NOVÁ PUBLIKÁCIA: Zastúpenie histologických typov primárnych zhubných nádorov pľúc na Slovensku.

10.05.2017

Autoroi: Ondrušová, M., Beržinec, P., Suchanský, M.

Zastúpenie histologických typov primárnych zhubných nádorov pľúc na Slovensku.

1. vydanie.

Predkladaná recenzovaná elektronická publikácia ponúka zahŕňa výsledky celoslovenskej deskriptívnej epidemiologickej štúdie, ktorá analyzuje vybrané ukazovatele výskytu histologických typov primárnych zhubných nádorov pľúc na Slovensku.

V štúdii sa vyzbieralo 5 408 novodiagnostikovaných, histologicky potvrdených prípadov primárnych zhubných nádorov pľúc u pacientov v SR, ktorí boli diagnostikovaní v r. 2011-2015. Tento podiel predstavuje 41,41% z celkového odhadovaného počtu všetkých novodiagnostikovaných prípadov ochorení v SR. Vyzbieraná a následne analyzovaná kohorta je reprezentatívna, s prípustnou toleranciou chyby výsledkov o hodnote 1,02%.

Údaje v publikácii sú sumarizované v agregovanej a disagregovanej podobe. Kvalitatívne premenné sú popísané kontingenčnými tabuľkami v relatívnych početnostiach alebo príslušným grafickým zobrazením. Pri kvantitatívnych premenných sa otestovala normalita rozdelenia pomocou Shapirovho-Wilkovho testu. Pre zistenie štatistickej významnosti rozdielov kvantitatívnych premenných (napr. vek) pri definovaných kategóriách sa použil Kruskalov-Wallisov test a Mannov-Withneyho test. Trendy vývoja priemeru veku a mediánu veku v sledovanom období sa s použitím softvéru Joinpoint Regression Program analyzovali joinpoint regresnou analýzou, ktorá umožňuje medziročnú percentuálnu zmenu s definovaním štatisticky významných zmien na krivke trendu. Výsledky štatistických testov sa interpretujú na hladine štatistickej významnosti ∝=0,5.

V publikácii nájdete nasledujúce údaje:

  • aktuálne zastúpenie všetkých histologických typov primárnych nádorov pľúc na definovaných pracoviskách patológie v SR,
  • trendy vývoja zastúpenia histologických typov primárnych nádorov pľúc vo vzťahu k ďalším vybraným parametrom (napr. pohlavie, vek),
  • topografická sublokalizácia ochorenia podľa histologických typov,
  • vekovošpecifké parametre v závislosti od zastúpenia vybraných histologických typov ochorenia, pohlavia a pod.

Predkladaná publikácia má 36 strán, je recenzovaná (recenzný posudok tvorí prílohu publikácie) a plne citovateľná.

V prípade že máte záujem o zakúpenie publikácie, alebo ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás..