Analýza manažmentu pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc v Slovenskej republike

Veronika Melišková1, Martina Ondrušová1, Mária Drugdová2
1Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava, 2Pneumo – Alergo Centrum, Bratislava

Úvod: Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je najčastejším chronickým pľúcnym ochorením a predstavuje závažný zdravotný, ekonomický a spoločenský problém. Ide o invalidizujúce a nevyliečiteľné ochorenie. Patofyziologickým znakom CHOCHP je obštrukcia dýchacích ciest charakterizovaná pretrvávajúcim obmedzením prúdenia vzduchu, ktoré je zvyčajne progresívne a je asociované s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na škodlivé častice alebo plyny. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí CHOCHP na celom svete asi 600 miliónov ľudí a približne 3 milióny ich každoročne na túto chorobu zomiera. Najvyššia prevalencia je v krajinách s vysokou spotrebou cigariet. Vo vyspelých civilizovaných krajinách trpí dnes na CHOCHP asi 8–10 % populácie.

Epidemiológia CHOCHP v SR: Prevalencia CHOCHP v SR sa pohybuje na úrovni 2,6 – 2,7 %, avšak pri zohľadnení populácie nad 40 rokov veku je to 5,2 – 5,4 %. Incidencia CHOCHP závisí od aktívneho vyhľadávania rizikových osôb. Ďalšie možnosti odhalenia doteraz nezistenej CHOCHP sú podmienené spoluprácou s lekármi z iných špecializácií, ktorí často manažujú komorbidity najčastejšie bez odhalenia a súčasnej liečby CHOCHP. Počet dispenzarizovaných pacientov s CHOCHP predstavuje podľa Národného centra zdravotníckych informácií v SR v poslednom štatisticky spracovanom a publikovanom r. 2016 spolu 79 247 pacientov (1 485,0/100 000 obyvateľov.)

Cieľ: Na Slovensku sa v r. 2017 realizovala deskriptívna epidemiologická štúdia, ktorá analyzovala podielové zastúpenie pacientov so stredne závažnou až závažnou CHOCHP podľa druhu liečby. Nakoľko v r. 2018 pribudli do Zoznamu kategorizovaných liekov nové liečivá určené na liečbu CHOCHP, bolo potrebné výstupy tejto štúdie aktualizovať so zohľadnením potenciálneho zastúpenia týchto liečiv v manažmente pacienta. Z tohto dôvodu sa realizovala re-validácia dát z pôvodnej epidemiologickej štúdie na vybraných pneumologických pracoviskách. Cieľom re-validacie bolo poskytnúť aktuálne a čo najpresnejšie údaje o manažmente pacienta s CHOCHP, ktoré sa môžu využiť pre potreby hodnotenia zdravotníckych technológií a farmakoekonomických analýz.

Materiál a metodika: Prierezová deskriptívna štúdia sa realizovala formou re-validácie a následnej analýzy anonymných údajov o početnostiach pacientov s CHOCHP podľa druhu liečby v r. 2018. Preddefinované výstupy z epidemiologickej štúdie z r. 2017 sa doplnili o nové potenciálne liečivá a sprístupnili sa k analýzam zúčastnených odborníkov. Do štúdie sa svojimi databázovými výstupmi zaradili 3 pneumologické pracoviská v SR, ktoré evidovali ku dňu vypĺňania dotazníka 990 pacientov s CHOCHP. Zdrojové dáta, ktoré boli v štruktúrovanej, sumárnej a anonymnej forme poskytnuté k analýzam, sa neoverovali. Tento typ štúdie nevyžaduje súhlas etickej komisie.

Výsledky: Pri pacientoch so stredne ťažkou až ťažkou CHOCHP, u ktorých liečba pomocou inhalačného kortikosteroidu (ICS) a dlhodobo pôsobiaceho β-2 agonistu (LABA) nemala dostatočný efekt, sa zistilo najčastejšie podávanieLABA/ICS+LAMA (tzn. fixná kombinácia LABA/ICS a monokomponentu LAMA [dlhodobo pôsobiace anticholinergiká]) a to v 45,89%. Nasledovali LABA/LAMA+ICS (tzn. fixná kombinácia LABA/LAMA a monokomponentu ICS) – 37,34% a kombinácia monokomponentov LABA+LAMA+ICS – 16,21%. Zo všetkých kombinácií liečiv sa najčastejšie používala kombinácia salmeterol/flutikazón, tiotropium (12,92%), fixná trojkombinácia beklometazón/formoterol/glykopyróniumbromid sa používala u 0,55% chorých s CHOCHP (tabuľka 1).

Záver: CHOCHP má z hľadiska finančných nákladov na jednotlivcov a na celú populáciu významný dopad na zdravotnícke výdavky, vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobo prebiehajúce a ireverzibilné ochorenie, s pomerne vysokým podielom prevalencie. V predkladanej deskriptívnej databázovej štúdii a prierezovom prieskume sa hodnotil manažment liečby u pacientov s CHOCHP v SR. Získané údaje z prierezového prieskumu poskytujú informácie o zastúpení jednotlivých liečebných kombinácií pri CHOCHP, ktoré je možné použiť na odhad nákladov spojených s manažmentom ochorenia a následné modelovanie nákladovej efektívnosti intervencií v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 1.10.2018

Príloha č. 1. Podielové zastúpenie liečby pacientov s CHOCHP v SR


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás