Manažment liečby a nákladovosť pri pokročilom nemalobunkovom ALK pozitívnom karcinóme pľúc u dospelých pacientov na Slovensku.

Martina Ondrušová1, Monika Maronová1, Martin Suchanský1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Zhubný nádor pľúc (diagnóza C34 podľa MKCH), ktorý patril k zriedkavým ochoreniam na začiatku 20. storočia, je v súčasnosti najčastejšou malignitou u mužov vo väčšine krajín sveta. U žien sa vyskytuje na 3. mieste, hneď po karcinóme prsníka a karcinóme kolorekta. Odhad celosvetovej päťročnej intervalovej prevalencie v roku 2018 predstavoval 2,13 milióna prípadov. Napriek pokrokom vo výskume prekročila epidemiologická závažnosť karcinómu pľúc celosvetovo hranice tretieho milénia. Príčina vzniku tohto ochorenia je multifaktoriálna, pričom medzi známymi rizikovými faktormi dominuje fajčenie. Popri pôsobení tohto hlavného rizikového faktora sa na vzniku karcinómu pľúc môžu uplatňovať aj iné príčiny a niektoré z nich môžu synergicky s fajčením výrazne zvyšovať riziko vzniku ochorenia, napr. radón, profesionálna expozícia polycyklickým aromatickým uhľovodíkom, expozícia azbestu a pod. Nemalobunkové karcinómy pľúc (NSCLC, non-small cell lung carcinoma) tvoria z histologického hľadiska majoritnú časť, približne 85 %, všetkých karcinómov pľúc. V 3 až 7 % NSCLC prípadov je prítomná genetická mutácia génu ALK (kináza anaplastického lymfómu).

Ciele práce: Na Slovensku nie sú dostupné aktualizované údaje o ekonomickej záťaži pri manažmente vybranej zdravotnej starostlivosti u dospelých pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC; non-small cell lung carcinoma) a neboli vyčíslené ani špecifické nákladové údaje potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti pri tomto ochorení. Z toho dôvodu sa realizoval kvalitatívny prierezový prieskum, ktorého cieľom bolo získať informácie o manažmente zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s pokročilým NSCLC (t. j. v III.b/IV. klinickom štádiu) s ALK pozitivitou (t. j. so zistenou genetickou mutáciou génu ALK) v reálnej klinickej praxi v SR.

Materiál a metodika: Delphi panel, ako spôsob zberu a spracovania údajov v predkladanom reporte, je štruktúrovaná metóda zisťovania rozhodnutí expertov na dosiahnutie konsenzu názorov. Využíva sa na získavanie údajov o liečebných zvyklostiach a nákladovosti liečiv v prípadoch, kedy tieto údaje nie sú dostupné z aktuálnych lokálnych štúdií. Umožňuje odhad manažmentu cieľovej skupiny pacientov, využívania rôznych typov zdravotnej starostlivosti, očakávanú rýchlosť zavedenia novej technológie a. i. Táto metóda zberu údajov je akceptovaná napr. NICE.

Kvalitatívny prierezový prieskum formou Delphi panelu sa realizoval na piatich pneumoonkologických centrách (v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Michalovciach a v Nitre), ktoré sa špecializujú na manažment zdravotnej starostlivosti o dospelých pacientov s karcinómom pľúc. Oslovení odborníci z centier v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Do prieskumu sa zahrnuli všetci pacienti s pokročilým a metastatickým ZN pľúc, ktorí boli na pracovisku členov Delphi panelu dispenzarizovaní do času vypĺňania dotazníka, t. j. ku koncu júla 2020.

Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiaci august 2020, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné sa analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Pre takýto typ prieskumu sa nevyžaduje súhlas etickej komisie.

Údaje sa vyhodnocovali v štruktúre zodpovedajúcej farmako-ekonomickému modelu, ktorý dodal zadávateľ prieskumu a potrebám analýzy dopadu na zdravotný rozpočet. Náklady na lieky, ukončené hospitalizácie a výkony (SVLZ a ŠAS) sa vyhodnotili podľa aktuálnych, oficiálne dostupných zdrojov. Náklady na lieky boli prevzaté z aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov (ZKL). Náklady na hospitalizácie, výkony a ambulantnú starostlivosť sa počítali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a exaktného nákladu na výkon a pacienta pri diagnóze ZN pľúc (kód C34 podľa MKCH), ktoré v r. 2019 poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI http://www.nczisk.sk/Standardy-vzdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Standardy_zabezpecenia_prenosu_ochrany_udajov_NZIS/Pages/default.aspx).

Výsledky: Podľa výsledkov predkladaného prieskumu predstavoval priemerný náklad (zahŕňajúci hospitalizáciu, ŠAS, SVLZ a symptomatickú liečbu) na podanie prvého cyklu (28 dní) aktívnej liečby ALK-inhibítormi pred progresiou ochorenia 634,27 Eur/cyklus a náklad na druhý a každý ďalší cyklus aktívnej liečby pred progresiou bol v priemere 331,38 Eur/cyklus. Náklad na podanie chemoterapie predstavoval 9,60 Eur/podanie. Náklady na štandardný manažment pacientov s ALK pozitívnym NSCLC v stave po progresii ochorenia bez ohľadu na liečbu boli prepočítané na časové obdobie jeden rok a tvorili priemerne 4 321,33 Eur/rok. Pri hodnotení manažmentu zdravotnej starostlivosti pacientov po progresii ochorenia (metastázovaní) do CNS sa na pracoviskách respondentov zistil priemerný jednorazový náklad na pacienta 5 480,64 €/progresiu, ktorý zahŕňal náklady na stereotaktickú rádiochirurgiu, chirurgickú resekciu a náklad na rádioterapiu celého mozgu. Pacientom po CNS progresii bol podľa odborníkov následne podávaný dexametazón.  Náklady spojené s terminálnym štádiom ochorenia (end-of-life) sa vyjadrili ako náklady na posledný mesiac života pacientov a boli vyčíslené na 1 939,32 Eur/mesiac (uvedený odhad zahŕňa náklad na hospitalizáciu vrátane hospicu a náklad na inú zdravotnú starostlivosť).

Najvyššie náklady na manažment nežiaducich účinkov liečby (závažnosť 3+) boli zaznamenané pri pneumónii (630,29 Eur/nežiaduci účinok), anémii (431,71 Eur/nežiaduci účinok) a pri hypertenzii (148,75 Eur/nežiaduci účinok). Náklady v súvislosti so zmenami v krvnom obraze – nárast hladín kreatínkinázy, AML, aminotransferázy, alanínaminotransferázy, resp. lipoproteínov predstavovali pri každej z vymenovaných položiek 115,34 Eur/nežiaduci účinok. Najnižšie náklady sa zistili pri nauzei (17,25 Eur/nežiaduci účinok).

Záver: V predkladanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti dospelých pacientov s pokročilým ALK pozitívnym nemalobunkovým karcinómom pľúc v SR a náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti uvedeného ochorenia, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 07.09.2020


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás