Publikácia k odberu: REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR. Prehľad legislatívy v systéme kategorizácie a cenotvorby, zapracovaná novelizácia v. 2023

01.02.2024

NOVÉ VYDANIE PUBLIKÁCIE!
REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR
Prehľad legislatívy v systéme kategorizácie a cenotvorbyLegislatívne zmeny zavedené v roku 2023Jedenáste vydanie publikácie zahŕňa všetky zmeny v oblasti regulácie cien a úhrad liekov na Slovensku, ktoré prináša novela Zákona 362/2011 Z. z., účinná od 1.8.2023 a upravila aj Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.Medzi najdôležitejšie úpravy zahrnuté v novele patria:

  • Zaraďovanie/vyraďovanie liekov na ojedinelé ochorenia a inovatívnu liečbu do ZKL
  • Zmena indikačných obmedzení pre lieky na ojedinelé ochorenia a inovatívnu liečbu
  • Rozšírenie povinnosti uzatvorenia zmluvy s MZ SR
  • Rozšírenie možností pre získanie štatútu osobitnej cenovej regulácie
  • Úprava podmienok revízie úhrad pri vstupe prvého generického/biologicky podobného lieku
  • Úprava požiadaviek pre úhradu správneho poplatku pri podaní žiadostí

Pre lepšiu prehľadnosť sú všetky texty týkajúce sa legislatívnych zmien označené modrou farbou a odkaz na príslušné časti legislatívy sa v publikácii uvádza v referenciách pod čiarou.

Publikácia môže slúžiť ako príručka pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s reguláciami v liekovej politike, vrátane pracovníkov farmaceutických spoločností, zdravotných poisťovní a iných inštitúcií v sektore zdravotníctva.

Publikácia je dostupná v elektronickej forme (formát pdf) v slovenskom aj anglickom jazyku, obidve jazykové verzie s vlastným ISBN kódom sú plne citovateľné. Rozsah publikácie je 127 strán.

Súčasťou elektronickej publikácie vo formáte pdf v slovenskom a anglickom jazyku aj súhrnná prezentácia vo formáte pdf v slovenskom a anglickom jazyku.

V prípade že máte záujem o zakúpenie publikácie kontaktujte nás.