Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru obličky okrem obličkovej panvičky

06.08.2018

Zhubné nádory obličky patria medzi závažné, pomerne letálne nádorové ochorenie a pre stále vysoké hodnoty ich incidencie vo väčšine krajín sveta predstavujú závažnú diagnózu v onkologickej urológii.

Predkladaná recenzovaná publikácia poskytuje aktuálne a komplexné informácie o deskriptívnych epidemiologických ukazovateľoch pri nádoroch obličky na Slovensku. V prehľadných tabuľkách a grafoch prezentuje časové trendy vývoja incidencie, mortality, prevalencie, klinických štádií, vekových charakteristík a prežívania pacientov so zhubným nádorom obličky a porovnáva vybrané ukazovatele so situáciou v zahraničí. Publikácia sprístupňuje predikcie všetkých epidemiologických ukazovateľov tohto ochorenia prospektívne do aktuálneho roku, čím užívateľ získava ucelené a jedinečné prehľady o situácii v SR za r. 1968-2018.

Výsledky analýz sú publikované v absolútnych číslach aj všetkých relatívnych ukazovateľoch a sú pripravené tak, aby boli plne využiteľné ako relevantný zdroj pre prípravu farmako-ekonomických analýz, výpočtu veľkosti cieľovej populácie pacientov vhodnej na liečbu, ako aj pre hodnotenie zdravotníckych technológií v tejto oblasti.

Všetky čísla sa zároveň porovnávajú aj s výstupmi iných národných referenčných databáz (napr. Inštitútu zdravotnej politiky, NCZI a pod.) Publikácia je plne citovateľná (s vlastným ISBN), jej súčasťou je štruktúrovaný abstrakt vhodný napr. do farmako-ekonomického rozboru (a na iné odborné účely). Publikácia má 66 strán, vyjadrenie recenzenta tvorí jej prílohu.

V prípade že máte záujem o zakúpenie publikácie, alebo ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás.

Autori: Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.