Analýza subpopulácií pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou na Slovensku

Analýza subpopulácií pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou na Slovensku
Veronika Melišková1, Martina Ondrušová1

1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

 Úvod: Atopická dermatitída (diagnóza L20 podľa MKCH) je chronické, zápalové, komplexné ochorenie, podmienené zložitou interakciou genetickej predispozície, vplyvov vonkajšieho prostredia, neuro-imunologickej nerovnováhy a porušenie epidermálnej bariéry. Klinicky sa ochorenie prejavuje suchosťou, svrbením a zápalom kože. Prevalencia atopickej dermatitídy v strednej Európe sa pohybuje okolo 10%, vyšší výskyt sa pozoruje v škandinávskych krajinách, celosvetová prevalencia predstavuje 13-37%. Ochorenie sa častejšie vyskytuje u detí (v porovnaní s dospelými), v dospelosti je vyšší výskyt ochorenia u žien, v detstve naopak – u mužov. Atopická dermatitída veľmi výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu života, vedie k  poruchám spánku a ďalším psychosomatickým dôsledkom, prináša so sebou riziko systémových alergických ochorení – tzv. alergický (atopický) pochod, ktorý znamená vývoj od atopického ekzému bez senzibilizácie (precitlivenosti) k ekzému so senzibilizáciou až k vzniku autoimunity. Liečba atopickej dermatitídy predstavuje kombináciu dodržiavania zásad atopickej životosprávy, vrátane úpravy životného prostredia s odstránením známych alergénov a iritantov, starostlivosti o suchú kožu a lokálnu a celkovú medikamentóznu terapiu.

Deskriptívna epidemiológia v SR: Na Slovensku neexistuje národný register pacientov s atopickou dermatitídou. Podľa výkazov činností dermatovenerologických ambulancií NCZI v r. 2016 (=posledný štatisticky spracovaný a publikovaný rok) sa na Slovensku vyšetrilo n=87 752 pacientov s atopickou dermatitídou (z toho približne polovica pacientov bola vo veku 0-18 rokov). Od r. 2011 má atopická dermatitída na Slovensku stúpajúci trend počtu vyšetrených pacientov na dermatovenerologických ambulanciách, z 15,5/1000 obyvateľov na 16,1/1000 obyvateľov. Do počtu vyšetrených pacientov však podľa metodického usmernenia pre vypĺňanie hlásení o činnosti dermatologických ambulancií spadá aj značná časť duplicitných nálezov, napr. ak je pacient v danom roku vyšetrený na viacerých dermatovenerologických pracoviskách/ambulanciách. Navyše návratnosť výkazov pri tomto type špecializovaných ambulancií predstavovala v r. 2016 len 90,2%. Z uvedených dôvodov nie je možné exaktne vyčísliť prevalenciu vyšetrených dospelých pacientov s atopickou dermatitídou, ide len o počet pacientov, ktorí sa v danom roku dostavili na vyšetrenie. Zároveň sa na národnej úrovni v posledných rokoch nezbiera údaj o počte novo diagnostikovaných ochorení, tzn. nie je možné definovať incidenciu vyšetrených.

Materiál a metodika: V mesiacoch október – november 2018 sa zrealizoval kvalitatívny  prieskum, ktorého cieľom bolo získať informácie o zvyklostiach odborníkov pri deskriptívnych epidemiologických charakteristikách, diagnostike a liečbe dospelých pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou. Stredne ťažká a ťažká atopická dermatitída je definovaná ako potreba systémovej liečby u pacienta so základným ochorením. Systémová liečba nastupuje po zlyhaní všetkých dostupných liečebných možností. Do prieskumu sa oslovili vedúci lekári/zástupcovia (ďalej len respondenti) všetkých definovaných centier, ktoré indikujú konvenčnú liečbu pri iných závažných dermatologických ochoreniach. Prieskum sa v zmysle medzinárodných odporúčaní realizoval formou kvalifikovaného odhadu a zúčastnilo sa ho 8 odborníkov (členov pracovnej skupiny, tzv. Delphi panel) na manažment pacientov s atopickou dermatitídou, ktorí mali ku dňu realizácie prieskumu dispenzarizovaných n=680 chorých s touto diagnózou. Primárnou populáciou hodnotenia bola kohorta pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou spĺňajúca indikačné kritériá pre liečivo dupilumab (ide o indikáciu podľa platného SPC).

Výsledky: Na Slovensku sú posledné publikované údaje o počte prevalentných pacientov s atopickou dermatitídou vyšetrených na dermatologických ambulanciách z r. 2016 a predstavujú spolu 87 752 chorých, z čoho je 44 688 pacientov v dospelom veku (>18 r.). Percentuálny podiel pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou nie je na Slovensku publikovaný, z tohto dôvodu sa tento údaj zisťoval prierezovým kvalitatívnym prieskumom. Podiel dospelých pacientov so stredne ťažkou a ťažkou atopickou dermatitídou predstavuje v rámci celej SR podľa odhadu lekárov 7,10% zo všetkých chorých s atopickou dermatitídou, tzn. n=3 173 chorých. Z databázy receptových produktov zdravotnej starostlivosti MZ SR sa ďalej analyzoval počet pacientov s atopickou dermatitídou, ktorí boli v r. 2017 liečení konvenčnou systémovou liečbou (cyklosporínom a metotrexátom, ktorý však podľa SPC nie je indikovaný na liečbu atopickej dermatitídy). Spomedzi systémovej liečby je cyklosporín jediným liekom indikovaným na liečbu atopickej dermatitídy na Slovensku. Tento počet predstavoval n=272 chorých. V rámci kvalitatívneho prieskumu sa ďalej zisťoval podiel pacientov, ktorí sú bez adekvátnej odpovede na liečbu cyklosporínom v dávke 2,5 mg/kg/deň a je potrebné  túto dávku zvýšiť na 5 mg/kg/deň. Takýto podiel je podľa názoru lekárov maximálne 7,5% zo všetkých pacientov liečených cyklosporínom, čo predstavuje n=21 chorých v rámci celej SR.   

Záver: V predkladanom prierezovom prieskume sa zisťovali deskriptívne charakteristiky pacientov s atopickou dermatitídou v SR. Získané údaje sa môžu použiť ako relevantný zdroj pre odhad veľkosti cieľovej populácie definovaných pacientov.

 

Posledná aktualizácia: 07.12.2018


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás