Analýza veľkosti cieľovej populácie pacientov s komplexnými perianálnymi fistulami pri Crohnovej chorobe

Martina Ondrušová1, Veronika Melišková1, Zuzana Zelinková2

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava, 2Nemocnica sv. Michala a. s., Bratislava

Úvod: Crohnova choroba (CD) patrí medzi chronické zápalové ochorenia gastrointestinálneho traktu, ktorého incidencia, ako aj prevalencia v Európe, vrátane SR, neustále stúpa. Závažnou komplikáciou tohto ochorenia sú fistuly, t. j. abnormálne spojenia dutého orgánu – čreva s inými okolitými orgánmi a tkanivami alebo s povrchom kože. Spojenia medzi konečníkom a okolitou kožou, tzv. perianálne fistuly, tvoria približne 50 % zo všetkých typov fistúl, s výskytom u 17-50 % pacientov s Crohnovou chorobou. Pacienti s perianálnymi fistulami majú invalidizujúci priebeh ochorenia a vyžadujú osobitný multidisciplinárny prístup s použitím kombinácie medikamentóznej a chirurgickej terapie.

Na Slovensku nie sú dostupné epidemiologické údaje o početnostiach pacientov s fistulujúcou formou Crohnovej choroby, tak v dôsledku chýbania registrácie takýchto komplikácií ochorenia, ako aj neexistencie samostatného MKCH-10 kódu.

Cieľ: Cieľom predkladanej prierezovej kvantitatívnej databázovej štúdie bolo zistiť početnosť chorých s fistulujúcimi komplikáciami Crohnovej choroby vo všetkých gastroenterologických centrách v SR, ktoré sa špecializujú na manažment pacientov s ťažkými formami chronických zápalových ochorení čriev a s komplikáciami takýchto ochorení, z dôvodu verifikovať absolútne početnosti pacientov spĺňajúcich indikáciu pre podanie liečiva darvadstrocel.

Materiál a metodika práce: Do štúdie boli zahrnutí všetci pacienti s fistulujúcou formou Crohnovej choroby, ktorí boli ku dňu zberu dát (31.05.2019) dispenzarizovaní v každom z centier. Na štúdii sa zúčastnilo 14 centier v rámci celej SR. Po vyzbieraní všetkých údajov sa výsledky analyzovali pomocou štandardných metód deskriptívnej štatistiky. Do dotazníka sa nezaznamenávali žiadne osobné údaje pacientov, ktoré by mohli byť použité na ich identifikáciu. Išlo o štúdiu, kde lekár spočítal celkové početnosti pacientov, dispenzarizovaných v jeho centre podľa definovaných kritérií. Zdrojové dáta sa spätne neoverovali.

Výsledky: Z výsledkov štúdie na všetkých zahrnutých pracoviskách vyplýva, že počet dospelých dispenzarizovaných pacientov s Crohnovou chorobou (ku dňu 31.5.2019) predstavoval 3 019 chorých. Zo súboru dospelých pacientov s Crohnovou chorobou mali oslovení respondenti vo svojom dispenzári 436 (14,44 %) pacientov s perianálne lokalizovanými fistulami, z čoho 142 (32,57 %) pacientov malo komplexné fistuly. Z tohto počtu bolo 38 chorých s neaktívnou a 49 chorých s mierne aktívnou formou základného ochorenia. Za predpokladu, že by 100 % pacientov s neaktívnou a mierne aktívnou formou CD s komplexnými perianálnymi fistulami zlyhalo na minimálne jednej konvenčnej alebo biologickej liečbe, počet pacientov by predstavoval 87 pacientov.

Záver: Predkladaná štúdia poskytuje odhad veľkosti cieľovej populácie pacientov s komplexnými perianálnymi fistulami, ako komplikáciu Crohnovej choroby, ktorí zlyhali na aspoň jednej konvenčnej alebo biologickej liečbe alebo bola u nich liečba kontraindikovaná, respektíve netolerovaná.

Posledná aktualizácia: 25.9.2019


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás