Analýza veľkosti cieľovej populácie pre rivaroxaban 2,5 mg v indikáciách CAD alebo PAD a zastúpenie liečebných alternatív v reálnej praxi na Slovensku

Marek Psota1, Martin Suchanský1, Lucia Blažinská1

1Pharm-In, spol. s r.o.

Úvod: Rivaroxaban 2,5 mg (liek Xarelto 2,5 mg) je pri súčasnom podávaní kyseliny acetylsalicylovej (ASA) indikovaný na prevenciu aterotrombotických udalostí u dospelých pacientov s ochorením koronárnych ciev (CAD) alebo symptomatickým ochorením periférnych ciev (PAD). Zaradenie lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov si vyžaduje predchádzajúcu analýzu výskytu ochorenia v populácii a odhad počtu pacientov, ktorí sú na novú liečbu vhodní. Na Slovensku nie sú oficiálne dostupné, resp. publikované údaje, ktoré by mohli slúžiť na odhadnutie veľkosti cieľovej populácie vhodnej na liečbu rivaroxabanom 2,5 mg.

Ciele: Primárnym cieľom tejto práce bola realizácia analýzy veľkosti cieľovej populácie pre liečbu rivaroxabanom 2,5 mg vhodnej na liečbu podľa vyššie uvedenej registrovanej indikácie lieku.

Metodika: Na odhad veľkosti populácie pacientov s CAD alebo PAD sa vykonala analýza údajov zdravotných poisťovní (ZP) zverejnených na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). Zverejnené databázy MZ SR (Inštitút zdravotnej politiky) obsahujú anonymizované údaje o individuálnych pacientoch a produktoch zdravotnej starostlivosti (liekoch, zdravotníckych pomôckach, dietetických potravinách a očnej optike), vydaných vo verejnej lekárni, ktoré boli ZP týmto pacientom uhradené v roku 2017. Pacienti vhodní na liečbu boli identifikovaní pomocou kódov MKCH-10 tak, aby kombinácie kódov čo najviac zohľadňovali inklúzne, resp. exklúzne kritériá štúdie COMPASS a zodpovedali registrovanej indikácii rivaroxabanu 2,5 mg. Identifikovali sa pacienti z databázy uhradených produktov zdravotnej starostlivosti spĺňajúci tieto kritériá a  následne sa vykonal odhad zastúpenia používania liečiv špecificky používaných v liečbe CAD alebo PAD (ASA, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor).

Výsledky: Podľa údajov z databázy zverejnenej MZ SR sa identifikovalo 131 324 pacientov s CAD alebo PAD, ktorí by spĺňali v tejto analýze zvažované kritériá na zaradenie do štúdie COMPASS. Z týchto pacientov 54,13 % sa liečilo ASA, klopidogrelom, tikagrelorom alebo prasugrelom a spomedzi nich 78,3 % sa liečilo ASA v monoterapii.

Záver: Predložená analýza predstavuje komplexný prístup k odhadu cieľovej populácie pre účely prípravy farmakoekonomickej analýzy, resp. pre účely prípravy analýzy dopadu na rozpočet, vzhľadom na to, že na Slovensku nie sú dostupné relevantné a spoľahlivé informácie na národnej úrovni, ktoré by mohli slúžiť na odhad veľkosti cieľovej populácie. Zároveň predložená analýza reprezentuje prvé komplexné využitie individualizovaných údajov zo ZP sprístupnených verejnosti MZ SR. Zistenia z týchto analýz poskytujú odhad počtu pacientov, u ktorých sa v reálnej praxi evidujú diagnózy zodpovedajúce populácii zo štúdie COMPASS a teda aj navrhovanej indikácii pre rivaroxaban 2,5 mg. Výsledky tejto analýzy je potrebné interpretovať v kontexte jej limitácií.

Posledná aktualizácia: 27.12.2018

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás