Kvantifikácia populácie pacientok s HR+/HER2+ karcinómom prsníka v začiatočnom štádiu ochorenia po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe pred menej ako jedným rokom

Martina Ondrušová1, Monika Maronová1, Martin Suchanský1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Karcinóm prsníka je v súčasnosti (s výnimkou nemelanómových nádorov kože) najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným nádorom u žien, vo väčšine vyspelých krajín sveta, vrátane Slovenska. Zatiaľ čo incidencia má globálne rastúci trend, mortalita klesá vo vysoko rozvinutých krajinách, avšak v rozvojových krajinách narastá v dôsledku obmedzeného skríningu a nižšej efektivity liečby. Za všeobecne akceptovaný faktor rozvoja karcinómu prsníka sa považuje vplyv hormónov, pričom aj väčšina zistených rizikových faktorov (napr. skorý začiatok menarché, nuliparita, užívanie hormonálnych kontraceptív) pravdepodobne súvisí s kumulatívnou expozíciou prsníka stimulačným účinkom ovariálnych hormónov. Nadmerná hormonálna stimulácia vedie k zvýšenej bunkovej proliferácii a v dôsledku toho k vyššej pravdepodobnosti genetických chýb pri bunkovom delení. Riziko ochorenia narastá aj s vekom, ďalej prítomnosťou určitých genetických faktorov, ale aj zvýšenou konzumáciou alkoholu a nedostatkom fyzickej aktivity. U mužov ide o extrémne vzácne ochorenie s nepriaznivou prognózou.

Približne 70 % nádorov prsníka je hormonálne pozitívnych, to znamená, že expresia hormonálnych receptorov je ≥ 10 %. Približne v jednom z 5 až 6 prípadov karcinómu prsníka obsahujú nádorové bunky mutáciu v géne HER2. HER2 pozitívne (HER2+) karcinómy prsníka majú tendenciu byť agresívnejšie ako iné typy karcinómov prsníka. Diagnostika HER2+ karcinómov sa realizuje najčastejšie imunohistochemicky (IHC), kedy sa zisťuje prítomnosť nadprodukcie HER2 proteínu v nádorových bunkách, alebo pomocou FISH/CISH (fluorescentnej/chromogénnej in situ hybridizácie), kedy sa zisťuje nadbytok kópií génu HER2 v nádorových bunkách. Vo všeobecnosti je však v diagnostike HER2+ karcinómov stále problémom jej presnosť, najmä pri hraničných výsledkoch. HER2+ karcinómy prsníka sú menej citlivé na hormonálnu liečbu, avšak dostupná a veľmi efektívna je špecifická cielená liečba.

Globálny výskyt ochorenia: Podľa aktuálnych odhadov IARC WHO sa v roku 2018 globálne diagnostikovalo 2 088 849 prípadov ZN prsníka u žien, čo predstavuje ASR-W incidenciu (štandardizovanú priamou metódou na svetovú štandardnú populáciu) 46,3/100 000 žien a v Európe sa priemerná ASR-W incidencia odhadovala na 74,4/100 000. V sledovanom roku 2018 zomrelo v dôsledku ZN prsníka celosvetovo 626 679 žien, čo predstavovalo ASR-W mortalitu 13,0/100 000. V krajinách Európy sa odhadovala priemerná ASR-W mortalita na 14,9/100 000.

Deskriptívna epidemiológia v SR: V poslednom štatisticky spracovanom a publikovanom roku 2011 sa podľa údajov z Národného onkologického registra (NOR) SR na Slovensku registrovalo 2 803 nových prípadov karcinómu prsníka u žien, čo predstavovalo hrubú incidenciu (crude rates – CR) 101,19/100 000 a ASR-W incidenciu 60,88/100 000 žien. Predikcia počtu novodiagnostikovaných pacientok v SR pre r. 2020 predstavuje 3 727 chorých (CR incidencia 52,13/100 000, ASR-W 33,26/100 000.) ASR-W incidencia ochorenia u žien v SR má podľa výsledkov joinpoint regresnej analýzy signifikantne stúpajúci trend s jedným zaznamenaným bodom zlomu v roku 1981 a prislúchajúcimi dvoma časovými úsekmi: v období rokov 1968-1981 stúpala ASR-W incidencia medziročne v priemere o  0,93 % (p<0,05), po roku 1981 sa jej nárast zrýchlil na 2,25 % (p<0,05).

Podľa oficiálnej štatistiky príčin úmrtí publikovanej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR v poslednom spracovanom roku 2018 zomrelo na Slovensku na karcinóm prsníka 1 046 žien, čo predstavovalo CR mortalitu 37,27/100 000, ASR-W mortalitu 16,60/100 000. Predikcia pre r. 2020 predstavuje 1 088 žien (CR mortalita 38,66/100 000, ASR-W mortalita 17,13/100 000.) Pri vývoji ASR-W mortality u žien medzi rokmi 1968-2018 v SR sa pozoruje štatisticky významný mierne rastúci trend s priemerným percentuálnym nárastom ročne o 0,82 % (p<0,05). Na začiatku sledovania v roku 1968 stúpala mortalita do roku 1971 štatisticky nevýznamne medziročne o 6,09 %, (p>0,05), v nasledujúcom dlhšom období rokov 1971-1999 bol nárast štatisticky významný o 0,98 % (p<0,05) ročne. Od roku 1999 do roku 2009 sa vývoj trendu ASR-W mortality zmenil na signifikantný pokles s ročnou zmenou -2,27 % (p<0,05), ktorý od roku 2009 až do konca sledovaného obdobia (v roku 2018) vystriedal signifikantný nárast úmrtnosti s medziročnou zmenou o 2,38 % (p<0,05).

Údaje o zastúpení klinických štádií novodiagnostikovaných karcinómov prsníka za roky 2000-2011 sa prevzali z publikácií NOR SR. Na analýzu vývoja časového trendu a predikcií klinických štádií incidencie karcinómu prsníka sa použil log-lineárny model joinpoint regresnej analýzy. Počet ochorení diagnostikovaných v II. klinickom štádiu ostáva dlhodobo stabilizovaný a klesá počet ochorení v III. (výrazne) a IV. (mierne) klinickom štádiu. Zastúpenie klinických štádií karcinómov prsníka v čase diagnostiky u žien v poslednom publikovanom roku 2011 sa pozorovalo v nasledovných proporciách: I. klin. št. 34,0 %, II. klin. št. 35,7 %, III. klin. št. 18,8 %, IV. klin. št. 10,0 % a neznáme klin. št. 1,5 %. Predpokladaná proporcia klinických štádií zo súčasných národných dát pre rok 2020 sa odhaduje na 39,9 % prípadov diagnostikovaných v I. klinickom štádiu; 32,6 % v II.; 15,8 % v III.; 11,5 % vo IV. a 0,2 % v nezatriedenom klinickom štádiu.

Cieľ: Cieľom prekladanej analýzy bolo vyhodnotiť veľkosť cieľovej populácie dospelých pacientok s karcinómom prsníka v začiatočnom štádiu (t. j. klinické štádiá I-III.b), pozitivitou na hormonálne receptory (HR+) a súčasne s nadmernou expresiou/amplifikáciou HER2 (HER2+), ktoré ukončili adjuvantnú liečbu na báze trastuzumabu pred menej ako jedným rokom, t. j. v zmysle platnej indikácie na liečbu liečivom neratinib. Odhad sa realizoval na základe výstupov z deskriptívnej epidemiologickej analýzy aktuálnych dát z národných databázových systémov SR. Ďalším podkladom pre odhad veľkosti populácie vhodnej na liečbu neratinibom bola prierezová deskriptívna štúdia, realizovaná s cieľom kvantifikácie podielu HR+ a HER2+ pacientok s karcinómom prsníka na základe výsledkov imunohistochemických vyšetrení.

Materiál a metodika: Podklady pre výpočty deskriptívnej epidemiológie karcinómu prsníka u žien sa získali z národných databáz a výstupov Národného onkologického registra (NOR) SR (sumárne z národného epidemiologického portálu zhubných nádorov, ktorý analyzoval dáta v rokoch 1968-2003 a bol dostupný do roku 2009 a ďalej z výročných správ NOR SR) a zo Štatistického úradu SR a z celosvetových databázových výstupov IARC WHO o incidencii, mortalite, prevalencii a prežívaní pacientov. Na analýzu vývoja trendu incidencie a mortality v čase sa použil log-lineárny model joinpoint regresnej analýzy s využitím softvéru Joinpoint Regression Program. Zastúpenie klinických štádií novodiagnostikovaných prípadov karcinómu prsníka u žien na Slovensku sa spracovalo z dostupných národných dát (r. 2000-2003 a 2006‒2011) a z predikcií (r. 2004, 2005 a 2012–2020), pričom výsledný vývoj nezohľadňuje zmeny v TNM klasifikáciách.

Do prierezovej deskriptívnej štúdie, realizovanej na pracoviskách patológie, sa vyzbierali informácie o 1 605 novodiagnostikovaných pacientkach s karcinómom prsníka v roku 2017. Tento podiel predstavoval 46,63 % z predpokladaného celkového počtu všetkých novodiagnostikovaných prípadov v SR v danom roku a výsledky podielového zastúpenia HR+ a HER2+ prípadov sú preto reprezentatívne pre celú populáciu pacientok v SR. Analýzou sa zistil stav HR+ u 68,33 % novodiagnostikovaných pacientok a z nich 13,79 % pacientok malo histologicky dokázanú pozitivitu na HER2.

Pre kvantifikáciu pacientok s karcinómom prsníka v SR vhodných na liečbu neratinibom sa zistené podiely HR+/HER2+ aplikovali na odhady klinických štádií z výstupov národných databázových systémov.

Výsledky: Výpočet veľkosti cieľovej populácie pacientok vhodných na liečbu neratinibom vychádza z odhadov  3 727 novodiagnostikovaných pacientok s karcinómom prsníka na Slovensku v roku 2020. V ďalšom kroku sa vypočítal počet pacientok v začiatočných (nemetastatických) štádiách ochorenia, ktorý bol, podľa percentuálnych predikcií klinických štádií pre rok 2019, tvorený 1 487 pacientkami v štádiu I., 1 215 v štádiu II., a 589 v štádiu III., tzn. celkový počet predstavoval 3 291 pacientok v štádiách I.-III. Z tohto podielu pacientok sa, na základe aplikácie výsledkov prierezovej deskriptívnej štúdie, zistil počet n = 2 249 pacientok s HR+ nádorom (68,33 %), pričom 310 z nich (13,79 % ) bolo zároveň histologicky HER2+. V zmysle platnej SPC indikácie liečiva neratinib sa do finálneho výpočtu cieľovej populácie prevzali len pacientky s ukončenou adjuvantnou liečbou na báze trastuzumabu, a to v období kratšom ako jeden rok (12 mesiacov). Podiel takýto pacientok predstavuje podľa výsledkov aktuálneho rozsiahleho prieskumu na deviatich centrách manažujúcich pacientky s karcinómom prsníka 74,61 %, a teda zodpovedá výslednému počtu 231 pacientok (príloha č. 1).

Záver: V predkladanej analýze sa na základe aktuálnych dostupných národných epidemiologických dát a výstupov štúdie o výskyte HR+/HER2+ karcinómov prsníka na Slovensku odhadla veľkosť cieľovej populácie pacientok s počiatočným klinickým štádiom ochorenia po adjuvantnej liečbe na báze trastuzumabu pred menej ako jedným rokom, v súlade s platnou SPC indikáciou tohto liečiva.

Publikácia je dostupná v slovenskom jazyku. V prípade, že máte záujem o fulltext publikácie s podrobnými výsledkami, kontaktujte nás.

Posledná aktualizácia: 21.04.2020

Príloha č. 1: Odhad veľkosti cieľovej populácie HR+/HER2+ pacientok s počiatočným klinickým štádiom karcinómu prsníka v SR po adjuvantnej liečbe na báze trastuzumabu pred menej ako jedným rokom. Výpočet pre aktuálny r. 2020.


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás