Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku.

2. aktualizované vydanie 2017

Marek Psota1, Martina Ondrušová1, Mária Pšenková1, Emil Martinka2, Adriana Ilavská3
Pharm-In, spol. s r. o. Bratislava, 2Diabetologické oddelenie, NEDÚ Ľubochňa, 3Diabetologická a interná ambulancia – Medispektrum, s.r.o., Bratislava

Úvod: Diabetes mellitus (DM) je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich závažných chronických ochorení. Zdravotný, spoločenský i sociálno-ekonomický dopad tohto ochorenia spočíva predovšetkým v jeho vysokom výskyte v populácii, nepriaznivej prognóze, v znížení kvality života chorého, ale aj v nákladoch na jeho celoživotnú liečbu. V analýzach nákladovej efektívnosti sa pri DM vo svete štandardne používa model IMS CORE Diabetes Model (CDM), ktorého štruktúra a metodika sa validovala medzinárodným panelom odborníkov z oblasti diabetológie a farmako-ekonomiky. CDM je všeobecne akceptovaný a štandardne používaný na farmako-ekonomické hodnotenia farmaceutických intervencií v diabetológii. V roku 2015 boli publikované komplexné údaje, ktoré slúžili ako potrebné vstupné dáta pre lokálnu adaptáciu CDM v časti nákladov súvisiacich s komplikáciami a manažmentom pacientov s DM vo viacerých konaniach o zaradení lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov alebo o zmene charakteristík referenčnej skupiny. Cieľom tejto publikácie je aktualizácia týchto výsledkov pre rok 2017.

Metodika: Prierezový kvalitatívny prieskum sa realizoval formou kvalifikovaného odhadu odborníkov, členov pracovnej skupiny (tzv. Delphi panel). Pracovná skupina expertov pozostávala z 15 odborníkov v oblasti diabetológie, neurológie, oftalmológie, chirurgie a cievnej chirurgie, kardiológie a kardiologickej intervencie, angiológie, dermatológie a nefrológie, ktorí v spolupráci s konzultantom spoločnosti Pharm-In vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník o využívaní zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s DM a definovaných komplikáciách ich zdravotného stavu. Údaje v dotazníku nadväzovali na štruktúru prierezovej deskriptívnej štúdie o nákladovosti kardiovaskulárnych ochorení a ich vybraných komplikácií, ktorá sa realizovala celonárodne na základe údajov poskytnutých Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. v r. 2011. Štruktúra nákladových údajov sa použila v súlade s požiadavkami najčastejšie využívaného farmako-ekonomického modelu v oblasti DM (CORE model od spoločnosti IMS Health). Všetky nákladové položky o využívaní zdravotnej starostlivosti sa aktualizovali pre r. 2017, za predpokladu, že v podielovom zastúpení pacientov, frekvencii využívania zdravotnej starostlivosti a prerozdelení liečby nenastali žiadne zmeny.

Položky o využívaní zdravotnej starostlivosti sa zisťovali pre r. 2015, špecificky pre starostlivosť o diabetického pacienta a informácie chýbajúce v štúdii sa doplnili „de novo“. Do aktuálnej analýzy sa zahrnul manažment hodnotených zdravotných stavov u všetkých pacientov s DM a s definovanými komplikáciami zdravotného stavu, ktorí boli na pracoviskách členov Delphi panelu dispenzarizovaní a aktívne liečení do polovice r. 2015.

Kvôli konzistentnosti údajov prebehlo dotazovanie respondentov (v súlade s odporúčanou metodikou pre realizáciu Delphi panelu) v dvoch etapách. V prvej etape sa dotazník validoval, pilotne vyplnil a spracoval, pričom sa odstránili nedostatky. Účastníkom prieskumu sa následne ponúkla definitívna verzia dotazníka. Aktualizácia nákladov prebiehala v júni 2017, následne sa výsledky prepísali do elektronickej formy, štatisticky sa spracovali a analyzovali.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s DM a s definovanými komplikáciami ich zdravotného stavu v SR sa hodnotili z nasledovných zdrojových údajov: Náklady na lieky sa prebrali z aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov, náklady na hospitalizácie sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie hospitalizácií podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien ukončených hospitalizácií na jednotlivých oddeleniach zmluvne ustanovených pre r. 2017 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených hospitalizácií na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady na výkony sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a váženého priemeru cien SVLZ výkonov zmluvne ustanovených pre r. 2017 medzi všetkými troma poisťovňami a všetkými slovenskými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zverejňujú (v súlade so zákonom) informácie o cenách zazmluvnených výkonov na portáli Centrálneho registra zmlúv a portáloch všetkých troch zdravotných poisťovní. Náklady sú vyjadrené na priemerného pacienta a jednu udalosť alebo definované časové obdobie.

Výsledky: Model zahŕňa všetky významné komplikácie, ktoré sa vyskytujú u pacientov s DM. Náklady boli v tomto prieskume zisťované podľa skupín komplikácií a za časové obdobie tak, ako to vyžaduje CDM. Jednotlivé náklady sa vypočítali podľa definovaných diagnóz u diabetického pacienta:

Kardio- a cerebrovaskulárne komplikácie: akútny infarkt myokardu (8 136,75 €/prvý rok [6 291,37 €/prvý mesiac] a následná starostlivosť po infarkte myokardu 2 013,14 €/rok); angina pectoris (2 969,92€/prvý rok a následne 847,39 €/rok); kongestívne zlyhanie srdca (3 469,05€/prvý rok a následne 2 963,70€/rok), cievna mozgová príhoda (CMP, 3 847,93€/prvý rok a následne 1 807,51€/rok); úmrtie v dôsledku CMP do 30 dní (2 587,68€); periférna choroba ciev (806,23 €/prvý rok a následne 468,21 €/rok).

Renálne komplikácie: hemodialýza (27 315,27€/prvý rok a následne 26 712,18€/rok); peritoneálna dialýza (5 554,87€/prvý rok a následne 4 424,67€/rok); transplantácia obličiek (21 169,41€/prvý rok a následne 3 750,50€/rok).

Očné komplikácie: laserové ošetrenie oka (81,33€/výkon, resp. 365,99 €/priemerný počet potrebných výkonov do vyriešenia komplikácie); operácia katarakty (523,65 €/výkon); následná bezprostredná starostlivosť po operácii katarakty (85,25 €/výkon); slepota (1 002,62€/prvý rok a následne 177,69€/rok).

Komplikácie súvisiace s diabetickou nohou: neuropatia (996,30 €/prvý rok a následne 330,74 €/rok); infikovaný vred predkolenia (1 405,34 €/mesiac); neinfikovaný vred predkolenia (328,36 €/mesiac); gangréna (1229,36 €/mesiac); zahojený vred predkolenia (10,63 €/mesiac); amputácia dolnej končatiny (2 219,64 €/udalosť), protéza dolnej končatiny (3 948,25€); ošetrovanie amputačného pahýľa (47,56 €/mesiac).

Nežiaduce účinky liečby diabetu: hypoglykémia závažná (652,26€/udalosť spojenú s využívaním ZS); hypoglykémia nezávažná (14,77€/udalosť spojenú s využívaním ZS); ketoacidóza (1 987,39€/udalosť spojenú s využívaním ZS); laktátová acidóza (2 832,37€/udalosť spojenú s využívaním ZS).

Vybrané aspekty manažmentu diabetika a náklady s ním spojené: Skríning dolnej končatiny diabetika ako sekundárnu prevenciu vredu predkolenia absolvuje ročne 83,33 % diabetikov a náklad spojený s týmto skríningom predstavuje 15,55 €/rok. Oftalmologický skríning diabetika absolvuje ročne 90 % pacientov a náklad spojený s týmto skríningom predstavuje 26,23 €/rok. Skríning mikroalbuminúrie je spojený s nákladom 5,34 €/vyšetrenie a skríning proteinúrie predstavuje náklad 6,29 €/vyšetrenie. Kyselinu acetylosalicylovú ako primárnu prevenciu užíva podľa výsledkov prieskumu 22,5 % pacientov s diabetom a ako sekundárnu prevenciu 92,5 % diabetikov na Slovensku. Statíny ako primárnu prevenciu užíva 45,0 % diabetikov a ako sekundárnu prevenciu 77,5 % diabetikov na Slovensku. ACE inhibítory ako primárnu prevenciu užíva 42,5 % diabetikov a ako sekundárnu prevenciu 72,5 % diabetikov na Slovensku. K intenzifikácii inzulínového režimu sa pristupuje u 65,0 % pacientov s diabetom, ktorí prekonali infarkt myokardu.

Záver: Predkladané výsledky kvalitatívneho prieskumu predstavujú aktualizáciu prvej komplexnej analýzy nákladových údajov a údajov o využívaní zdravotnej starostlivosti u pacientov s diabetes mellitus na Slovensku, ktorá sa realizovala špecificky pre potreby lokálnej adaptácie analýz nákladovej efektívnosti v oblasti diabetu. Aktualizované náklady reflektujú zmeny v úhradách platcov za vybrané výkony zdravotnej starostlivosti.

Publikácia je dostupná v slovenskom jazyku. V prípade, že máte záujem o fulltext publikácie s podrobnými výsledkami, kontaktujte nás.

Posledná aktualizácia:24.7.2017


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás