Deskriptívne charakteristiky mnohopočetného myelómu v SR a odhad výpočtu veľkosti cieľovej populácie pacientov vhodnej na liečbu ixazomibom

Deskriptívne charakteristiky mnohopočetného myelómu v SR a odhad výpočtu veľkosti cieľovej populácie pacientov vhodnej na liečbu ixazomibom.

Martina Ondrušová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Mnohopočetný myelóm (MM) je nádorové ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku nekontrolovanej klonálnej proliferácie a akumulácie nádorových plazmatických buniek v kostnej dreni. Je to pomerne zriedkavý typ zhubného nádoru, je však tretím najčastejším ochorením zo všetkých hematologických malignít, so zastúpením 10 % u belochov a približne 20 % u Afroameričanov.

Celosvetový výskyt: Podľa aktuálnych odhadov IARC WHO sa celosvetovo v r. 2018 diagnostikovalo 159 985 prípadov mnohopočetného myelómu (MM), čo predstavuje incidenciu (štandardizovanú priamou metódou na svetovú štandardnú populáciu, ASR-W) 1,5/100 000. Ochorenie je častejšie u mužov, u ktorých sa evidovalo 89 897 nových prípadov ochorenia, čo predstavovalo štandardizovanú incidenciu (ASR-W) 2,1/100 000. U žien sa registrovalo 70 088 nových prípadov (ASR-W incidencia 1,4/100 000.) V sledovanom r. 2018 zomrelo na MM celosvetovo 58 825 mužov (ASR-W mortalita 1,3/100 000) a 47 280 žien (ASR-W mortalita 0,9/100 0000.) Nárast incidencie MM, ktorý sa pozoruje najmä vo vyspelých krajinách, sa dáva do súvislosti s vyšším odborným povedomím a lepšími diagnostickými možnosťami pri tomto ochorení najmä v poslednom desaťročí.

Výskyt ochorenia na Slovensku: Podklady pre analýzu epidemiologických ukazovateľov MM v SR sa získali z národných databáz a výstupov Národného onkologického registra (NOR) SR (pričom sumárne údaje boli k dispozícii z národného epidemiologického portálu zhubných nádorov, ktorý analyzoval dáta v r. 1978-2003 a bol dostupný do r. 2009, zvyšné z ročeniek NOR SR), zo Štatistického úradu SR a z celosvetových databázových výstupov IARC WHO o incidencii, mortalite, prevalencii a prežívaní pacientov.

Hodnotenie vývoja epidemiologických ukazovateľov MM na Slovensku je komplikované vzhľadom na charakter publikovaných národných dát, ktoré sú v prípade incidencie k dispozícii len do r. 2011 (vrátane) a v prípade mortality do r. 2018 (vrátane). Tieto dáta sa však vzťahujú na celú diagnostickú skupinu C90.- (podľa MKCH), ktorá zahŕňa mnohopočetný myelóm, solitárny myelóm a plazmocytovú leukémiu. Podľa analýz podielového zastúpenia jednotlivých morfologických podtypov z celej diagnostickej skupiny C90.-, ktoré boli zverejnené z národných dát o incidencii zhubných nádorov v SR v r. 1978-2003 na webovom analytickom portáli, predstavoval mnohopočetný myelóm (diagnostická podskupina C90.0 podľa MKCH) v priemere 87,05 % (korekčný koeficient) z celej skupiny C90.- (podľa MKCH) u oboch pohlaví spolu. Literárne publikované informácie taktiež hovoria o 90% zastúpení MM z celej diagnostickej skupiny C90.- (podľa MKCH). Na základe výsledkov vývoja časových trendov štandardizovanej incidencie MM a zhubných nádorov z plazmatických buniek (diagnostická skupina C90.- podľa MKCH) a následných predikcií (do aktuálneho r. 2019) pomocou joinpoint regresnej analýzy sa predpokladá počet novodiagnostikovaných prípadov ochorení v SR v r. 2019 u mužov a žien spolu na 336, čo predstavuje hrubú incidenciu 6,1/100 000 a ASR-W incidenciu 3,03/100 000 obyvateľov. Pri aplikácii podielového zastúpenia 87,05 % MM (diagnostická podskupina C90.0 podľa MKCH) na predikciu incidencie pre r. 2019 sa predpokladá počet novodiagnostikovaných MM na n=292 (pre mužov a ženy spolu).

Vývoj štandardizovanej (ASR-W) incidencie MM a nádorov z plazmatických buniek (celá diagnostická skupina C90,- podľa MKCH) vykazuje v sledovaných rokoch 1968-2010 jeden bod zlomu (v r. 1980) a dva prislúchajúce časové trendy: v r. 1968-1980 mala incidencia signifikantne vzostupný charakter o 5,99 % medziročne, následne sa v r. 1980-2010 trend nárastu spomalil na 2,08 % (p<0,05).

Na základe výsledkov vývoja časových trendov štandardizovanej mortality a následných predikcií (do aktuálneho r. 2019) pomocou joinpoint regresie sa predpokladá počet novozistených úmrtí na MM a nádory z plazmatických buniek (celá diagnostická skupina C90.- podľa MKCH) v SR u oboch pohlaví v r. 2019 na 186 prípadov, čo predstavuje hrubú mortalitu 3,39/100 000 a ASR-W mortalitu 1,58/100 000 obyvateľov. Pri aplikácii percentuálneho zastúpenia výlučne MM (diagnóza C90.0 podľa MKCH) na celú množinu (C90.-) to predstavuje n=162 prípadov. Vývoj štandardizovanej mortality na MM je pri analýze oboch pohlaví spolu heterogénny a vykazuje v sledovaných rokoch v SR viacero bodov zlomu. V poslednom analyzovanom období r. 1996-2016 sa zaznamenáva štatisticky nesignifikantný pokles (=stabilizácia) mortality o priemernú medziročnú hodnotu -0,27 %, zmena za celé analyzované obdobie r. 1968-2016 predstavuje pri mortalite u oboch pohlaví medziročne priemerne 2,54 % (nesignifikantne). Odhad prevalencie MM (diagnózy C90.0) v SR predstavuje na základe vyššie uvedených predikcií incidencie, mortality a štatistických analýz pre r. 2019 spolu pre obe pohlavia 1 866 chorých.

Opis cieľovej skupiny pacientov vhodných na liečbu ixazomibom: Cieľová populácia pacientov vhodných na liečbu ixazomibom sa vypočítala v súlade s indikáciou liečiva podľa SPC a navrhovaného indikačného obmedzenia. Ide o dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu a majú potvrdenú vysokorizikovú cytogenetiku definovanú prítomnosťou niektorej z cytogenetických aberácií del(17p), t(4;14), t(14;16), alebo ktorí dostali aspoň dve predchádzajúce liečby, majú relabované a refraktérne ochorenie, nie sú refraktérni na lenalidomid alebo inhibítor proteazómu a nie sú vhodní na liečbu bortezomibom.

Na výpočet veľkosti populácie pacientov vhodných na liečbu ixazomibom sa použili epidemiologické údaje z predikcií tvrdých dát v SR a výsledkov celoslovenského prieskumu. Podľa výsledkov celoslovenského prieskumu sa na piatich najväčších centrách na diagnostiku a liečbu MM v SR dispenzarizovalo 709 chorých ku koncu roka 2014. Po odpočítaní 15,45% pacientov v štádiu „watch & wait“ (MGUS a smoldering myelóm) a 0,45% pacientov, ktorí nie sú nikdy liečení, predstavuje počet liečených pacientov 596. Z nich 88% (n =  525) bolo alebo je aktuálne liečených v 2.línii. 67% (n = 400) pacientov bolo alebo aktuálne je liečených v 3.línii a 45% (n = 268) pacientov bolo alebo aktuálne je liečených v 4.línii. Podľa výsledkov publikácie je súčet režimov s lenalidomidom pri jednotlivých líniách liečby nasledujúci: 73% v 2.línii, 25% v 3.línii a 40% v 4.línii.

Na výpočet veľkosti podskupín pacientov vhodných na liečbu ixazomibom podľa navrhovaného indikačného obmedzenia sa použil ich percentuálny podiel podľa registračnej štúdie TMM1. Podiel pacientov s vysokorizikovou cytogenetikou predstavoval podľa týchto výsledkov 19% a podiel pacientov relabovaných a refraktérnych (ale nie refraktérnych na lenalidomid a/alebo inhibítor proteazómu) bol 12%. Pri aplikácii týchto podielov na slovenské hard-data predstavuje odhad celkového počtu pacientov vhodných na liečbu v jednotlivých líniách 112 v skupine pacientov s vysokorizikovou cytogenetikou, resp. 25 v skupine relabovaných a refraktérnych pacientov. Nakoľko liečba ixazomibom sa bude môcť použiť len v jednej línii, súčet vhodných pacientov je vydelený počtom línii (3, resp. 2). Na základe tohto výpočtu odhadujeme, že maximálny počet pacientov vhodných na liečbu ixazomibom v zmysle navrhovaného indikačného obmedzenia je 50.

Schéma výpočtu pacientov vhodných na liečbu ixazomibom v zmysle navrhovaného indikačného obmedzenia je uvedená v prílohe č. 1.

Posledná aktualizácia: 6.9.2019

Príloha 1. Odhad počtu pacientov vhodných na liečbu ixazomibom

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás