Analýza priemernej hmotnosti pacientov so SLE na Slovensku

Martina Ondrušová1, Veronika Melišková1
1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava,

Úvod: Systémový lupus erythematosus (SLE) je relatívne zriedkavé, reumatické zápalové ochorenie, ktoré sa najčastejšie vyskytuje u žien vo fertilnom veku. Pomer výskytu SLE medzi ženami a mužmi je približne 9:1. Aktivita ochorenia je dôležitým prediktorom prognózy SLE, pričom približne 60 % pacientov so SLE má aktívnu formu ochorenia. Aktívny SLE je spojený s ťažkou únavou u viac ako 80 % pacientov. Dlhodobý a aktívny SLE môže spôsobiť nezvratné poškodenie orgánov. Bolesť, únava, poškodenie orgánov a zhoršená funkčnosť prispievajú k zníženiu kvality života súvisiacej so zdravím (HRQoL) a k invalidite. Miera zdravotného postihnutia je vysoká, takmer 63 % pacientov v SR je registrovaných ako zdravotne postihnutých (46 % dostáva plný invalidný dôchodok a 52 % dostáva čiastočný invalidný dôchodok).

Epidemiológia ochorenia: Celosvetové hlásenia o prevalencii SLE sa pohybujú od 3 do 207 na 100 000 obyvateľov v závislosti od regiónu a obyvateľstva, ako aj od samotnej definície SLE, zdrojov evidovaných prípadov a iných metodických aspektov. Na Slovensku existuje Národný register zápalových reumatických chorôb, kde sú evidované aj Hlásenia o pacientovi so systémovým lupus erythematosus. Informácie o registri vedie Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), no konkrétne údaje nie sú pre verejnosť dostupné. Podľa výsledkov prieskumu uskutočneného v roku 2011 bola prevalencia na Slovensku na úrovni 26,18 na 100 000 obyvateľov.

Podľa odporúčaní sa pri liečbe SLE bez závažných orgánových prejavov používajú antimalariká a/alebo glukokortikoidy, nesteroidné protizápalové lieky a imunosupresívne látky. Intravenózne podávaný (i.v.) belimumab (liek Benlysta) je jediný biologický liek schválený na liečbu pacientov so SLE. Liek Benlysta je v SR registrovaný aj kategorizovaný v dvoch silách 120 mg a 400 mg a jeho podávanie závisí od hmotnosti pacientov (odporúčaná dávkovacia schéma je 10 mg/kg Benlysty v 0., 14. a 28. deň a následne v 4 -týždňových intervaloch).

Cieľ: Pre účely odhadu dávkovania Benlysty u pacientov v reálnej klinickej praxi a odhadu celkovej spotreby intravenózne podávaného lieku na Slovensku je významným faktorom zhodnotenie priemernej hmotnosti pacientov, ktorým je liek v súčasnosti indikovaný. Cieľom štúdie bolo zistiť priemernú hmotnosť pacientov so SLE na Slovensku, liečených intravenóznou formou lieku Benlysta.

Materiál a metodika: Cieľom  prierezovej štúdie bolo zisťovanie údajov o hmotnosti pacientov so SLE, ktorým je indikovaná liečba intravenóznou formou Benlysty. Zber údajov bol vykonaný dotazníkovou metódou prostredníctvom všetkých štyroch špecializovaných centier zameraných na pacientov so SLE indikujúcich liečbu Benlystou na Slovensku, určených platným indikačným obmedzením: Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, V. interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava- Ružinov, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach a II. Interná klinika FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Z každého centra boli oslovení lekári spolupracujúci na vypĺňaní dotazníkov s otázkami týkajúcimi sa pohlavia, hmotnosti a aktuálnej terapie pacientov so SLE, prostredníctvom záznamov zo zdravotnej dokumentácie jednotlivých pacientov evidovaných v špecializovaných centrách. Hmotnosť pacienta odrážala hodnotu v čase posledného vyšetrenia, ktorého sa pacient v danom roku zúčastnil ku dňu vyplnenia dotazníka. Celkovo sa na vypĺňaní dotazníkov podieľalo 16 lekárov (Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch (7 lekárov), V. interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava- Ružinov (2 lekári), Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach (5 lekárov) a II. Interná klinika FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici (2 lekári)). Zber údajov prebiehal v období mesiacov november až december 2017. Údaje boli spracované prostredníctvom vyhodnotenia základných mier centrálnej tendencie – priemeru so smerodajnou odchýlkou, mediánu a maximálnej a minimálnej hodnoty hmotnosti z celého súboru, a tiež v závislosti od pohlavia.

Výsledky: Štúdia zahŕňala 93 evidovaných pacientov so SLE z jednotlivých centier. V súbore pacientov bolo zastúpených 88 % žien a 12 % mužov. Z výsledkov štúdie vyplýva, že priemerná hodnota hmotnosti pacientov so SLE na Slovensku je  71,89 ± 16,23 kg.. Hodnoty hmotnosti pacientov so SLE sa pohybovali v rozmedzí 49 kg až 125 kg. Priemerná hmotnosť žien v sledovanom súbore pacientov bola 69,86 ± 15,58 kg a pohybovala sa v rozmedzí 49 kg – 125 kg. Priemerná hmotnosť u mužov predstavovala 86,99 ± 13,09 kg a minimálna a maximálna hodnota hmotnosti v sledovanom súbore dosahovala rozmedzie 64 kg až 113 kg.

Záver: V predkladanej prierezovej štúdii sme zistili priemernú hodnotu hmotnosti pacientov so SLE na Slovensku, ktorá poskytuje podklad pre budúce odhady a analýzy súvisiace s dávkovaním a spotrebou lieku Benlysta. Údaje zo zdravotnej dokumentácie a ich správna interpretácia je významným zdrojom pre tvorbu deskriptívnych analýz na Slovensku. Získané údaje sa môžu použiť ako relevantný zdroj pre indikáciu nových síl a foriem liečiv a odhad ekonomických dopadov na pacienta so SLE na Slovensku.

Posledná aktualizácia: 30.11.2018


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás