lieči topickou liečbou, ktorá v prípade nedostatočnej odpovede prechádza do fototerapie. Stredne ťažká až ťažká psoriáza si vyžaduje systémovú liečbu. Biologická liečba je dostupná v druhej línii. Systémová liečba, či už biologická alebo nebiologická, má rozhodujúcu úlohu pri účinnej kontrole zápalového procesu.

Psoriáza patrí medzi celosvetovo sa vyskytujúce chronické ochorenia, pričom postihuje všetky etniká a v rovnakej miere mužov aj ženy. Psoriáza postihuje celosvetovo viac ako 125 miliónov ľudí, čo predstavuje globálnu prevalenciu približne 2–3 %. Presné epidemiologické údaje o výskyte psoriáze sa na Slovensku nezbierajú a neexistuje ani register pacientov so psoriázou, ale podľa publikovaných informácií sa predpokladá, že ochorenie postihuje dve percentá obyvateľov, približne 110 000 – 200 000 ľudí.

Cieľ práce: Na Slovensku nie sú dostupné aktualizované (pre r. 2021) údaje o  manažmente a nákladovosti vybraných zdravotných stavov pacientov so psoriázou (MKCH kód L40). Zároveň nie sú známe ani údaje o ekonomickej záťaži psoriázy a neboli vyčíslené ani špecifické nákladové údaje potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti pri tomto ochorení. Z tohto dôvodu spol. Pharm-In zrealizovala prierezový kvalitatívny prieskum (tzv. Delphi panel) na všetkých centrách, ktoré sa špecializujú na manažment pacientov s ťažkou ložiskovou psoriázou. V rámci prieskumu sa zisťovali aj vybrané deskriptívne charakteristiky pacientov a využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pacientov podľa stavov definovaných farmakoekonomickými modelmi, s cieľom získať informácie o spôsoboch liečby, prerozdelení pacientov na jednotlivých liečebných režimoch a odhadnúť nákladovosť vybranej zdravotnej starostlivosti pri týchto pacientoch. Na základe databázového výpisu doplneného odborným odhadom vyhodnotili respondenti niekoľko vybraných deskriptívnych charakteristík u týchto chorých.

Materiál a metodika: Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny, tzv. Delphi panel. Delphi panel, ako spôsob zberu a spracovania údajov v predkladanom reporte, je štruktúrovaná metóda zisťovania rozhodnutí expertov na dosiahnutie konsenzu názorov. Využíva sa na získavanie údajov o liečebných zvyklostiach a nákladovosti liečiv v prípadoch, kedy tieto údaje nie sú dostupné z aktuálnych lokálnych štúdií. Umožňuje odhad manažmentu cieľovej skupiny pacientov, využívania rôznych typov zdravotnej starostlivosti, očakávanú rýchlosť zavedenia novej technológie a. i. Táto metóda zberu údajov je akceptovaná napr. NICE.

Delphi panel pozostával z 8 odborníkov v oblasti dermatovenerológie, ktorí pracujú v centrách, ktoré majú skúsenosti s podávaním biologickej liečby. Oslovili sa všetky centrá na Slovensku, jedno centrum účasť na prieskume odmietlo. Z každého centra sa vybral lekár s najvyšším počtom dispenzarizovaných pacientov so stredne ťažkým a ťažkým stupňom ložiskovej psoriázy. Respondenti boli informovaní o dobrovoľnosti účasti na prieskume, o striktnom dodržaní pravidiel anonymity, tzn. v prieskume sa nezaznamenávali žiadne identifikačné údaje respondenta a výsledky prieskumu neumožňujú spätnú identifikáciu respondenta ani pacienta. Dermatovenerológ v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnil štandardizovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiacoch marec – apríl 2021, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Takýto typ prieskumu si nevyžaduje súhlas etickej komisie.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov so psoriázou v SR sa hodnotili na základe údajov z nasledovných zdrojov: náklady na lieky sa hodnotili podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne platných do aktuálneho roku medzi všetkými tromi poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI.  Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien jednotlivých výkonov uhrádzaných všetkými troma ZP pri diagnóze psoriázy (MKCH kód L40) zmluvne platných do aktuálneho roku, ktoré poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI.  Dávkovanie liekov bolo použité v súlade s ich SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku).  Náklady na zdravotnú starostlivosť podľa definovaných zdravotných stavov sa prepočítali na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku.  Náklady na nežiaduce účinky liečby sa prepočítali na jeden nežiaduci účinok, frekvencia nežiaducich účinkov sa nezisťovala a nezaznamenala sa ani informácia o ich výskyte.

Výsledky: Oslovení lekári evidovali ku dňu vypĺňania dotazníka spolu 2 430 dospelých dispenzarizovaných pacientov so psoriázou, čo predstavuje 4,20 %-ný podiel zo všetkých dospelých pacientov (n = 58 465) s diagnózou psoriáza (L40), ktorí navštívili dermatologické ambulancie v SR v roku 2019. Pacienti so stredne ťažkým a ťažkým stupňom psoriázy tvorili 57,11 %-ný podiel z kohorty n = 2430 dispenzarizovaných pacientov so psoriázou. Z dôvodu realizácie prieskumu v špecifických centrách, kde sa centralizujú pacienti s ťažším priebehom psoriázy, je pravdepodobný bias v zmysle vyššieho zastúpenia pacientov so závažnejšími formami ochorenia, oproti bežnej dermatologickej klinickej praxi.

Priemerné náklady na pacienta na manažment ochorenia a monitoring indukčnej fázy subkutánnej liečby predstavovali 120,86 €/indukčnú fázu a pri perorálnej liečbe boli 120,20 €/indukčnú fázu. Priemerné náklady na pacienta na manažment ochorenia a monitoring udržiavacej fázy subkutánnej liečby sa odhadli 75,37 €/rok a pri perorálnej liečbe boli 85,20 €/rok.

Priemerné náklady na pacienta na monitoring subkutánne podávanej liečby počas indukčnej fázy predstavovali 113,71 €/indukčnú fázu a náklady na monitoring subkutánne podávanej liečby počas udržiavacej fázy sa odhadli na 75,35 €/rok.

V súvislosti s dosiahnutou odpoveďou PASI sa zistili nasledovné priemerné náklady na ZS: pri PASI <50 predstavovali 3786,21 €/rok, pri PASI 50-75 (pacienti, u ktorých nie je zaznamenaná liečebná odpoveď definovaná ako PASI 75 a viac sa považujú za „non-responderov) boli 2200,06 €/rok (590,30 €/14 týždňov; 84,62 €/2 týždne), pri PASI 75-90 tvorili 566,18 €/rok, pri PASI 90-100 sa odhadli na 32,44 €/rok a pri PASI 100 predstavovali 23,28 €/rok. Náklady na pacienta zahŕňajú náklady na hospitalizácie, ambulantnú ZS, stacionár a fototerapiu.

Priemerné náklady na pacienta pri poskytovaní výlučne tzv. najlepšej podpornej liečby („Best Supportive Care“) sa odhadli na 1 900,68 €/rok.

Najvyššie náklady na manažment nežiaducich fúčinkov liečby boli zaznamenané pri malignite (3178,43 Eur/nežiaduci účinok) a závažnej infekcii (1724,89 Eur/nežiaduci účinok).  Náklady na liečbu tuberkulózy predstavovali 1068,55 Eur/nežiaduci účinok. Najnižšie náklady sa zistili pri orálnej kandidóze (145,98 Eur/nežiaduci účinok).

V prvej línii liečby bol najviac používaným biologickým liečivom adalimumab 40 mg, v druhej línii liečby ixekizumab 80 mg, v tretej línii liečby  guselkumab 100 mg  a v štvrtej línii rizankizumab 150 mg.

Tabuľka 1: Zastúpenie biologických liečiv v reálnej praxi pri liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou

Liečba1. línia2. línia3. línia

4. línia

Adalimumab 40 mg

51,93 %

5,19 %1,40 %0,56 %
Guselkumab 100mg

21,04 %

3,46 %30,82 %37,19 %
Ustekinumab 45mg

8,27 %

15,65 %1,46 %

0,78 %

Etanercept 25mg*

7,64 %0,39 %0,39 %

0,39 %

Etanercept 50mg BIW

5,59 %0,68 %0,00 %

0,00 %

Ustekinumab 90mg**

3,87 %

3,66 %2,04 %0,78 %
Infliximab 100mg

1,02 %

0,00 %0,00 %0,00 %
Apremilast 10 mg/20 mg/30 mg

0,51 %

0,10 %0,07 %

1,56 %

Certolizumab pegol 200mg

0,14 %0,43 %0,00 %

1,56 %

Adalimumab 80 mg

0,00 %0,00 %0,00 %

0,00 %

Brodalumab 210mg

0,00 %

3,85 %15,00 %6,70 %

Ixekizumab 80mg

0,00 %30,91 %14,35 %

8,18 %

Rizankizumab 150g

0,00 %28,21 %30,34 %

40,12 %

Sekukinumab 150mg

0,00 %1,05 %1,94 %0,00 %

Sekukinumab 300mg

0,00 %6,43 %2,20 %

2,20 %

Spolu100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %

*25 mg BIW (2x týždenne) alebo 50 mg Q1W (1x týždenne)
**v dôsledku platných IO podávaný ako 2 x 45mg
Pozn: vyjadrené na 2 desatinné čísla, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky

Záver: V realizovanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti poskytovanej dospelým pacientom so stredne ťažkou a ťažkou ložiskovou psoriázou. Získané údaje poskytujú podrobné a celoplošné informácie o prerozdelení a nákladovosti ložiskovej psoriázy u dospelých pacientov, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás