Manažment liečby a nákladovosť chronického ochorenia obličiek a diabetes mellitus 2. typu u dospelých pacientov na Slovensku

Martina Bónová1, Martina Ondrušová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Chronické ochorenie obličiek (Chronic Kidney Disease, CKD) je definované ako poškodenie obličiek trvajúce viac ako 3 mesiace, charakterizované štrukturálnymi alebo funkčnými abnormalitami obličiek zistenými pomocou ultrasonografie (USG), alebo ak sa manifestujú patologickými abnormalitami pri laboratórnom vyšetrení krvi alebo moču, bez ohľadu na glomerulárnu filtráciu (GF). Ako CKD sa označuje aj viac ako 3 mesiace trvajúce zníženie funkcie obličiek s GF nižšou ako 1 ml/s/1,73 m2, bez ohľadu na prítomnosť iných markerov poškodenia obličiek. V súčasnosti je CKD klasifikované podľa odporúčaní K/DOQI (Kidney Disease Quality Outcome Initiative) podľa funkcie obličiek definovanej hodnotou glomerulárnej filtrácie (GF) na 5 štádií:  štádium 1 (obličkové poškodenie s normálnou alebo zvýšenou GF): GF≥ 1,5ml/s/1,73 m2,, štádium 2 (obličkové poškodenie s mierne zníženou GF): GF 1,0-1,49 ml/s/1,73 m2, štádium 3 (stredné zníženie GF): GF 0,5-0,99 ml/s/1,73 m2, štádium 4 (závažné zníženie GF): GF 0,25-0,49 ml/s/1,73 m2, štádium 5 (zlyhanie obličiek): GF< 0,25ml/s/1,73 m2. Väčšina chorých sa nachádza v prvých troch štádiách s normálnou až stredne zníženou glomerulárnou filtráciou, ale práve tieto štádiá CKD zostávajú často nediagnostikované, čo prispieva progresii choroby až do zlyhania obličiek. CKD sa vo vyspelých krajinách vyskytuje najčastejšie v súvislosti s ochoreniami, ktoré majú civilizačný charakter – artériovou hypertenziou, diabetes mellitus a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Chronické ochorenie obličiek sa ešte stále považuje za zriedkavé ochorenie. Nevykonáva sa aktívny skríning a ochorenie sa diagnostikuje často až v pokročilom štádiu, keď už nie je možne zastaviť jeho progresiu do zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby, respektíve transplantácie obličky. Prevalencia chronickej obličkovej choroby v  populácii diabetikov 2. typu sa v Európe odhaduje na 15–20 %.

Cieľ práce: Na Slovensku nie sú dostupné aktualizované (pre r. 2022) údaje o  manažmente a nákladovosti vybraných zdravotných stavov pacientov s CKD a diabetes mellitus (DM) 2. typu. Zároveň nie sú známe ani údaje o ekonomickej  záťaži tohto ochorenia a neboli vyčíslené ani špecifické nákladové údaje potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti pri tomto ochorení. Z tohto dôvodu spol. Pharm-In zrealizovala prierezový kvalitatívny prieskum (tzv. Delphi panel) na 7 nefrologických, diabetologických a kardiologických pracoviskách v SR, ktoré sa špecializujú na manažment pacientov s CKD a DM 2. typu. V rámci prieskumu sa zisťovali vybrané deskriptívne charakteristiky pacientov a využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti podľa stavov definovaných farmakoekonomickými modelmi, s cieľom získať informácie o spôsoboch liečby, prerozdelení pacientov na jednotlivých liečebných režimoch a odhadnúť nákladovosť vybranej zdravotnej starostlivosti pri týchto pacientoch.

Materiál a metodika: Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny, tzv. Delphi panel. Delphi panel, ako spôsob zberu a spracovania údajov v predkladanom reporte, je štruktúrovaná metóda zisťovania rozhodnutí expertov na dosiahnutie konsenzu názorov. Využíva sa na získavanie údajov o liečebných zvyklostiach a nákladovosti liečiv v prípadoch, kedy tieto údaje nie sú dostupné z aktuálnych lokálnych štúdií. Umožňuje odhad manažmentu cieľovej skupiny pacientov, využívania rôznych typov zdravotnej starostlivosti, očakávanú rýchlosť zavedenia novej technológie a. i. Táto metóda zberu údajov je akceptovaná napr. NICE.
Delphi panel pozostával zo 7 odborníkov v oblasti nefrológie, diabetológie a kardiológie, ktorí pracujú v  centrách, ktoré majú skúsenosti s liečbou CKD a DM 2. typu. Respondenti boli informovaní o dobrovoľnosti účasti na prieskume, o striktnom dodržaní pravidiel anonymity, tzn. v prieskume sa nezaznamenávali žiadne identifikačné údaje respondenta a výsledky prieskumu neumožňujú spätnú identifikáciu respondenta ani pacienta. Respondent v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnil štandardizovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiaci marec-apríl 2022, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Takýto typ prieskumu si nevyžaduje súhlas etickej komisie.
Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s CKD a DM 2. typu v SR sa hodnotili na základe údajov z nasledovných zdrojov: náklady na lieky sa hodnotili podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a cien ukončených hospitalizácií podľa DRG systému publikovaných MZ SR pre r. 2022 (Databáza jednotkových zdravotných nákladov pre účely kategorizácie na Slovensku dostupná na: https://health.gov.sk/?Databaza-jednotkovych-nakladov), ako aj individuálnych úhrad na jednotlivých oddeleniach zmluvne platných do aktuálneho roku medzi všetkými tromi poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI.  Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa výsledkov prieskumu a cien jednotlivých výkonov zmluvne platných pre r. 2022, zverejnených MZ SR. Náklady na zdravotnú starostlivosť podľa definovaných zdravotných stavov sa prepočítali na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku.

Výsledky: Podľa výsledkov prieskumu sa podiel pacientov v CDK štádiu 1 odhadol na 23,47 %, v CDK štádiu 2 bol 26,99 %, v CDK štádiu 3 tvoril 30,58 %, v CDK štádiu 4 bol 13,06 % a v CDK štádiu 5 predstavoval 5,91 %.  Predpokladaný podiel pacientov s DM 2. typu v štádiu CKD 3 a CKD 4 predstavoval 43,64 % z kohorty všetkých dispenzarizovaných dospelých pacientov s CKD, ktorí majú DM 2. typu na pracoviskách respondentov prieskumu. Z toho, celkový podiel všetkých dispenzarizovaných pacientov s CKD, ktorí majú CKD stupňa 3 a 4 s albuminúriou je 58,85 %. Celkový podiel všetkých dispenzarizovaných pacientov s CKD (stupeň 3 a 4) s albuminúriou a so srdcovým zlyhávaním s EF≤40 % a triedy NYHA II-IV predstavoval 30,0 %.

Priemerné náklady na manažment ochorenia na pacienta v CDK štádiu 1/2 sa odhadli na 390,38 €/4 mesiace, v CDK štádiu 3 boli 536,19 €/4 mesiace, v CDK štádiu 4 tvorili 607,62 €/4 mesiace a v CDK štádiu 5 predstavovali 1032,28 €/4 mesiace.

Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti na pacienta pri iniciácii hemodialýzy (prvé 4 mesiace liečby) sa odhadli na 13 340,30 €/4 mesiace a priemerné náklady na následnú starostlivosť akékoľvek 4 mesiace na hemodialýze predstavovali 9 349,11 €/4 mesiace. Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti na pacienta pri iniciácii peritoneálnej dialýzy (prvé 4 mesiace liečby) sa odhadli na 9 566,40 €/4 mesiace a priemerné náklady na následnú starostlivosť akékoľvek 4 mesiace na peritoneálnej dialýze predstavovali 7 002,00 €/4 mesiace.

Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti na pacienta pri transplantácii obličky (prvé 4 mesiace liečby) sa odhadli na 20 457,38 €/4 mesiace a priemerné náklady na následnú starostlivosť akékoľvek 4 mesiace po transplantácii obličky boli 756,90 €/4 mesiace.

Priemerné náklady na pacienta na úmrtie na zlyhanie obličiek sa odhadli na 1 338,30 €/udalosť.

Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti pri hyperkaliémii bez potreby hospitalizácie predstavovali 59,30 €/udalosť. Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti pri hyperkaliémii s potrebou hospitalizácie predstavovali 1 686,07 €/udalosť.

Priemerné náklady na pacienta pri trvalom poklese eGFR ≥ 40 % po dobu najmenej 4 týždňov sa odhadli na 1 727,14 €/udalosť.

Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti na pacienta pri infarkte myokardu (prvé 4 mesiace liečby) sa odhadli na 2 522,13 €/4 mesiace a priemerné náklady na následnú starostlivosť akékoľvek 4 mesiace po akútnej príhode tvorili 1 121,53 €/4 mesiace.

Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti na pacienta pri akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode (prvé 4 mesiace liečby) sa odhadli na 2 400,13 €/4 mesiace a priemerné náklady na následnú starostlivosť akékoľvek 4 mesiace po akútnej príhode boli 2 449,87 €/4 mesiace.

Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti na pacienta pri akútnej hemoragickej mozgovej príhode (prvé 4 mesiace liečby) sa odhadli na 1 858,88 €/4 mesiace a priemerné náklady na následnú starostlivosť akékoľvek 4 mesiace po akútnej príhode tvorili 1 278,01 €/4 mesiace.

Priemerné náklady na akútnu hospitalizáciu pacienta pri srdcovom zlyhaní predstavovali 1 527,43 €/udalosť.

Priemerné náklady na kardiovaskulárne úmrtie sa odhadli na 611,24 €/udalosť.

Priemerné náklady na manažment zdravotnej starostlivosti na pacienta s fibriláciou predsiení predstavovali 975,38 €/udalosť.

Odhad zastúpenia liečby u pacientov  s CKD a DM 2. typu v SR je uvedený v tab. 1, 2:

Tabuľka 1: Zastúpenie liečby v reálnej praxi pri liečbe pacientov s CKD a DM 2. typu.

Liečba

Zastúpenie liečby

Antiagreganciá

77,42 %

Statíny

69,49 %

Betablokátory

66,81 %

Blokátor vápnikového kanála

60,74 %

ACE inhibítory

51,20 %

Diuretiká

49,52 %

ARB

46,94 %

Tabuľka č. 2: Zastúpenie antihyperglykemickej liečby v reálnej praxi pri liečbe pacientov s CKD a DM 2. typu.

Liečba

Zastúpenie liečby

Metformín

58,98 %

Inzulín

53,97 %

Sulfonylurea

21,85 %

DDP-4 inhibítory

21,83 %

SGLT2 inhibítory

18,05 %

GLP-1 agonisty

12,94 %

Akarbóza

0,20 %

Záver: V realizovanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti poskytovanej dospelým pacientom s CKD a DM 2. typu. Získané údaje poskytujú podrobné a celoplošné informácie o prerozdelení a nákladovosti s CKD a DM 2. typu u dospelých pacientov, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 28.04.2022


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás