Legislatíva a lieková politika

Regulácia cien a úhrad liekov v SR. Legislatíva a metodika v systéme kategorizácie a cenotvorby.

Publikácia prináša podrobný prehľad regulácií v liekovej politike na Slovensku a poskytuje základný zdroj informácií potrebných pre orientáciu v tejto oblasti. Obsahuje komplexné informácie od analýzy subjektov zúčastňujúcich sa na procesoch liekovej politiky, až po legislatívne a metodické opatrenia, systém tvorby cien a stanovenie úhrady až po termíny konaní a postup pri podávaní žiadostí o cenu a úhradu liekov. Môže slúžiť ako príručka pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s reguláciami v liekovej politike, vrátane pracovníkov farmaceutických spoločností, zdravotných poisťovní a iných inštitúcií v sektore zdravotníctva. 

Jedenáste vydanie publikácie zahŕňa všetky zmeny v oblasti regulácie cien a úhrad liekov na Slovensku, ktoré prináša novela Zákona 362/2011 Z. z., účinná od 1.8.2023 a upravila aj Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Medzi najdôležitejšie úpravy zahrnuté v novele patria:

  • Zaraďovanie/vyraďovanie liekov na ojedinelé ochorenia a inovatívnu liečbu do ZKL
  • Zmena indikačných obmedzení pre lieky na ojedinelé ochorenia a inovatívnu liečbu
  • Rozšírenie povinnosti uzatvorenia zmluvy s MZ SR
  • Rozšírenie možností pre získanie štatútu osobitnej cenovej regulácie
  • Úprava podmienok revízie úhrad pri vstupe prvého generického/biologicky podobného lieku
  • Úprava požiadaviek pre úhradu správneho poplatku pri podaní žiadostí

Pre lepšiu prehľadnosť sú všetky časti týkajúce sa legislatívnych zmien označené modrou farbou a odkazy na príslušné znenie legislatívy sú v publikácii uvedené v referenciách pod čiarou.

Publikácia je dostupná v elektronickej forme (formát pdf) v slovenskom aj anglickom jazyku, obidve jazykové verzie s vlastným ISBN kódom a plne citovateľné. Súčasťou publikácie je aj súhrnná prezentácia v slovenskom a anglickom jazyku.

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás