Pharm-In apps

Základná výbava pre prácu
v Market Access

Zaberá vám sledovanie cien liekov veľa času? Zdá sa vám systém cenotvorby a úhrad liekov zložitý a neprehľadný? Nemáte čas na každodenné sledovanie zmien na elektronickom portáli MZ SR?

Ponúkame vám riešenia, ktoré ušetria váš čas a pomôžu vám rýchlo sa zorientovať v cenotvorbe a prebiehajúcich konaniach – aplikácie Pharm-In Apps. Viac informácií

Epi-VIEW

Epi-VIEW

Aplikácia ponúka na jednom mieste hĺbkové analýzy pri zhubných nádoroch pripravované v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou. Poskytuje aktuálne a štatisticky a metodicky korektne napredikované celonárodné epidemiologické údaje o zhubných nádoroch. Na základe  informácie z vlastných štúdií a analýz umožňuje vytvoriť vlastný výpočet veľkosti cieľovej populácie pacientov podľa zvolených kritérií. Aplikácia tiež sprístupňuje prehľad o spotrebe predpísaných liekov, ktoré uhradili zdravotné poisťovne podľa príslušnej diagnózy.

Viac informácií
PRECEDENT

PRECEDENT

Aplikácia poskytuje prehľad rozhodovacej praxe v konaniach o kategorizácii liekov. Informácie poskytujú zdroj informácií pre dátami podloženú prípravu dokumentov v oblasti kategorizácie a farmako-ekonomiky. Informácie v aplikácii pochádzajú z verejne dostupných portálov NIHO a Kategorizácia MZSR. Databáza sa pribežne aktualizuje, pričom používatelia môžu aktívne prispievať do jej obsahu.

Viac informácií
PRICE-In

PRICE-In

Upozorňuje na zverejnené zmeny cien a úhrad a poskytuje užívateľom komplexný a aktuálny prehľad všetkých podaných cenových návrhov zverejnených na stránke MZ SR. Zároveň uvádza pre každú referenčnú skupinu najnižšiu konečnú cenu/ŠDL, ktorá tvorí základ pre stanovenie úhrady. Umožňuje  nastavenie ceny lieku pri predpokladanej úhrade so želateľným doplatkom. Z užívateľského pohľadu ponúka aplikácia široké možnosti filtrovania na základe zvolených kritérií.

Viac informácií
PRICE-In+

PRICE-In+

PRICE-In+ je nadstavbou aplikácie PRICE-In, ktorá poskytuje predikciu vývoja cien a úhrad v období najbližších mesiacov. Umožňuje tiež nastavenie e-mailových notifikácií o predpokladaných zmenách úhrad v rámci užívateľom zvolených referenčných skupín (služba Price-Flash).

Viac informácií
MONITOR-In

MONITOR-In

Aplikácia prináša užívateľom každý deň komplexný prehľad nových konaní a všetkých zaznamenaných zmien v konaniach oproti stavu z predchádzajúceho dňa. Konania sú prostredníctvom služby monitorované vo všetkých fázach, od vyhlásenia ktorýmkoľvek účastníkom konania až po vydanie rozhodnutí. Z hľadiska funkcionality prináša aplikácia možnosť individuálneho, užívateľom zvoleného nastavenia zobrazených reportov a požiadaviek na e-mailovú notifikáciu zmien.

Viac informácií
PRICE-Ex

PRICE-Ex

PRICE-Ex umožňuje užívateľom rýchle a komplexné spracovanie referencovania cien liekov. Základné funkcie aplikácie zahŕňajú automatické vyhľadávanie identických balení liekov a zdravotníckych pomôcok v databázach členských krajín EU, výpočet referenčných cien liekov a zdravotníckych pomôcok a vyplnenie formulára CNref.

Viac informácií
Ex-PEND

Ex-PEND

Poskytuje údaje o spotrebe liekov a výdavkoch za lieky na Slovensku a umožňuje  prípravu rýchlych a prehľadných reportov. Údaje sú dostupné v príjemnom užívateľskom rozhraní a je možné ich spracovávať pomocou rôznych nastavení a filtrov. Pomocou aplikácie je možné hodnotiť aj  vývoj cien, úhrad a doplatkov za lieky na základe oficiálnych údajov zo Zoznamov kategorizovaných liekov a Zoznamov úradne určených cien.

Viac informácií