NOVÁ PUBLIKÁCIA: Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s karcinómom pľúc v SR

10.05.2017

Autori: Ondrušová, M., Beržinec, P., Suchanský, M.

Predkladaná recenzovaná elektronická publikácia sumarizuje výsledky kvalitatívneho prierezového prieskumu  o využívaní vybranej zdravotnej starostlivosti pri manažmente pacientov s pokročilým a metastatickým primárnym adenokarcinómom, skvamocelulárnym a malobunkovým karcinómom pľúc na Slovensku. Na prieskume sa zúčastnilo 29 respondentov – onkológov so skúsenosťami v liečbe karcinómu pľúc. Vyzbieraná vzorka dispenzarizovaných pacientov bez ohľadu na histologicky typ a klinické štádium predstavovala 2 806 pacientov. Výstupné analýzy zahŕňajú regionálne charakteristiky, zvyklosti respondentov pri testovaní EGFR/ALK, rozdelenia dispenzarizovaných pacientov do klinických štádií a podštádií podľa histologických typov, ECOG skóre podľa histologických typov, aktuálny „market share“ podľa histologických typov a pod. Výstupy boli spracované metódami deskriptívnej štatistiky. Report je plne citovateľný s renomovanými spoluautormi, recenzovaný odborníkom z príslušnej oblasti (vyjadrenie recenzenta tvorí prílohu reportu), s prideleným vlastným ISBN kódom, obsahuje 27 strán prehľadných výpočtov, tabuliek, grafov a podrobných popisov všetkých analýz a zistených výsledkov.

V prípade že máte záujem o zakúpenie publikácie, alebo ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás.