Kvantifikácia veľkosti celkovej populácie pacientov s hereditárnym angioedémom v SR

Martina Ondrušová1, Monika Maronová1, Martin Suchanský1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

 Úvod: Hereditárny angioedém (HAE) je dedičné ochorenie s autozomálne dominantným prenosom, ktoré je spôsobené najčastejšie mutáciou génu SERPING, ktorý kóduje C1 inhibítor. Ochorenie sa prejavuje náhlymi relapsujúcimi závažnými až život ohrozujúcimi záchvatmi opuchov kože a slizníc v akejkoľvek časti tela, pričom najrizikovejšie sú laryngeálne opuchy pre nebezpečenstvo asfyxie. HAE je heterogénne ochorenie s komplexnou patofyziológiou a ojedinelým výskytom, pričom mnohí z postihnutých o svojej diagnóze nevedia. Odhad prevalencie je približne 1:50 000 až 1:100 000, nezávisle od etnika. Hoci priemerný vek nástupu symptómov pri C1-INH-závislom HAE je medzi 8. a 12. rokom života, klinické príznaky sa môžu vyskytnúť v ktoromkoľvek veku.

Cieľ: Cieľom prierezovej kvantitatívnej databázovej štúdie bolo zistiť početnosť chorých a odhadnúť veľkosť cieľovej populácie pacientov, ktorí spĺňajú indikáciu na liečbu liečivom lanadelumab v zmysle platnej indikácie podľa SPC. Podľa aktuálnej platného SPC je lanadelumab indikovaný pre rutinnú prevenciu rekurentných atakov hereditárneho angioedému u pacientov vo veku 12 rokov a starších. Súčasne sa v štúdii analyzovali vybrané charakteristiky registrovaných pacientov, ako aj dostupné epidemiologické parametre, napr. frekvencia výskytu ochorenia vzhľadom na pohlavie, vek, jednotlivé typy ochorenia, laboratórne parametre, frekvencia a závažnosť záchvatov a ich zmeny po profylaktickej liečbe.

Metodika: Zdrojom dát v predkladanej štúdii bol z Národný register pacientov s hereditárnym angioedémom, ktorý zbiera a vedie aj centrálne pre celé Slovensko Centrum pre HAE v Martine. Z registra boli pre účely analýzy sprístupnené výlučne anonymizované dáta pacientov bez možnosti akejkoľvek identifikácie jednotlivca či dispenzarizujúceho lekára a k dispozícii neboli ani žiadne osobné údaje pacientov s výnimkou veku v čase stanovenia diagnózy a pohlavia. Pre takýto typ analýz sa nevyžaduje súhlas Etickej komisie. Zozbierané údaje sa analyzovali pomocou štandardných metód deskriptívnej štatistiky.

Výsledky: Výpočet veľkosti cieľovej populácie pacientov s HAE na Slovensku vychádza z počtu 126 všetkých pacientov s HAE mužského aj ženského pohlavia spolu, registrovaných k 31.12.2019 v centrálnom registri pacientov s HAE v SR. Z tohto počtu prežívalo k uvedenému dátumu 88 pacientov, 22 chorých zomrelo a u 16 pacientov nebolo možné určiť ich vitálny status.

Na základe vyššie uvedených početností sa pri výpočte cieľovej populácie pristúpilo k dvom scenárom, pričom v realistickom scenári sa vzali do úvahy iba pacienti, ktorí mali uvedené všetky informácie v rámci registra. Do maximalistického scenáru boli započítaní všetci pacienti z realistického scenára, ako aj pacienti, u ktorých neboli dostupné informácie v rámci inklúznych a exklúznych kritérií (maximalistický scenár je uvedený vo výsledkoch nižšie v zátvorkách).

Z kohorty 88 prežívajúcich pacientov s HAE (maximalistický scenár 104 pacientov) sa identifikovala podskupina 86 prevalentných pacientov (maximalistický scenár 102 pacientov), ktorí boli diagnostikovaní do konca roku 2018, čo zodpovedá odhadu hrubej miery prevalencie HAE na Slovensku 0,790 (maximalistický scenár 0,937) na 50 000 obyvateľov SR. Ďalší dvaja žijúci sú pacienti novo-diagnostikovaní v roku 2019 so zodpovedajúcou hrubou mierou incidencie 0,037 na 100 000 obyvateľov (maximalistický scenár 2 pacienti, incidencia 0,037 na 100 000 obyvateľov). V rámci každej podskupiny (pacienti s HAE diagnostikovaní do 31.12.2018, resp. v priebehu roka 2019) sa zisťovali počty pacientov podľa typu HAE. V kohorte prevalentných do roku 2018 sa registrovalo 75 pacientov s HAE I. typu (maximalistický scenár 85 pacientov), 9 chorých malo HAE II. typu (maximalistický scenár 10 pacientov), žiadnemu pacientovi sa nediagnostikoval HAE III. alebo iného typu (maximalistický scenár 2 pacienti) a u dvoch chorých nebol uvedený žiadny typ ochorenia (maximalistický scenár 5 pacientov). Z dvoch novo-diagnostikovaných pacientov v roku 2019 mal jeden HAE I. typu a jeden HAE II. typu, zatiaľ čo ostatné typy ochorenia neboli zastúpené (rovnaké početnosti aj v prípade maximalistického scenáru).  Do ďalšej analýzy sa prevzali len pacienti s HAE I. alebo II. typu (v maximalistickom scenári aj pacienti bez informácie o type HAE). Po sčítaní týchto pacientov z podskupín prevalentných (ku koncu roka 2018), ako aj novo-diagnostikovaných chorých (v roku 2019) sa identifikovalo spolu 86 pacientov (maximalistický scenár 102 pacientov) s HAE I. alebo II. typu (v maximalistickom scenári aj bez informácie o type HAE). Do ďalšej analýzy sa v zmysle indikácie liečiva lanadelumab prebrala skupina 73 dospelých pacientov (maximalistický scenár 56) vo veku 12 a viac rokov (v maximalistickom scenári sa počítalo aj s pacientami, ktorí nemali uvedenú informáciu o veku) a ďalej sa zisťovala aktuálne prebiehajúca profylaktická liečba HAE v rámci tejto kohorty. Identifikovala sa podskupina 50 chorých (maximalistický scenár 89 pacientov), ktorí sú nastavení na liečbu, ďalej podskupina 19 pacientov bez profylaxie (maximalistický scenár 21 pacientov), v rámci registra sú evidovaní aj dvaja pacienti s non-komplianciou pri profylaktickej liečbe (tzn. liečba je im predpísaná, ale nepodávaná) a v dvoch prípadoch (maximalistický scenár 10 prípadov) informácia o preventívnej liečbe nebola uvedená. V poslednom kroku štúdie sa prevzala iba množina 69 pacientov (maximalistický scenár 87 pacientov) na profylaxii a bez profylaxie (v maximalistickom scenári sa počítalo aj s pacientami, ktorí nemali uvedenú informáciu o liečbe), u ktorých sa štatisticky analyzovala frekvencia a závažnosť záchvatov angioedému. V zmysle indikačného obmedzenia liečiva lanadelumab sa identifikovalo 8 pacientov (maximalistický scenár 47 pacientov) s ročnou frekvenciou záchvatov v počte 10 a viac, pričom tento počet tvoril cieľovú populáciu pacientov v zmysle navrhovaného indikačného obmedzenia.

Záver: V predkladanej celoslovenskej deskriptívnej prierezovej epidemiologickej štúdii sa zisťovali početnosti a vybrané charakteristiky registrovaných pacientov s hereditárnym angioedémom, ako aj odhad veľkosti cieľovej populácie pacientov vhodných na profylaktickú terapiu liečivom lanadelumab v dvoch scenároch v zmysle platnej indikácie podľa SPC.

Posledná aktualizácia: 23.09.2020


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás