Kolorektálny karcinóm

Využívanie a nákladovosť zdravotnej starostlivosti pri metastatickom karcinóme kolorekta.

Martina Ondrušová1, Martin Suchanský1, Mária Pšenková1, Vanda Ušáková1
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava, OÚSA, Bratislava

Úvod: Zhubné nádory hrubého čreva a konečníka patria svojou početnosťou medzi významné lokalizácie vo vyspelých štátoch sveta. Slovenská republika (SR) sa zaraďuje početnosťami ochorenia (predovšetkým u mužov) medzi krajiny s najvyššími odhadmi incidencie v aktuálnych rokoch.

Cieľ: Na Slovensku nie sú dostupné aktuálne oficiálne údaje o zastúpení liečebných algoritmov pri metastatickom karcinóme kolorekta (mCRC) podľa línií liečby, ani údaje o nákladovosti liečby a využívanej zdravotnej starostlivosti. Taktiež doteraz nebol publikovaný prieskum týkajúci sa názoru odborníkov o účinnosti a bezpečnosti v súčasnosti dostupnej terapie a ich preferencií a povedomia ohľadom nových možností liečby. Nie sú dostupné ani aktuálne údaje o ekonomickej záťaži spôsobenej mCRC a nákladové dáta potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti. Z tohto dôvodu sa realizoval prierezový kvalitatívny prieskum využívania zdravotnej starostlivosti a nákladovosti pri mCRC.

Materiál a metodika: Údaje o využívaní zdravotnej starostlivosti podľa definovaných spôsobov liečby ochorenia u dispenzarizovaných pacientov s mCRC sa získali formou kvalitatívneho prieskumu (Delphi panel). Do pracovnej skupiny sa vybrali štyria odborníci na manažment mCRC z celého Slovenska podľa predpokladaného najväčšieho počtu dispenzarizovaných pacientov (OÚSA, Bratislava, NOÚ, Bratislava, VOÚ, Košice). Členovia odbornej pracovnej skupiny v spolupráci s epidemiológom vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník o využívaní zdrojov a zdravotnej starostlivosti o pacientov mCRC podľa zadefinovaných kritérií. Využívanie zdravotnej starostlivosti bolo rozdelené, v súlade s požiadavkami farmako-ekonomického modelovania pri mCRC, na zdravotnú starostlivosť pri aktívnej liečbe a pri najlepšej podpornej liečbe (tzv. „BSC“) pred progresiou ochorenia, počas akejkoľvek liečby po progresii ochorenia a v terminálnom štádiu ochorenia. Hodnotili sa tiež náklady na nežiaduce účinky uvedených spôsobov liečby a podielové zastúpenie pacientov na jednotlivých druhoch liečiv v 3. a 4. línii liečby mCRC. Členovia odbornej pracovnej skupiny najskôr vyplnili za svoje pracoviská dotazníky vo forme pred-definovaných štatistických výstupov. Následne sa sumárne štruktúrované kvantitatívne premenné (bez možnosti identifikácie jednotlivca) analyzovali pomocou charakteristík deskriptívnej štatistiky, kvalitatívne premenné sa sumarizovali vo frekvenčných tabuľkách.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s mCRC v SR sa hodnotili z nasledovných zdrojových údajov: náklady na lieky sa hodnotili podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie a náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií a výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach a výkonov zmluvne ustanovených pre r. 2016 medzi všetkými troma poisťovňami a 21 slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, podľa údajov zverejnených v Centrálnom registri zmlúv a na webových stránkach všetkých zdravotných poisťovní. Náklady na zdravotnú starostlivosť podľa definovaných zdravotných stavov sa vyčíslili na priemerného pacienta počas definovanej časovej jednotky (28 dní). Náklady na nežiaduce účinky liečby sa hodnotili na jeden nežiaduci účinok najvyššieho stupňa závažnosti a na priemernú dĺžku jeho trvania až do uspokojivého vyriešenia daného nežiaduceho účinku.

Výsledky: Priemerné náklady na pacienta počas aktívnej liečby pred progresiou ochorenia predstavujú 932,01,- Eur/28 dní, z čoho majoritnú zložku (523,09,- Eur) tvoria náklady na hospitalizáciu. Priemerné náklady na tzv. BSC pred progresiou ochorenia predstavujú 469,93,- Eur/28 dní/na priemerného pacienta. Priemerné náklady na akúkoľvek zdravotnú starostlivosť po progresii ochorenia predstavujú 1 010,22,- Eur/28 dní/pacienta, z čoho najväčšiu položku predstavujú náklady na hospitalizácie (622,72,- Eur). Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť v terminálnom štádiu (jeden mesiac do predpokladaného úmrtia pacienta) predstavujú 1 248,56,- Eur/28 dní/pacienta. Náklady na nežiaduce účinky sa odhadovali v rozpätí 2 469,39,- Eur/nežiaduci účinok pri ICHS a 1 703,22,- Eur/nežiaduci účinok pri manažmente febrilnej neutropénie až po 44,43,- Eur/nežiaduci účinok pri bolesti brucha (bližšie nešpecifikovanej) a 33,70,-Eur/nežiaduci účinok Eur pri stomatitíde (bližšie nešpecifikovanej).

Pri analýze zastúpenia pacientov s mCRC na jednotlivých typoch liečby sa zistilo, že na pracoviskách respondentov až 65% prevalentných pacientov sprogredovaných do mCRC z III. klinického štádia a 42,5% prevalentných pacientov diagnostikovaných v IV. klinickom štádiu je aktuálne po absolvovaní I. a II. línii liečby, tzn. k začiatku r. 2016 môžu začať 3.-líniovú liečbu. V prípade novodiagnostikovaných chorých (tzn. tých, ktorí nemajú diagnózu stanovenú dlhšie ako rok) predstavuje tento podiel pri rýchlo progredujúcich pacientoch 65,0% a pri pacientoch, ktorí boli diagnostikovaní priamo vo IV. klinickom štádiu 30,0%.

Z podielu pacientov, ktorí ukončili 2. líniu liečby, dostane na pracoviskách respondentov 3. líniu liečby 52,0% chorých, 18,5% chorých dostane tzv. BSC a 29,5% chorých zomrie pred začatím liečby. Všetci pacienti pred 3. líniou liečby majú otestovanú prítomnosť RAS mutácie, pričom podiel RAS mutovaných vs RAS wt predstavuje 50%:50%. V 3. línii liečby (pri odpočítaní podielu pacientov na tzv. BSC“) sa najčastejšie volí tzv. „re-treatment“ predchádzajúcimi liečivami, v menšom podiele regorafenib (5,3% pri RAS mutovaných pacientoch a 3,7% pri RAS wt). Kapecitabín v monoterapii sa používa na pracoviskách respondentov v 3. línii pri 33,1% chorých u RAS mutovaných pacientoch a 8,2% pri RAS wt.

Zo všetkých pacientov z aktívnej liečby na III. línie dostane IV. líniu liečby 45,6%. Pacienti podstupujú tzv. „re-treatment“ predchádzajúcimi liečivami (alebo dostávajú tzv. „BSC“) a najčastejšie používaným liečivom v tejto línii je kapecitabín (58,10% pri RAS mutovaných a 35,1% pri RAS wt).

Záver: V predkladanom kvalitatívnom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti a liečby pri pacientoch s mCRC a náklady na poskytnutú starostlivosť podľa preddefinovaných zdravotných stavov. Získané údaje poskytujú podrobné a celoplošné informácie o nákladovosti ochorenia a môžu sa použiť ako relevantný zdroj pre prípravu farmako-ekonomických analýz v oblasti mCRC.

Posledná aktualizácia: 03.01.2017


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás