Kvantifikácia počtu dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým ROS+ karcinómom pľúc v SR

Martina Ondrušová1, Martin Suchanský1 , Martina Bónová1

1 Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Zhubný nádor pľúc (diagnóza C34 podľa MKCH), ktorý patril k zriedkavým ochoreniam na začiatku 20. storočia, je v súčasnosti najčastejšou malignitou u mužov vo väčšine krajín sveta. Napriek pokrokom vo výskume prekročila epidemiologická závažnosť tohto ochorenia celosvetovo hranice tretieho milénia. U žien sa vyskytuje na 3. mieste, hneď po karcinóme prsníka a karcinóme kolorekta. Z histologického hľadiska tvoria majoritnú časť všetkých zhubných nádorov pľúc (približne 85 %) nemalobunkové karcinómy (NSCLC, non-small cell lung carcinoma). Medzi génovými zmenami sa najčastejšie detekuje mutácia p53, ktorá býva pri 80 % malobunkových a 50 % nemalobunkových nádorov. Často sa vyskytuje aj zvýšená expresia niektorých onkogénov zo skupiny c-myc. V 1 % až 2 % NSCLC prípadov je prítomná prestavba génu ROS1 (receptorová tyrozínkináza).

Cieľ: Cieľom predkladanej analýzy je zhodnotiť veľkosť celkovej cieľovej populácie pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorá spĺňa indikačné kritéria pre liečbu liekom Xalkori. Liek je indikovaný v monoterapii na liečbu dospelých pacientov s ROS1-pozitívnym pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc.  Z tohto dôvodu sa zrealizovala deskriptívna epidemiologická štúdia z národných hard-dát doplnená o lokálne deskriptívne vstupy z výsledkov mikroskopických vyšetrení podľa druhu zhubného nádoru. Vzhľadom na absenciu dostupných a aktuálnych údajov o počte pacientov s ROS pozitívnym NSCLC sa pri kalkulácii predpokladaného počtu pacientov vhodných na liečbu liekom Xalkori v indikácii liečby ROS1 NSCLC pristúpilo ku kombinácií rôznych publikovaných údajov, predikcií, predložených žiadosti a výsledkov kvantitatívnych štúdií.

Materiál a metodika: Podklady pre výpočty deskriptívnej epidemiológie zhubných nádorov pľúc uvedené v nasledujúcom texte sa získali z národných databáz a výstupov Národného onkologického registra (NOR) SR (sumárne z národného epidemiologického portálu zhubných nádorov, ktorý analyzoval dáta v r. 1968-2003 a bol dostupný do r. 2009 a ďalej z ročeniek NOR SR), zo Štatistického úradu SR, z údajov zdravotných poisťovní v SR zverejnených na portáli MZ SR a z celosvetových databázových výstupov IARC WHO o incidencii, mortalite, prevalencii a prežívaní pacientov. Do výpočtu sa vzala celá populácia prežívajúcich pacientov s karcinómom pľúc. Zastúpenie klinických štádií sa spracovalo z dostupných národných dát (r. 1978-2012) a z predikcií (r. 2013 až 2021), pričom vývoj nezohľadňuje zmeny v TNM klasifikáciách. Zastúpenie podielov histologických podtypov jednotlivých zhubných nádorov a výskytu definovaných genetických mutácií sa prebralo z lokálnych epidemiologických štúdií týkajúcich sa daného zhubného nádoru, prípadne zo žiadosti o podmienené zaradenie lieku indikovaného na ROS1 pozitívny NSCLC, zverejnenej na portáli MZ SR.

Výsledky:
Deskriptívna epidemiológia  zhubných nádorov pľúc v SR: Na Slovensku predstavoval karcinóm pľúc v poslednom štatisticky spracovanom a publikovanom r. 2012 druhý najčastejšie novodiagnostikovaný zhubný nádor u mužov a piaty u žien (s výnimkou ne-melanómových nádorov kože). Štandardizovaná incidencia (na svetovú štandardnú populáciu, ASR-W) karcinómu pľúc u mužov v SR počas celého sledovaného obdobia rokov 1968–2012 štatisticky nevýznamne stúpala s medziročnou priemernou zmenou 0,04 % (p>0,05) (AAPC). ASR-W mortalita kopíruje krivky incidencie na mierne nižších hodnotách, zaznamenal sa štatisticky nesignifikantný nárast od r. 1968 až do posledného analyzovaného roku (medziročne o AAPC rovné 0,01 %).

U žien v SR je situácia odlišná, ASR-W incidencia karcinómu pľúc počas celého sledovaného obdobia (roky 1968–2011) signifikantne stúpala v priemere o 1,67 % ročne (p<0,05) (AAPC). ASR-W mortalita v dôsledku zhubného nádoru priedušiek a pľúc u žien v SR mala v sledovanom období rokov 1968–2020 štatisticky signifikantný rastúci trend o 1,09 % ročne (p<0,05) (AAPC).

V rámci vývoja klinických štádií ochorenia sa u mužov v SR dlhodobo zaznamenáva nepriaznivý trend poklesu počtu novodiagnostikovaných ochorení karcinómu pľúc v I. a II. klinickom štádiu, relatívne stabilizované hodnoty v III. klinickom štádiu a signifikantný nárast počtov ochorení v IV. klinickom štádiu (pri súčasne klesajúcom podiele pacientov v nezatriedenom klinickom štádiu). U žien sa, naopak, zaznamenáva mierny nárast počtu ochorení diagnostikovaných v I. klinickom štádiu, na úkor II. klinického štádia, kde je počet pacientov minimálny. Počet ochorení v III. klinickom štádiu je dlhodobo stabilizovaný a podiel pacientiek vo IV. klinickom štádiu prudko narastá. Nakoľko však nie je možné zohľadniť zmeny v jednotlivých používaných TNM klasifikáciách a zároveň NOR SR nepublikuje výsledky validácie vlastných dát, nie je možné analyzovať, do akej miery sa na týchto zmenách podieľajú systémové administratívne vplyvy alebo reálny vývoj klinických dát.

Pri výpočte veľkosti cieľovej populácie pacientov s pokročilým ROS1+ NSCLC sa do analýz konzervatívne prebrala celá prevalentná populácia pacientov so zhubnými nádormi pľúc, bez ohľadu na vekové kritériá (i napriek faktu, že krizotinib  je indikovaný až pacientom od 18.roku života), t.j. 5 305 chorých. V rámci prevalentného ramena chorí s NSCLC predstavovali podiel 80,05 % (n=4 247). Percentuálny podiel prevalentných pacientov s NSCLC podľa klinických štádií nie je v SR publikovaný národnými registrami. Preto sa prevzalo predikované podielové zastúpenie klinických štádií z výročných publikácií Českej onkologickej spoločnosti, podľa ktorých bolo v I. klinickom štádiu zastúpených 29,35 % pacientov (n=1 247), v II. klinickom štádiu 12,43 % pacientov (n=528), v III. klinickom štádiu 17,99 % pacientov (n=764) a vo IV. klinickom štádiu 34,31 % pacientov (n=1 457). Podľa výsledkov celoslovenskej deskriptívnej štúdie bol podiel pacientov v IIIa štádiu 34,03 % pacientov (n=260) a v IIIb štádiu 65,97 % pacientov (n=504). Z klinického štádia I až IIIa (n=2 035) v priebehu jedného roka sprogreduje do klinického štádia IIIb alebo IV (pokročilé štádium) približne 7,94 % pacientov (n=162), pričom na základe výsledkov kvantitatívnej štúdie 51,37 % pacientov nemalo vyšetrené ROS1 alebo vzorka nebola reprezentatívna, 47,62 % pacientov bolo ROS1 negatívnych a 1,01 % pacientov (n=2) bolo ROS pozitívnych. Z celkového počtu pacientov s pokročilým štádiom (n=1 961; t.j. klinické štádium IIIb a IV) bolo ROS1 pozitívnych 1,01 % pacientov (n=20). Počet pacientov vhodných na liečbu liekom Xalkori v prevalentnom ramene predstavoval 22 pacientov.

V ramene novodiagnostikovaných pacientov so zhubnými nádormi pľúc (n=3 154) sa rovnako aplikoval konzervatívny predpoklad 100 %-nej proporcie pacientov vo veku nad 18 rokov. Podiel pacientov s NSCLC bol odhadnutý na úrovni 80,05 % pacientov (n=2 525). Na základe predikcie publikovaných národných údajov pre rok 2021 sa na Slovensku odhaduje v novodiagnostikovanom ramene podiel pacientov v jednotlivých klinických štádiách v roku 2022 na úrovni 8,51 % pacientov (n=215) v I. klinickom štádiu, v II. klinickom štádiu 2,89 % pacientov (n=73), v III. klinickom štádiu 20,72 % pacientov (n=523) a v IV. klinickom štádiu 67,89 % pacientov (n=1 714). Podiel pacientov v III. klinickom štádiu predstavuje 34,03 % pacientov (n=178) v klinickom štádiu IIIa a v klinickom štádiu IIIb sa nachádza 65,97 % pacientov (n=345). Z celkového počtu pacientov s pokročilým štádiom (n=2 059, t.j. klinické štádium IIIb a IV.) sa odhaduje že 51,37 % pacientov nebude vyšetrených na ROS1 alebo ich vzorka nebude reprezentatívna, 47,62 % pacientov bude ROS1 negatívnych a 1,01 % pacientov (n=21) bude ROS1 pozitívnych. V ramene novodiagnostikovaných pacientov sa tak odhaduje, že v roku 2022 bude počet vhodných na liečbu liekom Xalkori 21 pacientov.

Veľkosť populácie pacientov s pokročilým ROS1+ NSCLC vhodných na liečbu liekom Xalkori v zmysle terapeutickej indikácie liečiva predstavuje v SR v odhadoch pre r. 2022 n=43 pacientov, z toho je približne 22 prevalentných pacientov a 21 novodiagnostikovaných pacientov. Pri prepočte na stredný stav dospelej populácie (4 434 753 dospelých obyvateľov v roku 2020 je pomer výskytu pacientov vhodných na liečbu ochorenia v zmysle registrovanej indikácie pri tomto konzervatívnom odhade 0,48:50 000, t. j. nižší ako 1:50 000.  (Tab. 1)

Záver: V predkladanej deskriptívnej štúdii sa analyzovala celková cieľová populácia pacientov vhodná na liečbu liekom Xalkori  podľa aktuálne platnej indikácie.

Posledná aktualizácia: 31.1.2022


Tab.č.1: Kalkulácia početnosti cieľovej populácie pacientov s pokročilým ROS1 pozitívnym NSCLC pre rok 2022 na Slovensku (v súlade so znením indikácie podľa SPC)

Kritéria cieľovej populácie podľa SPC lieku Xalkori

%

Absolútny počet

Počet všetkých prevalentných pacientov so zhubným nádorom pľúc v r. 2021*

5 305

(a) Z toho pacienti s NSCLC (1)

80,05%

4 247

Klinické štádiá I – IIIa z (a)

47,91%

2 035

Z toho ročné progresie do IIIb a IV. klinického štádia (pokročilé ochorenie)

7,94%

162

(b) Z toho ROS1 pozitívni pacienti

1,01%

2

Klinické štádiá IIIb a IV. (pokročilé ochorenie) z (a)

46,18%

1 961

(c) Z toho ROS1 pozitívni pacienti

1,01%

20

Cieľová populácia z prevalentného ramena (b+c)

22

Počet všetkých novodiagnostikovaných pacientov so zhubným nádorom pľúc v r. 2022*

3 154

Z toho pacientov s NSCLC

80,05%

2 525

Z toho pacienti v IIIb a IV. klinickom štádiu (pokročilé ochorenie)

81,24%

2 059

Z toho ROS1 pozitívni pacienti

1,01%

21

Cieľová populácia z novodiagnostikovaného ramena

21

Cieľová populácia (pokročilý ROS1 pozitívny NSCLC)

43

*pri stanovení celkového počtu pacientov so zhubným nádorom pľúc sa konzervatívne započítali všetci pacienti (bez ohľadu na vek), hoci liek Xalkori je indikovaný pre dospelých pacientov (tento predpoklad, že všetci pacienti sú starší ako 18 rokov navyšuje počet pacientov)


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás