Manažment liečby a nákladovosť u dospelých pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a zníženou EF ĽK≤40% na Slovensku.

Martina Ondrušová1, Martina Bónová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod:  Srdcové zlyhávanie (SZ) je progresívny stav zníženého srdcového výdaja, resp. zvýšeného intrakardiálneho tlaku v pokoji alebo počas stresu, ktorý vzniká  na podklade štruktúrnej, resp. funkčnej srdcovej abnormality. V súčasnosti sa za SZ považujú len stavy so zjavnými klinickými príznakmi, avšak mnoho pacientov je spočiatku asymptomatických, so srdcovými abnormalitami (napr. systolická alebo diastolická dysfunkcia ľavej komory), ktoré sú prekurzormi SZ. Medzi typické klinické príznaky patria zvýšený tlak jugulárnych vén, hepatojugulárny reflux, tretia srdcová ozva tep (gallop), laterálne posunutý apikálny impulz, retencia tekutín (hromadenie tekutiny v pľúcach, bruchu a dolných končatinách). Najčastejšími príčinami vzniku SZ sú koronárna choroba a infarkt myokardu, artériová hypertenzia, chlopňové chyby, dilatačná kardiomyopatia a tachyarytmie, myokarditída, ako aj vrodené srdcové chyby.

Meranie ejekčnej frakcie ľavej komory (EF ĽK) je dôležité pre klasifikáciu SZ, ako aj pre manažment liečby. Pri normálnej hodnote EF ĽK≥50% ide o SZ so zachovanou EF (ang. skratka HFpEF), EF ĽK<40% definuje SZ so zníženou EF ĽK (HFrEF), EF ĽK v rozmedzí 40–49% sa označuje SZ s tzv. mid-range  EF (HFmrEF). Asociácia NYHA (New York Heart Association) klasifikuje SZ na základe závažnosti príznakov a intolerancie záťaže do štyroch kategórií: SZ triedy I – bez akýchkoľvek príznakov, SZ triedy II – každodenné činnosti neprevádzajú ťažkosti, ale pri namáhavejších činnostiach sa prejavuje zvýšená únava, SZ triedy III – problémy s dokončovaním každodenných činností, SZ triedy IV – najzávažnejší stav, kedy je pacient zadýchaný aj v kľude .

Srdcové zlyhávanie  je významným problémom verejného zdravia, s prevalenciou viac ako 23 miliónov chorých na celom svete, pričom sa spája s významnou úmrtnosťou, chorobnosťou a aj celkovými nákladmi na poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Prevalencia SZ v dospelej populácii priemyselne rozvinutých zemí je približne 1–2%  a incidencia približne 5-10 prípadov na 1000 obyvateľov.

Cieľ práce: Na Slovensku nie sú publikované aktualizované (k r. 2021) údaje o počtoch a manažmente dospelých pacientov s chronickým SZ, ani o ekonomickej záťaži. V súlade s aktualizovaným indikačným a preskripčným obmedzením lieku  Jardiance® 10 mg,  ktorý je hradený u dospelých pacientov so symptomatickým chronickým SZ pri splnení nasledujúcich kritérií: redukovaná ejekčná frakcia ľavej komory ≤40%,  symptomatické SZ funkčnej triedy NYHA II-IV a napriek liečbe pretrvávajúce symptómy SZ, sa realizoval prierezový kvalitatívny prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti o dospelých pacientov s chronickým SZ, získať informácie o spôsoboch liečby, rozdelenie pacientov na jednotlivých liečebných režimoch a odhadnúť nákladovosť vybranej zdravotnej starostlivosti pri týchto pacientoch.

Materiál a metodika: Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny, tzv. Delphi panel. Delphi panel, ako spôsob zberu a spracovania údajov v predkladanom reporte, je štruktúrovaná metóda zisťovania rozhodnutí expertov na dosiahnutie konsenzu názorov. Využíva sa na získavanie údajov o liečebných zvyklostiach a nákladovosti liečiv v prípadoch, kedy tieto údaje nie sú dostupné z aktuálnych lokálnych štúdií. Umožňuje odhad manažmentu cieľovej skupiny pacientov, využívania rôznych typov zdravotnej starostlivosti, očakávanú rýchlosť zavedenia novej technológie a. i. Táto metóda zberu údajov je akceptovaná napr. NICE.

Prieskumu sa zúčastnili 9 odborníci s predpokladanými najväčšími skúsenosťami v manažmente pacientov s chronickým SZ, pôsobiaci na deviatich kardiologických pracoviskách pre liečbu tohto ochorenia v SR. Do analýzy sa zahrnuli všetci pacienti s chronickým SZ a zníženou EF ĽK≤40%, ktorí boli na pracoviskách členov Delphi panelu dispenzarizovaní do času vypĺňania dotazníka, t. j. ku koncu júna 2021. Kardiológ v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnil štandardizovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiaci júl 2021, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o dospelých pacientov s chronickým SZ v SR sa hodnotili z nasledovných zdrojových údajov: náklady na lieky sa hodnotili podľa Zoznamu kategorizovaných liekov; náklady na hospitalizácie a náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a exaktného nákladu na výkon a pacienta pri diagnóze chronické srdcové zlyhávanie, ktoré v r. 2020 poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI http://www.nczisk.sk/Standardy-vzdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Standardy_zabezpecenia_prenosu_ochrany_udajov_NZIS/Pages/default.aspx). Náklady na zdravotnú starostlivosť sú prepočítané na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Takýto typ prieskumu si nevyžaduje súhlas etickej komisie.

Výsledky: Predpokladaný podiel pacientov s chronickým SZ a EF ĽK≤40% predstavoval 44,44% z kohorty n=6 975  všetkých dispenzarizovaných dospelých pacientov s chronickým SZ. Z dôvodu realizácie prieskumu v špecifických kardio-centrách, kde sa centralizujú pacienti s ťažším priebehom ochorenia, je pravdepodobný bias v zmysle vyššieho zastúpenia pacientov s chronickým SZ, oproti bežnej kardiologickej klinickej praxi.

Priemerné náklady na hospitalizáciu pacienta v súvislosti s chronickým SZ predstavovali 2 222,94 €/udalosť. Priemerné náklady na pacienta na kardiovaskulárne úmrtie pri akútnom zhoršení stavu sa odhadli na 586,68 €/udalosť.

Priemerné náklady na manažment ochorenia u pacienta v NYHA triede I boli 5,43 €/mesiac, na pacienta v NYHA triede II tvorili 8,18 €/mesiac a na pacienta v NYHA triede III/IV predstavovali 14,91 €/mesiac.

Priemerné náklady na manažment ochorenia u pacienta v KCCQ-CSS kvartile I  tvorili 14,33 €/mesiac, na pacienta v KCCQ-CSS kvartile II boli 8,79 €/mesiac a na pacienta v KCCQ-CSS kvartile III/IV predstavovali 5,61€/mesiac. Náklady na pacienta v kvartile III a IV sa považujú za porovnateľné.

Náklady na manažment nežiaducich účinkov sa pohybovali od 15,04 €/udalosť pri liečbe infekcie močového traktu,  18,78 €/udalosť pri liečbe hypoglykemického záchvatu, 21,24 €/udalosť pri liečbe genitálnej mykotickej infekcie, 48,79 €/udalosť pri liečbe fraktúry kosti, 712,63 €/udalosť pri liečbe hypotenzie, 1 020,23 €/udalosť pri liečbe poškodenia pečene, 1 495,54 €/udalosť pri liečbe akútneho renálneho zlyhania až po 3 071,26 €/udalosť  pri liečbe straty objemu extracelulárnej tekutiny ako závažného nežiaduceho účinku.

Tabuľka 1. Zastúpenie liečby v reálnej praxi pri liečbe pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním

Liečba

Zastúpenie liečby

ACEi

42 %

ARB

15 %

ARNi

44 %

MRA

66 %

BB

75 %

Ivabradín

27 %

Diuretiká

81 %

Záver: V realizovanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti poskytovanej dospelým pacientom s chronickým srdcovým zlyhávaním a zníženou EF ĽK≤40%. Získané údaje poskytujú podrobné a celoplošné informácie o prerozdelení a nákladovosti chronického SZ u dospelých pacientov, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 25.10.2021


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás