Manažment a nákladovosť vybranej zdravotnej starostlivosti u dospievajúcich a dospelých pacientov so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou

Martina Ondrušová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Alergická rinitída je jedným z najbežnejších chronických ochorení u detí aj dospelých. Charakterizovaná je  rinoreou, nosovou obštrukciou, kýchaním, slzením a svrbením nosa aj očí. Rizikové faktory pre vznik alergickej rinitídy zahŕňajú rodinnú anamnézu atopických ochorení a zvýšenú hladinu IgE v sére pred 6. rokom života. Najčastejšou vstupnou bránou pre alergény sú dýchacie cesty, a preto sú najčastejšou príčinou alergickej rinitídy vzdušné alergény. Medzi hlavné zdroje alergénov patria pele rastlín, roztoče domáceho prachu, plesne a hmyz.

Cieľ práce: Na Slovensku nie sú dostupné aktualizované (pre r. 2022) údaje o manažmente a nákladovosti vybraných zdravotných stavov pacientov so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou. Zároveň nie sú známe ani údaje o ekonomickej  záťaži alergickej rinitídy alebo rinokonjunktivitídy a neboli vyčíslené ani špecifické nákladové údaje potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti pri tomto ochorení. Z tohto dôvodu spol. Pharm-In zrealizovala prierezový kvalitatívny prieskum (tzv. Delphi panel) na troch najväčších centrách klinickej imunológie a alergológie v SR, ktoré sa špecializujú na manažment pacientov so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou. V rámci prieskumu sa zisťovali vybrané deskriptívne charakteristiky pacientov a využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pacientov podľa stavov definovaných farmakoekonomickými modelmi, s cieľom získať informácie o spôsoboch liečby, prerozdelení pacientov na jednotlivých liečebných režimoch a odhadnúť nákladovosť vybranej zdravotnej starostlivosti pri týchto pacientoch. Na základe databázového výpisu doplneného odborným odhadom vyhodnotili respondenti niekoľko vybraných deskriptívnych charakteristík u týchto chorých.

Materiál a metodika: Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny, tzv. Delphi panel. Delphi panel, ako spôsob zberu a spracovania údajov v predkladanom reporte, je štruktúrovaná metóda zisťovania rozhodnutí expertov na dosiahnutie konsenzu názorov. Využíva sa na získavanie údajov o liečebných zvyklostiach a nákladovosti liečiv v prípadoch, kedy tieto údaje nie sú dostupné z aktuálnych lokálnych štúdií. Umožňuje odhad manažmentu cieľovej skupiny pacientov, využívania rôznych typov zdravotnej starostlivosti, očakávanú rýchlosť zavedenia novej technológie a. i. Táto metóda zberu údajov je akceptovaná napr. NICE.

Delphi panel pozostával z 3 odborníkov v oblasti klinickej imunológie a alergológie, ktorí pracujú v  centrách, ktoré majú skúsenosti s liečbou alergickej rinitídy a rinokonjunktivitídy. Respondenti boli informovaní o dobrovoľnosti účasti na prieskume, o striktnom dodržaní pravidiel anonymity, tzn. v prieskume sa nezaznamenávali žiadne identifikačné údaje respondenta a výsledky prieskumu neumožňujú spätnú identifikáciu respondenta ani pacienta. Klinický imunológ alebo alergológ v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnil štandardizovaný dotazník, pričom kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Po vyzbieraní všetkých dotazníkov a spracovaní údajov sa výsledné hodnoty konfrontovali a validovali individuálne s jednotlivými členmi Delphi panelu a s validátorom prieskumu. Zber, validácia a kompletizácia údajov prebiehala v mesiaci február 2022, následne sa výsledky prepísali do elektronickej podoby, štatisticky sa spracovali, analyzovali a pripravili sa do formy prezentácie. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu, išlo o prieskum na celkovej skupine pacientov, nie u jednotlivcov. Takýto typ prieskumu si nevyžaduje súhlas etickej komisie.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou v SR sa hodnotili na základe údajov z nasledovných zdrojov: náklady na lieky sa hodnotili podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a cien ukončených hospitalizácií podľa DRG systému publikovaných MZ SR pre r. 2022 (Databáza jednotkových zdravotných nákladov pre účely kategorizácie na Slovensku dostupná na: https://health.gov.sk/?Databaza-jednotkovych-nakladov), ako aj individuálnych úhrad na jednotlivých oddeleniach zmluvne platných do aktuálneho roku medzi všetkými tromi poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI.  Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa výsledkov prieskumu a cien jednotlivých výkonov zmluvne platných pre r. 2022, zverejnených MZ SR. Náklady na zdravotnú starostlivosť podľa definovaných zdravotných stavov sa prepočítali na priemerného pacienta a definovanú časovú jednotku.

Výsledky: Oslovení lekári evidovali ku dňu vypĺňania dotazníka spolu 4647 dispenzarizovaných pacientov s alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou. Pacienti so stredne závažným a závažným stupňom ochorenia tvorili 40,76 %-ný podiel z kohorty n = 4647 dispenzarizovaných pacientov s alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou.

Priemerné náklady na pacienta na manažment zdravotnej starostlivosti pri úplne prvej návšteve ambulancie (pri suspektnej stredne závažnej/závažnej alergickej rinitíde a rinokonjunktivitíde) predstavovali 76,01 €/návštevu a zahŕňajú náklad na základné zložky ŠAS klinickej imunológie a alergológie (KIA) ako aj ďalši vyšetrenia realizované pri prvej návšteve (automatizované počítanie komplexného krvného obrazu, imunoglobulíny mimo IgE, špecifické IgE, antinukleárne protilátky, skríning, spirometrické vyšetrenie, bronchodilatačný test, komplexné sérologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie krvi). Náklad na každú ďalšiu návštevu KIA zahŕňa ŠAS KIA a SVLZ (automatizované počítanie komplexného krvného obrazu, imunoglobulíny vrátane špecifických IgE, výter z nosa na NF a biochemické vyšetrenie krvi) a predstavuje náklad 15,26 €/návštevu. Frekvencia realizácie týchto návštev bola panelom odborníkov odhadnutá pri liečbe imunoterapiou nasledovne: 2 návštevy v roku 1; 1,24 návštevy v roku 2; 1,24 návštevy v roku 3 a 1,05 návštevy v nasledujúcich rokoch. V prípade liečby štandardnou farmakoterapiou AR (bez imunoterapie) bola frekvencia návštev KIA odhadnutá na 2 návštevy v roku 1 a 1,24 návštevy v akomkoľvek nasledujúcom roku.

Okrem návštevy KIA sa podľa panelu odborníkov realizuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti u praktického lekára, otorinolaryngológa a pneumológa. Frekvencie využívania tejto zdravotnej starostlivosti podľa jednotlivých rokov a náklady na jednu návštevu sú uvedené v tabuľke 1.

Priemerné náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti u priemerného dospievajúceho pacienta (12-17 r.) so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou pri astme bronchiale predstavovali 407,44 €/rok.

Podiel pacientov so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou a rinokonjunktivitídou, ktorí užívali nazálne kortikosteroidy s imunoterapiou predstavoval 17,10 %. Najviac používaným liečivom bol mometazón v kombinovanej terapii s imunoterapiou.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že prevažná väčšina pacientov (takmer 75 %) sa lieči imunoterapiou vo forme sublingválnych tabliet (liek Acarizax®), zvyšok pacientov sa lieči sublingválnou imunoterapiou vo forme kvapiek (liek Staloral® 300).

Podiel pacientov so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou a rinokonjunktivitídou, ktorí užívali nazálne kortikosteroidy ako súčasť symptomatickej liečby predstavoval 75,80 %. Najviac používané liečivo predstavoval mometazón ako súčasť symptomatickej liečby.

Podiel pacientov so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou a rinokonjunktivitídou, ktorí užívali orálne antihistaminiká s imunoterapiou predstavoval 9,95 %. Najviac používaným liečivom bol desloratadín  v kombinovanej terapii s imunoterapiou.

Podiel pacientov so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou a rinokonjunktivitídou, ktorí užívali orálne antihistaminiká ako súčasť symptomatickej liečby predstavoval 86,45 %. Najviac používané liečivá boli desloratadín a rupatadín ako súčasť symptomatickej liečby.

Záver: V realizovanom prierezovom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti poskytovanej dospelým pacientom so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou. Získané údaje poskytujú podrobné a celoplošné informácie o prerozdelení liečebných alternatív a nákladovosti rinitídy alebo rinokonjunktivitídy u dospievajúcich a dospelých pacientov, ktoré je možné použiť na modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Tabuľka 1: Využívanie zdravotnej starostlivosti (frekvencia) a náklady na jednu návštevu podľa odhadov panelu odborníkov

Využívanie zdravotnej starostlivosti (ZS)Frekvencia podľa roku liečbyNáklad za jednu návštevu
Rok 1Rok 2Rok 3Roky 4 – 9
Využívanie ZS pri užívaní AIT
Prvá návšteva u KIA1176,08 €
Akákoľvek iná návšteva KIA221,241,241,0515,26 €
Praktický lekár30,240,240,240,247,40 €
ORL ambulancia40,650,270,160,164,49 €
Pneumologická ambulancia50,020,010,010,0111,34 €
Využívanie ZS bez AIT
Prvá návšteva u KIA1176,08 €
Akákoľvek iná návšteva KIA221,241,241,2415,26 €
Praktický lekár30,470,390,390,397,40 €
ORL ambulancia41,180,370,160,244,49 €
Pneumologická ambulancia50,020,010,010,0111,34 €

KIA = klinická imunológia a alergológia

1Náklady na prvú návštevu u KIA sú zložené z nákladov na špecializovanú ambulantnú starostlivosť u KIA (ŠAS), vrátane: cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom. Opätovné lekárske vystavenie receptov a/alebo poukazov na základe požiadavky pacienta. Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie). Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom špecializovanej starostlivosti. Započítané sú aj nasledovné SVLZ: automatizované počítanie komplexného krvného obrazu: Hb, Er, Htk, indexov Er, Le a päťparametrového diferenciálneho obrazu+ApEO; imunoglobulíny mimo IgE; špecifické IgE; ANA skríning; spirometrické vyšetrenie; bronchodilatačný test; komplexné sérologické vyšetrenie; biochemické vyšetrenie krvi.
2Náklady na akúkoľvek návštevu zahŕňajú: ŠAS KIA a nasledujúce SVLZ: automatizované počítanie komplexného krvného obrazu: Hb, Er, Htk, indexov Er, Le a päťparametrového diferenciálneho obrazu+ApEO, imunoglobulíny vrátane špecifických IgE; výter z nosa; biochemické vyšetrenie krvi.
3Náklady na praktického lekára sú zložené z nasledujúcich SVLZ: dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, komplexné biochemické vyšetrenia krvi.
4Náklady na ORL ambulanciu sú zložené z nasledovných SVLZ: dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, endoskopické vyšetrenie nosových dutín a (alebo) nosohltana.
5Náklady na pneumologickú ambulanciu sú zložené z nasledovných SVLZ:  dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, edukácia pacienta, nácvik a kontrola správnej inhalačnej techniky, spirografické vyšetrenie na stanovenie exspiračných a inspiračných parametrov,  rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých orgánových systémov.

Tabuľka 2: Zastúpenie nazálnych kortikosteroidov s imunoterapiou alebo ako súčasť symptomatickej liečby v reálnej praxi pri liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou

Názalny kortikosteroidNázalny kortikosteroid + imunoterapiaNázalny kortikosteroid + symptomatická liečba
Beklomatazón0,00 %1,53 %
Flutikazón31,18 %31,18 %
Mometazón41,72 %44,08 %
Flutikazónfuroát27,10 %23,21 %
Spolu100,00 %100,00 %

Tabuľka 3: Zastúpenie orálnych antihistaminík s imunoterapiou alebo ako súčasť symptomatickej liečby v reálnej praxi pri liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou alergickou rinitídou alebo rinokonjunktivitídou

Orálne antihistaminikumOrálne antihistaminikum + imunoterapiaOrálne antihistaminikum + symptomatická liečba
Loratadin6,18 %6,18 %
Desloratadín26,45 %22,63 %
Ketotifén0,00 %0,76 %
Fexofenadín8,89 %9,66 %
Rupatadín23,40 %22,63 %
Bilastín11,18 %11,95 %
Levocetirizín17,71 %20,00 %
Cetirizín6,18 %6,18 %
Spolu100,00 %100,00 %

Posledná aktualizácia: 04.03.2022

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás