Zmeny a doplnenia v Zákone č. 362/2011 Z. z.

15.06.2018

Dňom 15.6.2018 nadobúdajú účinnosť zmeny a doplnenia v Zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. V čl. IX sú obsiahnuté nasledujúce zmeny, týkajúce sa Zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

1. V § 21b ods.2 sa slová „reálnej úhrady za liek alebo za spoločne posudzované lieky za rok predchádzajúci referenčnému obdobiu a reálnej úhrady za liek alebo za spoločne posudzované lieky za referenčné obdobie“ nahrádzajú slovami „reálnej úhrady za liek alebo za spoločne posudzované lieky za referenčné obdobie a reálnej úhrady za liek alebo za spoločne posudzované lieky za rok predchádzajúci referenčnému obdobiu“.

2. V § 88 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Zdravotná poisťovňa môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa uhradiť liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu podľa odseku 7 nad rámec limitov ustanovených v odseku12.“.

3. V § 88 sa vypúšťa odsek 15.: „Poskytovateľ, ktorý žiada od zdravotnej poisťovne podľa odseku 9 úhradu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uvedenej v odseku 7, je povinný uhradiť zdravotnej poisťovni 5 % z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, vypočítanej podľa odseku 11 za množstvo lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uvedené v žiadosti podľa odseku 9; to neplatí, ak poskytovateľ žiada o úhradu lieku, ktorý nebol zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov z dôvodu podľa § 16 ods. 4 písm. g) a návrh indikačného obmedzenia v žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov bol rovnaký ako indikačné obmedzenie v žiadosti o úhradu lieku podľa tohto odseku.“

Späť