Aktualizácia nákladovosti zdravotnej starostlivosti pri topickej liečbe psoriázy v SR

Miroslav Švaro, Martina Ondrušová

Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava

Úvod: Psoriáza (diagnóza L40 podľa MKCH-10) je chronické, imunitným systémom navodzované zápalové kožné ochorenie. Vo svojej závažnosti varíruje v klinickom obraze od niekoľkých začervenaných ložísk po postihnutie takmer celého povrchu tela. Podľa aktuálneho systematického prehľadu sa prevalencia ochorenia v celej populácii v Európe pohybuje od 0,73 % (v Škótsku) do 2,9 % (v Taliansku).

Cieľ: Na Slovensku nie sú dostupné oficiálne údaje o zastúpení liečebných algoritmov pri psoriáze v závislosti od spôsobu liečby, ani údaje o nákladovosti liečby a využívanej zdravotnej starostlivosti. Taktiež doteraz nebol publikovaný prieskum týkajúci sa spôsobov liečby v skorých štádiách ochorenia (t.j. liečebných zvyklostí v súvislosti s topickou liečbou psoriázy). Nie sú dostupné ani údaje o ekonomickej záťaži spôsobenej psoriázou v skorých štádiách a nákladové dáta potrebné pre vykonanie analýzy nákladovej efektívnosti. Z tohto dôvodu sa zrealizoval prierezový prieskum vo vybraných dermatologických centrách indikujúcich liečbu psoriázy v SR. Cieľom prierezového prieskumu bolo formou kvalitatívneho odhadu zistiť podiel pacientov zastúpených podskupín psoriázy, algoritmus liečby a využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti o pacientov s psoriázou liečených topicky.

Materiál a metodika: Údaje o využívaní zdravotnej starostlivosti podľa definovaných spôsobov liečby ochorenia u dispenzarizovaných pacientov s psoriázou sa získali formou kvalitatívneho prieskumu, ktorý sa realizoval na dermatologických centrách manažujúcich týchto pacientov v SR v r. 2016. Do pracovnej skupiny sa vybrali 3 odborníci na manažment psoriázy zo Slovenska. Členovia odbornej pracovnej skupiny v spolupráci s epidemiológom vyplnili neštandardizovaný validovaný dotazník o využívaní zdrojov a zdravotnej starostlivosti o pacientov s psoriázou podľa zadefinovaných kritérií. Využívanie zdravotnej starostlivosti bolo rozdelené, v súlade s požiadavkami farmakoekonomického modelovania pri psoriázy. Členovia odbornej pracovnej skupiny vyplnili za svoje pracoviská dotazníky vo forme pred-definovaných štatistických výstupov.

Náklady na využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov so psoriázou v SR sa aktualizovali pre r. 2020 z nasledovných zdrojových údajov: náklady na lieky sa hodnotili podľa aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov; náklady na špecializovanú ambulantnú starostlivosť, SVLZ výkony a hospitalizácie podľa druhu oddelenia a diagnózy sa spracovali ako súčin odhadovanej frekvencie výkonov podľa výsledkov prieskumu a exaktného nákladu na výkon a pacienta pri diagnóze psoriázy (L40 podľa MKCH), ktoré v r. 2019 poskytlo na vyžiadanie NCZI na základe údajov od ZP zasielaných do NCZI podľa § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o ZP, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z. a v zmysle dokumentu „Metodika zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému“ uverejneného na stránke NCZI http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Standardy_zabezpecenia_prenosu_ochrany_udajov_NZIS/Pages/default.aspx).

Výsledky: V prieskume sa zisťovali liečebné algoritmy pri liečbe psoriázy, priemerná frekvencia aplikácie topických prípravkov a dĺžka liečby, predovšetkým fixnej kombinácie kalcipotriolu a betametazónu vo forme gélu ako aj priemerná frekvencia monitorovacích návštev.

V liečbe psoriázy sa v súlade s odporúčaniami používa predovšetkým kombinovaná liečba liekmi v súlade s indikáciou (kalcipotriol a betametazón). Ďalším najčastejšie používaným prípravkom pri liečbe psoriázy je betametazón samostatne, kombinácia kyseliny salicylovej a urey a takalcitol. Popri samotnej topickej terapii sa indikuje aj fototerapia (PUVA).  

Podľa odhadu panelu odborníkov je spotreba a dĺžka liečby psoriázy nasledujúca: pri liečbe kalcipotriolom v kombinácii s betametazónom sa spotrebuje 60 g za 4 týždne a dĺžka liečby je v priemere 8 týždňov; betametazón samostatne: spotreba 60 g na 4 týždne, pričom dĺžka liečby je 8 týždňov; kombinácia kyseliny salicylovej a urey: spotreba 50 g na 4 týždne a dĺžka liečby je 8 týždňov; takalcitol: spotreba 60 g na 4 týždne a dĺžka liečby 8 týždňov. Frekvencia aplikácie fototerapie je v priemere 13,55 za 4 týždne.

Náklady na návštevu dermatológa pri zmene topickej liečby predstavujú jednorazový poplatok vo výške 20,30 €. Náklady na pravidelný monitoring topickej liečby u dermatológa predstavujú 62,76 € na rok. Náklady na nastavenie pacienta na biologickú liečbu u dermatológa predstavujú jednorazový poplatok 164,00 € a pravidelný monitoring pacientov na biologickej liečbe predstavuje 193,47 € na rok. Frekvencia monitoringu pacientov na topickej a biologickej liečbe je v priemere 6,46 za rok a zúčastní sa jej v priemere 89,39 % pacientov. Náklady na fototerapiu kože sa odhadli na 1,05 €/výkon.

Záver: V predkladanom kvalitatívnom prieskume sa hodnotil manažment zdravotnej starostlivosti a liečby pri pacientoch s psoriázou liečených topickou liečbou a náklady na poskytnutú starostlivosť podľa preddefinovaných spôsobov liečby ochorenia. Získané údaje poskytujú informácie o nákladovosti ochorenia a môžu sa použiť ako relevantný zdroj pre prípravu farmakoekonomických analýz v oblasti psoriázy.

Posledná aktualizácia: 28.01.2020

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás