Vybrané epidemiologické aspekty malígneho melanómu kože

15.10.2018

Autori: Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.

Malígny melanóm vzniká najčastejšie v koži, ale môže byť lokalizovaný kdekoľvek v tele. Napriek tomu, že na koži tvorí len malú časť zo všetkých zhubných nádorov, je z nich najagresívnejší a pre vysokú rýchlosť tvorby metastáz je príčinou 75 % úmrtí na malignity tejto topografickej lokalizácie. Incidencia globálne výrazne varíruje a rýchlo rastie, predovšetkým vo vysoko rozvinutých krajinách.

Predkladaná recenzovaná publikácia poskytuje na Slovensku jedinečné a komplexné informácie o všetkých dostupných deskriptívnych epidemiologických ukazovateľoch malígneho melanómu kože na Slovensku. V prehľadných tabuľkách a grafoch s interpretáciami prezentuje nasledovné „hard-data“ z národných databázových systémov a predikcie do aktuálnych rokov:

Základné epidemiologické ukazovatele malígneho melanómu kože, ktoré zahŕňajú hĺbkovú analýzu incidencie, mortality, prevalencie, klinických štádií a vekových charakteristík pacientov na SlovenskuOdhad veľkosti celkovej cieľovej populácie pacientov s metastatickým, BRAF+ a BRAF- melanómom kože v SR pre r. 2018Hĺbkovú analýzu databázy „Úhrady zdravotných poisťovní podľa vekových skupín a diagnóz“ za rok 2016Počty liečených pacientov s malígnym melanómom kože v SR podľa údajov NCZIAnalýzu databáz „Individualizované dáta o úhradách zdravotných poisťovní za lieky (r. 2015‒2017) a za ústavnú zdravotnú starostlivosť (r. 2015, 2016)“Doplňujúce nadštandardné údaje z NCZI o celkovom počte vyšetrených pacientov s malígnym melanómom kože v SR v r. 2017 (podľa zadefinovaných kritérií)

Publikácia je plne citovateľná (s vlastným ISBN), jej súčasťou je štruktúrovaný abstrakt vhodný napr. do farmakoekonomického rozboru a pre účely výpočtu cieľovej populácie pacientov, ktorý je transponibilný aj pre iné (špecifické) stavy v súlade napr. s platnými indikáciami liečiv. Publikácia má 80 strán, vyjadrenie recenzenta tvorí jej prílohu.

Report bude na vyžiadanie poskytnutý štátnym autoritám v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (MZ SR a zdravotné poisťovne) z dôvodu zabezpečenia dostupnosti sumárnych epidemiologických dát o malígnom melanóme v SR.

V prípade že máte záujem o predkladanú publikáciu alebo podobnú analýzu deskriptívnych epidemiologických ukazovateľov pri akejkoľvek inej diagnóze, kontaktujte nás.