Price-In: pridali sme scenáre revízie úhrad

30.05.2019

Scenáre revízie úhrad: prvá, druhá a tretia najnižšia cena v ÚS.

Na základe súčasnej rozhodovacej praxe ministerstva vo veci revízie úhrad sme do aplikácie PRICE-In pridali nové stĺpce so zobrazením scenárov výšky ÚZP2 stanovenej podľa prvej, druhej a tretej najnižšej ceny v úhradovej skupine. Získate tak rýchly prehľad o rozdiele v úhradách a doplatkoch pacienta medzi jednotlivými scenármi a možných dôsledkoch najbližšieho prehodnotenia ÚZP2.

Scenáre sú v aplikácii počítané pre všetky úhradové skupiny určené prílohou vyhlášky 435/2011. Pre liečivá aktuálne nezaradené do úhradovej skupiny ostáva výpočet ÚZP2 založený na cene referenčného lieku (lieku s najnižšou cenou za ŠDL).

Všetky tri scenáre sú zobrazené v stĺpcoch vedľa seba a hodnoty ÚZP2 sú farebne odlíšené tak, aby ste rozdiely v úhradách zaregistrovali na prvý pohľad:

  • Scenár podľa 1. najnižšej ceny: hodnota ÚZP2 je uvedená čiernym písmom (v prípade zníženia oproti predošlej ÚZP2 je hodnota zvýraznená červenou farbou)
  • Scenár podľa 2. najnižšej ceny: hodnota ÚZP2 je uvedená modrým písmom
  • Scenár podľa 3. najnižšej ceny: hodnota ÚZP2 je uvedená fialovým písmom