Upgrade aplikácie eRiX: úplne nová funkcionalita a dizajn

19.05.2019
 • Zaujíma Vás úspešnosť a trvanie konaní o zaraďovaní liekov do ZKL?
  (Napríklad: aká je úspešnosť a dĺžka trvania konaní pre lieky na liečbu karcinómu prostaty s dopadom nad 1 mil. eur?)
 • Chcete sa vyhnúť chybám, ktoré môžu viesť k neúspešnému konaniu?
  (Napríklad: aké boli najčastejšie dôvody zamietnutia žiadostí 1:50 000 v roku 2018?)
 • Pripravujete námietku k rozhodnutiu a potrebujete nájsť precedentné konania?
  (Napríklad: V ktorých konaniach boli akceptované Data on File?)
 • Chcete poznať úspešnosť konaní vás a vašich konkurentov?
  (Napríklad: Ktorí výrobcovia sú najúspešnejší pri podávaní žiadostí?)

Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť novú verziu aplikácie eRiX.

Aplikácia eRiX umožňuje získať informácie o rozhodovacej praxi MZ SR a predkladať žiadosti tak, aby sa minimalizovalo riziko zamietnutia.

Aplikácia eRiX spracováva informácie o konaniach A1N a A1P, zverejnených na portáli Kategorizácia MZ SR od roku 2012 až do aktuálneho obdobia.

Vo výstupoch z aplikácie je možné zohľadniť kľúčové kritériá pri posudzovaní úspešnosti, resp. trvania konaní, vrátane:

 • typu žiadosti (A1N, A1P)
 • právneho stav lieku (originál, generikum, biosimilár)
 • orphan statusu lieku (designácia EMA)
 • žiadosti 1:50 000
 • typu lieku (nové liečivo nezaradené v ZKL, fixná kombinácia existujúcich liečiv, nová sila liečiva, lieková forma alebo cesta podania liečiva zaradeného v ZKL, fixná kombinácia s novým liečivom)
 • ATC skupiny lieku, alebo ochorenia
 • výrobcu
 • dopadu na rozpočet
 • typu FE analýzy (CUA, CEA, CMA)
 • zmluvy so zdravotnou poisťovňou pre účel ICUR
 • výzvy zo strany MZSR
 • dôvodu pre nezaradenie v rozhodnutí
 • využití špecifických informácií (napr. data on file, využitie terapeutického mixu vo FE a pod.)

Máte záujem oboznámiť sa s aplikáciou eRiX? Kontaktujte nás.